Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Regeling Reiskostenvergoeding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingRegeling Reiskostenvergoeding
CiteertitelRegeling Reiskostenvergoeding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 15:2 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Hoogezand-Sappemeer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201401-01-201401-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2013

Intranet, 17 januari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Hoogezand-Sappemeer; gelet op de Reisregeling Binnenland.

gelet op het instemmende besluit van de Commissie voor het georganiseerd Overleg d.d. 9 januari 2014.

Artikel 1

 • 1. Een dienstreis is een reis zowel binnen als buiten de gemeente die de medewerker moet maken in opdracht van de werkgever en die gerelateerd is aan de functie en taken van de medewerker.

 • 2. Reizen in het kader van vorming en opleiding zijn dienstreizen en de kosten worden dienovereenkomstig vergoed.

Artikel 2

 • 1. Reiskosten worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten met openbaar vervoer, maximaal eerste klas, dan wel taxi na overlegging van de bewijsstukken.

 • 2. Besluit de medewerker de dienstreis met zijn eigen auto te maken, dan bedraagt de vergoeding € 0,09 per kilometer.

 • 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel heeft de medewerker in de volgende situaties de mogelijkheid om voor dienstreizen bij het gebruik van de eigen auto in aanmerking te komen voor de reiskostenvergoeding op basis van € 0,38 per kilometer:

  a. bij een dienstreis in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe,

  b. als de medewerker kan aantonen dat hij / zij niet of niet tijdig met het openbaar vervoer de plaats van bestemming kan bereiken of niet tijdig terug kan zijn en dit vooraf door de direct leidinggevende is geaccordeerd,

  c. meer medewerkers met één auto naar de plaats van bestemming reizen en dit door de direct leidinggevende is geaccordeerd.

 • 4. Voor dienstreizen waarvoor gebruik is gemaakt van de eigen bromfiets of scooter kan een vergoeding van € 0,19 per kilometer gedeclareerd worden.

 • 5. Parkeerkosten worden volledig vergoed, na overlegging van de bewijsstukken.

 • 6. Overige kosten tot een maximum van drie consumpties - per dag kunnen worden gedeclareerd. Van deze kosten moeten nota’s overlegd worden.

 • 7. Indien een tijdsperiode van 18.00 tot 21.00 uur binnen de dienstreis valt, wordt een tegemoetkoming in de kosten voor een avondmaaltijd verstrekt. Deze bedraagt maximaal het bedrag zoals vastgelegd in het Reisbesluit Binnenland, afgerond op hele euro's1. Van deze kosten moeten nota's overlegd worden.

Artikel 3

De dienstreis wordt geacht te beginnen bij de vaste plaats van tewerkstelling. De voor zover noodzakelijke kosten voor het traject woning naar de vaste plaats van tewerkstelling v.v. in geval van een dienstreis kunnen worden gedeclareerd op basis van € 0,09 per kilometer.

Artikel 4

 • 1. Uitgezonderd lid 2 en lid 3 van dit artikel en artikel 3, wordt geen vergoeding verstrekt voor het reizen van en naar de woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 2. Aan medewerkers met een in tijdsduur beperkte aanstelling en waarvan redelijkerwijze niet kan worden verwacht dat zij naar de gemeente Hoogezand-Sappemeer verhuizen, kan een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor openbaar vervoer of een vergoeding van € 0,09 per kilometer voor het reizen van en naar de woning en de plek van tewerkstelling worden verstrekt.

 • 3. Medewerkers, die opdracht hebben om avondvergaderingen en – bijeenkomsten bij te wonen of anderszins opdracht hebben gekregen om 's avonds te werken, kunnen de extra reiskosten van woning naar plaats van de vergadering / bijeenkomst v.v. declareren op basis van de vergoeding voor een dienstreis tot een maximaal conform het Reisbesluit Binnenland, afgerond op hele euro's2. Medewerkers, die niet in de gelegenheid zijn om in de periode tussen de reguliere werktijd en de vergadering / bijeenkomst, naar huis te gaan, kunnen de kosten van een warme maaltijd tot het hierboven genoemde maximum3 declareren.

