Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Centrum

Beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Centrum
Officiële naam regelingBeleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen
CiteertitelBeleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen
Vastgesteld doordeelraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Onbekend

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Publicaties Stadsdeelbestuur 2014, Stadsdeelraad, Besluiten, 28 januari 2014-4

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201401-10-2016nieuwe regeling

07-02-2014

Publicaties Stadsdeelbestuur 2014, Stadsdeelraad, Besluiten, 28 januari 2014-4

Publicaties Stadsdeelbestuur 2014, Stadsdeelraad, Vergaderstukken/raadsvoordrachten, 28 januari 2014-4

Tekst van de regeling

Toelichting

Op grond van het huidige beleid is het niet mogelijk om evenementen met een grootstedelijk of stadsdeeloverschrijdend belang d.m.v. losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte in een ruimer gebied te promoten dan het directe evenementengebied.

Vanwege het bijzondere jaar 2013, waarin niet alleen het 400-jarig bestaan van de grachtengordel werd gevierd, maar waarin ook veel (museale) instellingen een jubileum vierden of het feit dat ze na jaren van renovatie weer open gingen zijn de mogelijkheden om d.m.v. vlaggen en banieren een evenement in een groter gebied te promoten verruimd. Dat ruimere beleid gold vooralsnog alleen voor 2013.

Om ook in 2014 en de jaren daarna evenementen met een grootstedelijk of stadsdeeloverschrijdend belang in groter gebied te kunnen promoten wordt het beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen opnieuw ter vaststelling voorgelegd. Ten opzichte van het aanvullend beleid zoals de deelraad dat op 23 april 2013 heeft vastgesteld zijn, op basis van praktijkervaringen in 2013, de voorwaarden voor vergunningverlening op enkele punten aangescherpt of  verduidelijkt.

Vlaggen en banieren promoten de stad en in het bijzonder de evenementen. Tegelijkertijd vereist de status van Beschermd Stadsgezicht  en Werelderfgoed van de Grachtengordel grote terughoudendheid in (reclame)uitingen in de openbare ruimte.

Op grond van het huidige beleid worden m.u.v. evenementen losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte niet vergund. Bij een evenement kan reclame in het vergunninggebied van het evenement worden toegestaan. De aard en omvang van de reclame moeten dan in de evenementenvergunning worden opgenomen.

Amsterdam 2013 was slechts de aanleiding om met een voorstel voor aanvullend beleid te komen waarmee niet alleen in 2013 maar ook in de jaren daarna bij evenementen banieren in de openbare ruimte in een ruimer gebied mogelijk worden gemaakt.

In het navolgende wordt eerst het huidige beleid beschreven. Daarna wordt beschreven op welke punten het huidige beleid wordt aangevuld om vlaggen en banieren in een ruimer gebied formeel mogelijk te maken.

Huidig beleid 

Op 9 juni 2008 heeft de burgemeester de evenementennota 'Buitenevenementen in de Binnenstad' (met als ondertitel: evenementen in de openbare ruimte in stadsdeel Centrum) vastgesteld. In deze nota zijn nieuwe en bestaande regels vastgelegd die te maken hebben met (het organiseren van) evenementen. Uit deze nota zijn de volgende passages van belang; de definitie van een evenement, de bevoegdheden en reclame.

Definitie van een evenement (hoofdstuk 3.1 van de nota 'Buitenevenementen in de Binnenstad')

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verstaat onder een evenement het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg of het openbaar water, met uitzondering van manifestaties, optochten, voetbalwedstrijden en markten. Deze definitie is bewust ruim gehouden, in verband met de grote verscheidenheid van evenementen.

In de evenementennota 'Buitenevenementen in de Binnenstad' worden ook exposities als evenement gezien. Wanneer het exposities zijn zonder versterkt geluid kan van de voorwaarde ten aanzien van de maximale duur van het evenement zoals elders geformuleerd worden afgeweken.

Bevoegdheden (hoofdstuk 3.1.2 van de nota 'Buitenevenementen in de Binnenstad')

De burgemeester is bevoegd tot het afgeven van evenementenvergunningen. Deze bevoegdheid heeft hij gemandateerd aan de voorzitters van het dagelijks bestuur van de stadsdelen (Gemeenteblad 2000, afdeling 3 volgnr. 112). Voor evenementen die in stadsdeel Centrum plaatsvinden is dus de voorzitter bevoegd. Dit houdt in dat de voorzitter namens de burgemeester evenementenvergunningen verleent. Wanneer op basis van het evenementenbeleid een keuze gemaakt moet worden tussen verschillende evenementen gebeurt dit door de voorzitter na raadpleging van het dagelijks bestuur.

