Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Beleidsregel arbeids- en re-integratieverplichting en ontheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingBeleidsregel arbeids- en re-integratieverplichting en ontheffing
CiteertitelBeleidsregel arbeids- en re-integratieverplichting en ontheffing
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. N.v.t.
 2. N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2014N.v.t.

30-01-2014

www.isdnoordkop.nl

Beleidsregel arbeids- en re-integratieverplichting en ontheffing

Tekst van de regeling

Artikel 1 Relevante artikelen wetten en verordening

- WWB artikel 9, 9a en 10 (plicht tot arbeidsinschakeling, ontheffing arbeidsplicht alleenstaande ouders en aanspraak op ondersteuning)

- Ioaw en Ioaz artikelen 37 en 37 a (inhoud is identiek aan WWB, uitgezonderd jongeren tot 27 jaar)

- Grip Op – Bijstand 5. Verplichtingen, afstemming en bestuurlijke boete > 1. Plicht tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie

Artikel 2 Algemeen

In de WWB, de Ioaw en Ioaz is de arbeids- en re-integratieverplichting opgenomen. De verplichtingen zijn niet gedetailleerd beschreven in de wet. Van het college (i.c. dagelijks bestuur) wordt verwacht dat er maatwerk wordt geleverd bij het invullen van de verplichtingen. Op grond van dringende redenen kan er tijdelijk vrijstelling worden verleend van de verplichtingen. Zorgtaken kunnen een dringende reden zijn. In de wet is het begrip dringende reden niet ingevuld. In de wet is opgenomen dat er bij alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar rekening gehouden moet worden met de belastbaarheid in relatie tot de zorg voor de kinderen.

De verplichting om werk te aanvaarden is in de wet omschreven als: Accepteren van algemeen geaccepteerde arbeid. Ook dit begrip leidt in de praktijk tot discussie. In deze beleidsregel wordt een kader gesteld voor de wijze waarop er bij de ISD-KNH invulling wordt gegeven aan het begrip “algemeen geaccepteerde arbeid” en hoe er om wordt gegaan met het opleggen van de verplichtingen en de ontheffing daarvan.

Artikel 3 Algemeen geaccepteerde arbeid

 • 1 Onder algemeen geaccepteerde arbeid wordt verstaan: Het werk dat de werkzoekende in staat is om te verrichten. Van werkzoekende wordt verlangd dat dit het uitgangspunt is bij het zoeken naar en aanvaarden van werk. De verplichting wordt opgelegd met de mededeling dat er gecontroleerd wordt.

 • 2 Bij de matching naar een baan door de ISD-KNH is het uitgangspunt dat er gematcht wordt op werk waartoe werkzoekende in staat is. Indien mogelijk kan er rekening gehouden worden met de voorkeur van werkzoekende.

 • 3 Indien er door werkzoekende belemmeringen  worden aangevoerd waardoor het zoeken naar werk en het accepteren van werk niet mogelijk is of wordt bemoeilijkt wordt onderzoek gedaan naar deze belemmeringen. In eerste instantie wordt gezocht naar mogelijkheden om de belemmeringen (uitgezonderd van medische aard, zie artikel 5) door werkzoekende zelf te laten oplossen, eventueel door een beroep te doen op hulpverlening. Wanneer dat niet mogelijk is of  werkaanvaarding op korte termijn in de weg staat, wordt  een passend re-integratieaanbod gedaan op grond van artikel 10 van de Wwb. Werkzoekende wordt medegedeeld dat hij verplicht is om hieraan mee te werken.

 • 4 De aanwezigheid van schulden kan en mag niet in de weg staan aan het accepteren van werk. Aan het ontvangen van de uitkering wordt de verplichting verbonden om een aanvraag schuldhulpverlening in te dienen en mee te werken aan de schuldhulpverlening.

 • 5 Aard, omvang en duur van de arbeid zijn geen redenen om werk te weigeren.

 • 6 Geloofsovertuiging  en principiële bezwaren kunnen geen belemmering zijn om algemeen maatschappelijk aanvaard werk te aanvaarden.

Artikel 4 Alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar

 • 1 Voor de alleenstaande ouder met een kind van jonger dan 5 jaar, die om vrijstelling van de arbeidsverplichting vraagt in verband met de zorg voor de kinderen, wordt artikel 9a van de WWB toegepast.

   

 • 2 Gelet op de gedetailleerde regeling in de wet is het niet noodzakelijk om over dit onderwerp beleidsregels vast te stellen.

   

Artikel 5 Alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar

 • 1 Bij het opleggen van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar wordt nagegaan of:

     - passende  kinderopvang (al dan niet professioneel) aanwezig is;

     - het werk – de  omvang en zwaarte van dat werk – te combineren is met de zorg

       voor de kinderen;

     - scholing de positie op de arbeidsmarkt kan verbeteren.

   

 • 2 Scholing zoals bedoeld in lid 1 wordt aangeboden als de verwachting is dat hij/zij door die scholing op korte termijn uit kan stromen uit de uitkering en het zonder die scholing niet mogelijk is.

   

Artikel 6 Tijdelijke ontheffing op grond van medische, psychiatrische en psycho sociale gronden

 • 1 De werkzoekende die medische en/of psychiatrische klachten ervaart waardoor hij niet in staat is om volledig of gedeeltelijk te werken voor een periode van langer dan 4 weken, wordt medisch gekeurd. Ontheffing wordt gebaseerd op het medisch advies.

 • 2 De psychosociale klachten en omstandigheden die de werkzoekende belemmeren om te werken, worden  vastgesteld, zo mogelijk ondersteund met informatie van hulpverleners. Aan de tijdelijke ontheffing wordt de verplichting verbonden om de omstandigheden te veranderen.