 • 4. In afwijking van artikel 4 wordt bij reizen tussen gemeentelijke gebouwen geen vergoeding verstrekt ook niet voor het traject tussen de woning en de plaats van tewerkstelling. Onder gemeentelijke gebouwen worden verstaan: het gemeentehuis/CKC, de gemeentewerf, de gemeentelijke wijkgebouwen van de afdeling Stadsbeheer, de locatie Haydnlaan, de vestiging van het Sportcentrum de Kalkwijck en de scholen.

Artikel 5

Declaraties van dienstreizen worden alleen vergoed als de reisafstand tussen de bestemmingen getoetst kan worden op basis van de ANWB routeplanner, snelste route:

• van postcode naar postcode4 of;

• van straatnaam + huisnr. + plaatsnaam naar straatnaam + huisnr. + plaatsnaam.

Artikel 6

Sollicitanten en andere personen die niet in de personeels- en salarisadministratie zijn opgenomen, kunnen de reiskosten vergoed krijgen op basis van € 0,19 per kilometer of op basis van de werkelijk gemaakte kosten per openbaar vervoer.

Artikel 7

De reiskostendeclaraties moeten voorzien zijn van de bewijsstukken en een handtekening van de direct leidinggevende. Declaraties die onvolledig en/of in strijd zijn met deze regels, worden niet uitbetaald en teruggezonden aan de direct leidinggevende.

Artikel 8

Ten aanzien van het declareren van schade zijn artikelen 15.1.12 en 15.1.23 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Hoogezand-Sappemeer van toepassing.

Artikel 9

Bekeuringen worden niet door de werkgever vergoed.

Artikel 10

Medewerkers die in verband met dienstreizen gebruik maken van de OV Chipkaart kunnen iedere 5 jaar de aanschafprijs van een OV Chipkaart declareren.

Artikel 11

In situaties ten aanzien van de reiskostenvergoeding waarin deze regeling niet voorziet beslist het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 12

Met de vaststelling van deze reiskostenvergoedingsregeling zijn alle voorgaande regelingen en besluiten ten aanzien van de reiskostenverstrekking ingetrokken met uitzondering van de reiskosten-vergoedingsregelingen voor wethouders.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. De regeling reiskostenvergoeding treedt in werking met ingang van  1 januari 2014.

 • 2. De regeling reiskostenvergoeding zoals laatstelijk vastgesteld per 1 oktober 2012 december 2011 wordt met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken, maar blijft van kracht voor de periode waarvoor zij heeft gegolden.

 • Voetnoten:

  1 Voor 2013 is dit bedrag € 21,--, (Reisbesluit Binnenland; € 21,03). Het bedrag wordt conform deze regeling geïndexeerd en op hele euro’s afgerond.

  2 Idem voetnoot 1

  3 Idem voetnoot 1

  4 Zie voor een overzicht van de meest gebruikte bestemmingen de lijst op intranet, onder Personeel/Formulieren P&O/Declaraties –kilometertabel.

Addendum betreffende termijn uitbetaling bruto vergoedingen

 • 1. Dit Addendum is van toepassing op de incidentele vergoedingen in het kader van de volgende regelingen:

  a. Bezoldigingsverordening

  b. Uitvoeringsregeling Overwerk

  c. Regeling Reiskostenvergoeding

  d. Vergoeding intern meldpunt Klokkenluider

 • 2. a. Declaraties op basis van de onder 1. genoemde regelingen worden aangeleverd uiterlijk tot 3 maanden volgend op de maand waarin de kosten gemaakt zijn, dan wel de maand waarin het recht op de vergoeding is ontstaan.

  b. Met uitzondering van vergoedingen met betrekking tot:

  1. De vergoeding vrijwillige brandweer, die halfjaarlijks wordt uitbetaald in de maanden juni en december*).

  2. Vergoedingsregeling voor de Buitengewoon ambtenaren Burgerlijke stand, die worden direct na afloop van ieder kwartaal uitbetaald*).

 • 3. De aanspraak op de onder 1 genoemde een vergoeding vervalt, indien de declaratie niet is ingediend binnen de onder 2a vermelde termijn.

 • 4. Het tweede lid is niet van toepassing indien degene die een declaratie moet indienen als gevolg van redenen die hem niet verwijtbaar zijn niet in staat is de declaratie tijdig aan te leveren.

 • *) Declaraties dienen steeds voor de 4e van de betreffende maand bij de salarisadministratie binnen te zijn.