Evenementen worden beoordeeld, getoetst en eventueel afgewezen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Locatieprofielen en de Kwaliteitscriteria. Voor concurrerende aanvragen voor evenementen op dezelfde plaats en tijd geldt een aparte procedure die staat beschreven in hoofdstuk III.

Openbare manifestaties vallen niet onder het evenementenbeleid. Voor evenementen die de stadsdeelgrens overschrijden en zogenaamde risico-evenementen beslist de burgemeester over de afhandeling van de aanvraag. De burgemeester kan voor stadsdeeloverschrijdende evenementen een coördinerend stadsdeel aanwijzen, dat namens andere stadsdelen de vergunning verleend.

De vergunningverlening en de voorwaarden die in de vergunning worden opgenomen zijn een bevoegdheid van de stadsdeelvoorzitter.

Reclame (hoofdstuk 3.14 van de nota ‘Buitenevenementen in de Binnenstad')

In de binnenstad gelden strikte regels ten aanzien van reclame. Zo zijn het structureel ophangen van spandoeken, vlaggen en banieren met commerciële reclame-uitingen niet toegestaan. Voor evenementen kan, gezien het tijdelijke karakter en het belang van kwalitatief hoogwaardige evenementen voor de binnenstad, hierop een uitzondering worden gemaakt. In de vergunningaanvragen moet hiervoor dan een ontheffing worden aangevraagd.

De omvang van de reclame mag niet overheersen en de reclame moet passen bij het evenement. Bij spandoeken, borden, banieren en dergelijke mag niet meer dan een kwart van het oppervlak worden ingenomen door commerciële boodschappen. De reclame die hier wordt bedoeld vindt plaats in het kader van sponsoring van evenementen die voldoen aan de doelstellingen van het evenementen beleid. Commerciële evenementen zijn als zelfstandige activiteit niet toegestaan.

Het huidige beleid voor vlaggen en banieren in de openbare ruimte dateert van 1997 en is geregeld in de nota ‘Reclame in de openbare ruimte in de binnenstad van Amsterdam'

In deze nota staan maatregelen geformuleerd om het aantal reclameobjecten te beperken. In de reclamenota wordt reclameoptimalisatie (minder reclame en de reclame die er is van hogere kwaliteit) geformaliseerd en nader uitgewerkt. Het verhogen van de leefbaarheid hangt nauw samen met het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij was en is het streven gericht op het invullen van begrippen duurzaamheid, bruikbaar en visuele kwaliteit (schoon, mooi en ruimtelijk), zoals weergegeven in de nota Ruimte voor Kwaliteit (Dienst Binnenstad augustus 1997).

In de nota ‘Reclame in de openbare ruimte in de binnenstad van Amsterdam' staat het volgende over vlaggen, banieren en spandoeken:

‘Voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte geldt dat deze niet zullen worden vergund, tenzij er reeds voorzieningen, in de vorm van vlaggenmastputten zijn aangebracht. Dat betreft de Dam en het Max Euweplein. Daarnaast zijn de lichtmasten op het Damrak ( die op het Rokin zijn inmiddels verwijderd) voorzien van de mogelijkheid een vlag te plaatsen. Deze mogelijkheden zijn strikt gereserveerd voor kortdurende ideële of culturele reclame of landsvlaggen bij staatsbezoeken.

Ook spandoeken over de openbare weg zijn illegaal en zullen niet vergund worden.

Op dit moment zijn er in de binnenstad een aantal locaties aangewezen voor het ophangen van spandoeken voor niet-commerciële doeleinden. Het betreft de volgende locaties: Dam, Muntplein, Stationsplein, Frederiksplein, Rembrandtplein, Waterlooplein, Leidseplein, Rozengracht/Marnixstraat, Weteringcircuit.

De exploitatie van deze locaties kan voortgezet worden, mits gebruikt voor ideële doeleinden'.

De nota ‘Reclame in de openbare ruimte in de binnenstad van Amsterdam' zegt het volgende over evenementen:

Als uitzondering wordt reclame binnen het vergunningsgebied waar een evenement plaatsvindt toegestaan. De aard en de omvang van de reclame moet worden opgenomen in de evenementenvergunning.

Rond 2003 is geregeld dat er langs de belangrijke aan- en afvoerroutes van evenementen banieren geplaatst mochten worden. Bijvoorbeeld langs de route van lijn 4 bij het IBC (=International Broadcasting Convention) of van de stations naar het Leidseplein bij het Holland Festival.

Het nieuwe beleid beoogt zowel extern als intern duidelijkheid te verschaffen over de volgende voorwaarden voor vergunningverlening voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen: locaties en voorzieningen, duur en formaat.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt naar banieren binnen en banieren buiten het evenementengebied.

