Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Wegsleepverordening Naarden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingWegsleepverordening Naarden 2013
CiteertitelWegsleepverordening Naarden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpWegsleepverordening Naarden 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wegsleepverordening Naarden 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 170 en 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe verordening

11-12-2013

Onbekend

RV13.062

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Naarden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 170 en 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om, in het belang van het waarborgen van een veilig gebruik van de weg en het vrijhouden van wegen en weggedeelten, in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

 

 

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening Naarden 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring van voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: de Gemeentewerf, gevestigd aan de Energiestraat 15 te Naarden.

 • 2.

  De Gemeentewerf is maandag tot en met vrijdag geopend van 08:00 uur tot 16:00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats, de Gemeentewerf gevestigd aan de Energiestraat 15 te Naarden bedragen: € 205,70.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig op de Gemeentewerf bedragen:

 • a.

  €16,35 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

 • b.

  €16,35 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  De kosten voor het bewaren van een voertuig zoals bedoeld in lid 2 worden vermeerderd met € 100,- wanneer het voertuig wordt afgehaald buiten de openingstijden zoals aangegeven is in artikel 3 lid 2 van deze verordening.

 • 4.

  De in lid 1 en 2 vermelde bedragen kunnen jaarlijks door het college worden geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer dat door het CBS wordt gepubliceerd.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1,3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  De Wegsleepverordening Naarden 2009, vastgesteld bij besluit van 23 september 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Naarden 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

der gemeente Naarden, gehouden op woensdag 11 december 2013.

de voorzitter,

de griffier,