 • 3 Een ontheffing die mede noodzakelijk is in verband met schuldhulpverlening of WSNP, wordt altijd verleend op grond van een medisch advies.

Artikel 7 De re-integratieverplichting en de ontheffing daarvan

 • 1 De ontheffing van de re-integratieverplichting wordt verleend als een re-integratieaanbod niet noodzakelijk is.

 • 2 Tijdens het volgen van een inburgeringscursus die noodzakelijk is op grond van de Wet inburgering wordt de cursus aangemerkt als een re-integratieverplichting.

 • 3 De ontheffing van de re-integratieverplichting wordt verleend als vastgesteld is dat de arbeidsverplichting niet kan worden opgelegd op medische, psychiatrische en psychosociale gronden en de uitvoering van een re-integratieaanbod eveneens niet mogelijk is op dezelfde gronden.

 • 4 De ontheffing van een re-integratieaanbod dat gedaan is en dat nog actueel is, wordt vanwege omstandigheden die in de persoon van de werkzoekende gelegen zijn – van welke aard ook - zeer tijdelijk verleend. Het heeft de voorkeur het re-integratieaanbod aan te passen aan de mogelijkheden van werkzoekende.

Toelichting 1

Toelichting artikel 3

Lid 1

De uitleg over  algemeen geaccepteerde arbeid wordt opgenomen in de beschikking waarmee de arbeidsverplichting wordt opgelegd. De afspraken die gemaakt worden over het zoeken naar werk (vorm, intensiteit, frequentie, opstelling en houding) worden eveneens omschreven in de beschikking.

Lid 2

Het begrip belemmeringen is niet gespecificeerd, omdat een opsomming niet volledig kan zijn. Het is van belang dat werkzoekende eerst eigen mogelijkheden aanboort en dat een re-integratieaanbod een tweede optie is. (Belemmeringen van medische aard staan in artikel 5 van deze beleidsregel).

Lid 5

Het doel van werkaanvaarding is dat de werkzoekende duurzaam uitstroomt. Dit is echter niet altijd mogelijk en het uitgangspunt is dat werk te verkiezen is boven een uitkering. Parttimewerk kan gestimuleerd worden door de inkomstenvrijlating (beleidsregel premie en vrijlating).

Lid 6

In de jurisprudentie is een bepaalde lijn te zien in de manier waarop er omgegaan wordt met geloofs- en principiële bezwaren. Deze bezwaren worden zo goed als nooit gehonoreerd. De godsdienstvrijheid gaat niet zo ver dat geloofsuitingen een aanvaardbare belemmering zijn om werk te weigeren.

Werk dat algemeen maatschappelijk aanvaard is en waartegen geen gewetensbezwaren bestaan, moet geaccepteerd worden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich op het standpunt gesteld dat een staat voorwaarden mag verbinden aan het recht op een sociale voorziening. Het aanvaarden en behouden van algemeen maatschappelijk aanvaard werk kan niet beschouwd worden als dwangarbeid.

Toelichting artikel 5

Lid 1

Voor de alleenstaande ouder is het in verband met de zorg voor kinderen – nog meer dan voor anderen – van belang dat er een sociaal netwerk is waarop teruggevallen kan worden. Bij het opleggen van de arbeidsverplichtingen is dit onderwerp van gesprek. De aanwezigheid van een sociaal netwerk – naast de beschikbaarheid van kinderopvang – is van belang bij de aanvaarding van werk. Het bezwaar dat de ouder de zorg voor de kinderen niet uit handel wil geven, is geen geldig argument voor het weigeren van werk.

Lid 2

De alleenstaande die de zorg voor één of meer kinderen heeft kan minder gemakkelijk fulltime werk doen dan een echtpaar of een alleenstaande. Wanneer hij/zij door scholing werk kan krijgen waarmee zij met parttime werk de uitkering kan verlaten, is die investering lonend.  

Toelichting artikel 6

Algemeen

De ontheffing is altijd tijdelijk. Begin- en einddatum worden opgenomen in de beschikking. Als er op de einddatum geen nieuwe beschikking is afgegeven, herleeft de arbeidsverplichting automatisch. Bij een gedeeltelijk ontheffing is het belangrijk om duidelijk af te spreken en te beschrijven in de beschikking wat er wel gedaan moet worden. Handhaving van die verplichtingen leveren anders problemen op.

Lid 1

Feitelijk moet vergeleken worden met een werksituatie. Zou iemand die werkt zich met deze klachten ziek melden? Zo ja, dan kan op grond van het medisch advies objectief worden vastgesteld of er sprake is van ziekte. Als belanghebbende aangeeft dat de klachten van korte duur zullen zijn, is een keuring niet noodzakelijk. 

Op grond van artikel 55 van de Wwb kan, op advies van een arts, de werkzoekende verplicht worden zich te onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard. Dit moet in de beschikking worden opgenomen

Lid 3

Op grond van het beleidsplan schuldhulpverlening van de ISD-KNH is de belanghebbende verplicht om zijn financiële situatie te verbeteren door te gaan werken. De kosten van het medisch advies voor vaststelling van arbeidsgeschiktheid worden betaald uit het Participatiebudget. Op grond van WSNP is ontheffing van de arbeidsverplichting alleen mogelijk op grond van medisch advies.

Toelichting artikel 7

Lid 1

Aangezien de re-integratieverplichting van toepassing is vanaf de eerste dag van melding – ook als er nog geen re-integratieaanbod gedaan is – is ontheffing door middel van een beschikking noodzakelijk. Ook als een aanbod niet noodzakelijk is.