Nieuw beleid

inhoud

Banieren buiten het evenementengebied:

Het moet gaan om evenementen met een grootstedelijk of stadsdeeloverschrijdend belang. Uitsluitend culturele evenementen die voldoen aan de definitie van ‘evenement' in de APV en die tevens zijn opgenomen in de grootstedelijke evenementenkalender die aan het begin van het jaar wordt vastgesteld komen in aanmerking. Aan de hand van deze evenementenkalender bepaald het dagelijks bestuur welke evenementen in aanmerking komen.

Locatie:

Hier gaat het om locaties buiten de onmiddellijke omgeving van het evenementengebied. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om het evenement behalve in het evenementengebied zelf daarnaast ook in een ruimer gebied te promoten.

De locaties staan in relatie tot de belangrijkste routes in de binnenstad. Dit zijn de routes waarlangs bezoekers zich met het openbaar vervoer verplaatsen. Op de bijgevoegde kaart staat aangegeven waar een evenement (ongeacht of het evenement in stadsdeel Centrum of daarbuiten plaatsvindt) ruimer gepromoot kan worden. Dit wil niet persé zeggen dat alle aangegeven plekken ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Bij ieder evenement zal beoordeeld worden of en welke van de routes vergund zullen worden voor ruimer promotie. Het blijft maatwerk.

Op de meeste routes gaat het om de bruglocaties. Per brug mogen er maximaal vier banieren tegelijkertijd staan. Het gaat om 26 bruglocaties maal 4 banieren is in totaal 104 banieren op bruggen. Op de bruggen die in de kernzone van het UNESCO Werelderfgoedgebied liggen mogen maximaal twee banieren aan iedere zijde van de brug aan de brugleuning staan. Voor de bruggen buiten de kernzone van het UNESCO gebied en voor de bruggen in het kernzonegebied ten oosten van de Amstel mag de aanvrager zelf bepalen of deze alle vier de banieren aan één zijde van de brug plaatst (zie voor kernzone werelderfgoedgebied de kaart).

De mogelijkheid wordt opengelaten dat verschillende evenementen tegelijkertijd van dezelfde route gebruik maken, maar daarbij mogen zij niet tegelijkertijd gebruik maken van dezelfde bruglocatie.

Op twee plekken zijn op dit moment al voorzieningen aanwezig voor het plaatsen van banieren. Op de Dam zijn op het middenterrein aan de kant van het Paleis 12 mastputten en bij het stadhuis zijn aan de Amstelzijde 24 mastputten.

Het Leidse- en Rembrandtplein zijn ook aangewezen als pleinlocaties voor het plaatsen van vlaggen en banieren evenals het Damrak en het Rokin. Op dit moment zijn op deze plekken geen voorzieiningen voor vlaggen en banieren.

Met uitzondering van bruglocaties kunnen pleinlocaties en routes alleen gebruikt worden voor het promoten van evenementen d.m.v. losstaande vlaggen en banieren wanneer er structurele voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van mastputten) aanwezig zijn. Wanneer er geen structurele voorzieningen zijn, dan is het niet toegestaan om op deze routes en pleinen gebruik te maken van tijdelijke voorzieningen (bijvoorbeeld door. masten met banieren in losstaande betonnen sokkels te plaatsen) 

Duur:

Vlaggen en banieren mogen geplaatst worden vanaf 4 dagen voorafgaand aan de start van het evenement en tot en met 2 dagen na beëindiging daarvan, de duur van het plaatsen en weghalen daarbij inbegrepen. Het totaal aantal weken dat er vlaggen en - banieren voor verschillende evenementen kunnen hangen is beperkt tot maximaal 13 weken per jaar.

Omdat exposities (die ook als evenement worden gezien) zich soms over een langere periode uitstrekken en daarmee overlappen met de duur van andere evenementen, geldt voor banieren die een expositie promoten een andere termijn. Vlaggen en banieren voor een expositie mogen geplaatst en opgehangen worden vanaf 1 week voorafgaand aan de start van de expositie tot en met een week na de start van de expositie. In totaal dus twee weken. Na afloop van deze periode moeten de banieren binnen 2 dagen zijn weggehaald. 

Reclame:

Commerciële (sponsor)reclame op vlaggen en banieren -anders dan die voor het evenement zelf- blijft beperkt tot maximaal 10% van het oppervlak.

Formaat:

Voor de locaties buiten en binnen het evenementengebied geldt voor banieren aan masten een maximale maat van 1 meter breed en 3 meter hoog. 

Banieren binnen het evenementengebied:

Hierbij gaat om evenementen met en zonder grootstedelijk of stadsdeeloverschrijdend belang.

Locatie:

Hier is het evenementengebied een gebied van beperkte geografische omvang. Meestal een plein, straat of deel van de gracht of nabij een binnenlocatie waar het evenement plaats vindt. 

