Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
PAUW-bedrijven

Verordening Plaatsingsvolgorde Wsw 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatiePAUW-bedrijven
Officiële naam regelingVerordening Plaatsingsvolgorde Wsw 2013
CiteertitelVerordening Plaatsingsvolgorde Wsw 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Sociale Werkvoorziening artikel 12 lid 2
 2. Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap "Het Westelijke Gebied van Utrecht, PAUW Bedrijven"

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bepalingen in artikel 12 lid 2 van de Wet Sociale Werkvoorziening en de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorziengschap "Het Westelijke Gebied van Utrecht, PAUW Bedrijven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2013Nieuwe regeling

30-11-2013

Geen

Onbekend

Tekst van de regeling

Besluit Verordening Plaatsingsvolgorde Wsw 2013

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”;

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 25 november 2013;

gelet op de bepalingen in artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening en de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”, PAUW Bedrijven;

besluit vast te stellen de verordening plaatsingsvolgorde Wsw 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Deelnemende gemeenten: de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”: De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vianen;

 • c.

  Algemeen bestuur: de aangewezen leden van de zes deelnemende gemeenten, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Pauw Bedrijven;

 • d.

  Dagelijks bestuur: de aangewezen leden uit het algemeen bestuur, vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van Pauw Bedrijven;

 • e.

  Ingezetenen: personen die op grond van hun inschrijving in het gemeentelijk persoonsregister geacht worden hun werkelijke woonplaats in één van de deelnemende gemeenten te hebben;

 • f.

  Wachtlijst: het overzicht als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de Wsw;

 • g.

  Geïndiceerd: personen die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoren;

Artikel 2 Wachtlijst

 • 1. Het dagelijks bestuur beheert voor elke gemeente die deelnemer is aan PAUW Bedrijven de wachtlijst als bedoeld in artikel 12 lid 1 van deze wet;

 • 2. Deze wachtlijst bevat een overzicht van personen van de betreffende aangesloten gemeente die geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet en beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • 3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat personen op de wachtlijst periodiek worden geïnformeerd over hun positie op de wachtlijst;

Artikel 3 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een Wsw-dienstbetrekking geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt de persoon op de wachtlijst met voorrang geplaatst die:

  • ·

   vanuit de wachtlijst direct geplaatst kan worden bij een externe werkgever of

  • ·

   vanuit de wachtlijst direct geplaatst kan worden op een externe werkplek bij de Bedrijfsonderdelen Groen en/of Schoonmaak.

 • 3.

  Een persoon waarvan de plaatsing bij een externe werkgever of een externe werkplek bij Groen of Schoonmaak binnen 6 maanden wordt beëindigd, wordt teruggeplaatst op de wachtlijst;

 • 4.

  Personen, die worden teruggeplaatst op de wachtlijst vanwege het beëindigen van een Wsw-dienstbetrekking door disfunctioneren waaraan zij volledig zelf debet zijn komen gedurende maximaal 1 jaar niet in aanmerking voor (her)plaatsing.

 • 5.

  Personen die een Wsw-voortraject door eigen toedoen niet afmaken, komen gedurende maximaal 1 jaar niet in aanmerking voor (her)plaatsing.

 • 6.

  Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat en uitvoering van de regelgeving welke leiden tot onbillijkheid van overwegende aard kunnen voor het dagelijks bestuur aanleiding zijn af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 30 november 2013.

De verordening “plaatsingsvolgorde Wsw”, vastgesteld op 25 november 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening plaatsingsvolgorde Wsw 2013”

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur op 29 november 2013.

de secretaris de voorzitter

E.M. Uijting E. Spil

Toelichting

De Wsw is op 1 januari 2008 gewijzigd. De wet biedt de mogelijkheid om eigen beleid te voeren ten aanzien van de plaatsingsvolgorde. Daarom is door het Algemeen Bestuur op 22 november 2007 de verordening “Plaatsingsvolgorde Wsw” vastgesteld.

In die verordening was o.a. bepaald dat bij ruimte in de taakstelling bij voorrang geplaatst werden de personen op de wachtlijst die bij de indicatiestelling het advies “begeleid werken” ontvingen én voor 1 januari 2008 gestart waren met een voorbereidingstraject voor “begeleid werken” én na het voortraject geplaatst konden en wilden worden in “begeleid werken”.

Omdat deze personen niet meer aanwezig waren, heeft het Algemeen Bestuur bij besluit van 25 november 2010 die verordening ingetrokken.

Daarvoor in de plaats is de “Verordening Plaatsingsverordening Wsw 2011” vastgesteld.

In de vigerende verordening is o.a. bepaald dat de persoon op de wachtlijst die direct bij een externe werkgever kan beginnen met voorrang wordt geplaatst. Dit is nog steeds een goed uitgangspunt.

De doelstelling is om alle Wsw-werknemers inclusief de personen op de wachtlijst zo regulier mogelijk werk zoals begeleid werken, detachering en een externe werkplek, aan te bieden. Dit is de beweging “van binnen naar buiten” welke al geruime tijd wordt ingezet.

Om het effect van plaatsingen vanuit de wachtlijst te vergroten is een aanpassing van de verordening noodzakelijk.

Het vraagstuk van de plaatsingsvolgorde is gecompliceerd en vraagt om een zorgvuldige afweging van de belangen van de verschillende doelgroepen op de wachtlijst. De plaatsingsvolgorde kan ook financiële consequenties hebben omdat de kosten van de verschillende plaatsingsvormen niet even hoog zijn.

Deze verordening geeft voorrang aan nog één specifieke groep, namelijk: de personen op de wachtlijst die vanuit de wachtlijst direct geplaatst kunnen worden op een externe plaats bij de bedrijfsonderdelen Groen of Schoonmaak.

Wanneer voor deze personen geen voorrangsregeling wordt getroffen, bepaalt de Wsw dat deze personen doorstromen naar een Wsw plaats volgens het FIFO-systeem (First in – First out). De wet wil juist bevorderen dat sw-geïndiceerden meer in een zo reguliere mogelijke werkomgeving gaan werken. Met deze verordening wordt hierbij aangesloten.

De “Verordening Plaatsingsvolgorde Wsw 2011”, vastgesteld op 25-11-2010 wordt ingetrokken.