Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening elektronische bekendmaking het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking het Bildt
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking het Bildt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 139

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Verordening elektronische bekendmaking het Bildt

19-01-2014

Gemeenteblad, 19-12-2013

Bekendmaking verordening elektronische bekendmaking

Tekst van de regeling

Besluitnummer: 131208

BESLUIT:

De gemeenteraad van het Bildt heeft besloten:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt van 29 oktober 2013,

Gelet op de artikelen 139, 147, eerste lid, en 149 van de Gemeentewet en 2:14, tweede lid, en 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening elektronische bekendmaking het Bildt

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

-burgemeester: burgemeester van de gemeente het Bildt
-college: burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt
-elektronisch gemeenteblad: gemeenteblad dat elektronisch wordt uitgegeven en dat voldoet aan de hiervoor geldende regelgeving op grond van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Artikel 2 Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  De gemeente het Bildt geeft een gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven en is te vinden op www.zoek.officielebekendmakingen.nl

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften en overige gemeentelijke besluiten van algemene strekking worden bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  De besluiten zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel in het elektronisch gemeenteblad opgenomen.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4.

  Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronisch gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college te bepalen plaats.

Artikel 4 Bekendmaking overige besluiten, aanvragen en kennisgevingen

Als voor de bekendmaking van een besluit anders dan een besluit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, een aanvraag of enig ander document of voor de kennisgeving van de terinzagelegging daarvan bij wettelijk voorschrift is bepaald, dat deze van gemeentewege geschiedt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op een andere geschikte wijze, dan heeft die bekendmaking plaats op www.hetbildt.nl.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Het college of, als de bekendmaking of kennisgeving door of vanwege de burgemeester plaatsheeft, de burgemeester, kan in bijzondere omstandigheden of in het geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking in afwijking van de artikelen 3 en 4 van deze verordening zal geschieden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking het Bildt

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2013.

Gemeenteraad van de gemeente het Bildt,

G. Krol (voorzitter),

F. Meijerink (griffier).