Het is mogelijk om in het evenementengebied vlaggen en banieren te plaatsen. In de evenementvergunning staat in welk gebied en op welke plekken banieren geplaatst mogen worden.

Bij grote evenementen ontstaat een beeld van een grote hoeveelheid vlaggen en banieren langs routes en op de evenementlocatie(s).

Wanneer het om een evenement met en zonder grootstedelijk of stadsdeeloverschrijdend belang en gebruik wordt gemaakt van de pleinlocaties en routes, dan zijn op de evenementenlocatie(s) maximaal vier banieren toegestaan.

Ook wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de routes staan er op evenementenlocaties soms veel vlaggen en banieren. In dat geval zijn op de evenementlocatie(s) in principe maximaal 6 banieren toegestaan. Bij een verzoek voor zes of meer banieren per evenementenlocatie is de interne richtlijn dat de afdeling Vergunningen de afdeling Realisatie Fysiek (stedebouwkundigen) om advies vraagt.

Bij een binnenevenement worden de banieren die men voor dat evenement in de openbare ruimte wil plaatsen met een objectvergunning verleend.

Omdat het voeren van losstaande vlaggen en banieren op een evenementenlocatie een incidenteel karakter heeft, geldt niet de voorwaarde dat op de evenementenlocatie structurele voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van mastputten) voor vlaggen en banieren aanwezig moeten zijn.

Duur:

Vlaggen en banieren mogen geplaatst worden vanaf 4 dagen voorafgaand aan de start van het evenement en tot en met 2 dagen na beëindiging daarvan, de duur van het plaatsen en weghalen daarbij inbegrepen.

Omdat exposities (die ook onder de definitie van een evenement vallen) zich soms over een langere periode uitstrekken en daarmee overlappen met de duur van andere evenementen, geldt voor banieren die een expositie promoten een andere termijn. Vlaggen en banieren voor een expositie mogen geplaatst en opgehangen worden vanaf 1 week voorafgaand aan de start van de expositie tot en met een week na de start van de expositie. In totaal dus twee weken. Na afloop van deze periode moeten de banieren binnen 2 dagen zijn weggehaald.

Reclame:

Commerciële (sponsor)reclame op vlaggen en banieren -anders dan die voor het evenement zelf- blijft beperkt tot maximaal 10% van het oppervlak.

Geloofwaardig Handhaven

Invoeringsparagraaf

Ondanks de ‘regeling' uit 2003 is het voorstel voor het plaatsen van banieren buiten het strikte evenementgebied een aanvulling (verruiming) van het beleid zoals dat in 1997 is vastgelegd in de nota ‘Reclame in de openbare ruimte in de binnenstad van Amsterdam'.

Het concept-aanvullend beleid heeft van donderdag 27 december 2012 tot en met donderdag 7 februari 2013 ter inzage gelegen.

Uitvoeringsparagraaf

De bevoegdheid tot het afgeven van een evenementenvergunning en daarmee voor een objectvergunning voor banieren in de openbare ruimte ligt bij de gemandateerd voorzitter van het dagelijks bestuur.

De directie Schoon en Heel zal per aanvraag worden gevraagd of er nog werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden die plaatsing van losstaande banieren op de voorgestelde locatie in de weg staat. In dat geval zal in overleg met de directie Schoon en Heel worden overlegd of het mogelijk is dat d.m.v. een alternatieve voorziening (bijv. plaatsing in een verplaatsbare betonnen sokkel) het banier toch geplaatst kan worden.

Handhavingsparagraaf

De vergunningverlening voor banieren blijft maatwerk. Handhaving zal zijn gebaseerd op de verleende vergunning.

Vanuit de Directie Toezicht en Handhaving is voorgesteld uitsluitend toezicht te houden op banieren op momenten dat de handhavers om andere reden toch al aanwezig zijn, zoals bij het afschouwen van een podium of het afregelen van een muziekinstallatie. Daarnaast uiteraard bij excessen/gevaar en bij klachten van belanghebbenden, maar de kans daarop lijkt gezien het onderwerp klein.

Risicoparagraaf

Een mogelijk punt van zorg is dat  in de praktijk misschien te vaak en te snel wordt geoordeeld dat met het evenement een grootstedelijk of stadsdeeloverschrijdend belang gemoeid is. 

Als basis dient de grootstedelijke evenementenkalender die aan het begin van het jaar wordt vastgesteld. Aan de hand van deze evenementenkalender bepaald het dagelijks bestuur welke evenementen in aanmerking komen voor gebruik van routes om een evenement in een ruimer gebied te promoten.

Het beleid wordt tweejaarlijks geëvalueerd (of zoveel eerder als de bestuurscommissie wenselijk acht).