Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schermer

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schermer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014
CiteertitelLegesverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van rechtswege vervallen op grond van artikel 28 van de wet Arhi door de fusie van de gemeente Alkmaar met de gemeente Graft-De Rijp en de gemeente Schermer in 2015.

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Art. 10 overdracht van bevoegdheden aan burgemeester en wethouders

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201301-01-2017Nieuwe regeling

10-12-2013

De Uitkomst, 17-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2014

De raad van de gemeente Schermer;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2013;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;.

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

adiensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
bdiensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
chet in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;
dhet verstrekken van de voorstellen aan de raadscommissies, gemeenteraad en van de gemeentebegroting met de daarbij behorende bijlagen aan de publiciteitsmedia, indien zij zich als zodanig kunnen legitimeren;
ehet verstrekken van agenda’s van commissie- en raadsvergaderingen aan bezoekers van de publieke tribune voor en gedurende de vergadering;
feen vergunning of ontheffing op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer, aangevraagd door een charitatieve instelling;
geen vergunning op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer voor optochten, muziek, wedstrijden, evenementen, venten, snuffel- en/of kofferbakmarkten, voorzover ten behoeve van kleinschalige, niet-commerciële buurtgerichte activiteiten, aangevraagd door in de gemeente Schermer gevestigde sport-, jeugd-, culturele verenigingen of instellingen met een sociaal-maatschappelijke doelstelling;
heen aanlegvergunning voor het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor niet-commer- ciële doeleinden (artikel 3.11, lid f,  van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, algemene aanlegvergunningen);
ihet in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht  (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere

schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   onderdelen 1.1.6.1 tot en met 1.1.6.4 (verklaring huwelijksbevoegdheid en akten burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • e.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • f.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • g.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Legesverordening 2013 van 11 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede, lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2014”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van de raad

van 10 december 2013.

De voorzitter, F. Vletter

De griffier, L. Blaauw

Tarieventabel leges  
     
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014   
     
Indeling tarieventabel  
     
Titel 1Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand  
Hoofdstuk 2Reisdocumenten  
Hoofdstuk 3Rijbewijzen  
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie   
 persoonsgegevens  
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister  
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens  
Hoofdstuk 7Bestuursstukken  
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie  
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken  
Hoofdstuk 10Gemeentearchief  
Hoofdstuk 11Huisvestingswet  
Hoofdstuk 12Leegstandswet  
Hoofdstuk 13Marktstandplaatsen  
Hoofdstuk 14Winkeltijdenwet  
Hoofdstuk 15Kansspelen  
Hoofdstuk 16Telecommunicatie  
Hoofdstuk 17Verkeer en vervoer  
Hoofdstuk 18Diversen  
     
Titel 2Diensten vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen  
Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag  
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunningen  
Hoofdstuk 4Vermindering  
Hoofdstuk 5Teruggaaf  
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
Hoofdstuk 9Sloopmelding  
Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking  
     
Titel 3Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1Horeca  
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten  
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven  
Hoofdstuk 4Splitsingsvergunning woonruimte  
Hoofdstuk 5Brandbeveiligingsverordening  
Hoofdstuk 6In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening  
     
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  
1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:  
1.1.1.1 maandag om 9.00 uur in de raadzaal op het gemeentehuis Wittenburg gratis 
1.1.1.2maandag van 09.30-17.00 uur en overige werkdagen van 09.00-17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Wittenburg of Het Zwarte Kerkje te Zuidschermer of in de Dorpskerk Grootschermer of in de Grote Kerk te Schermerhorn of in de kerk te Driehuizen of in de ontvangstruimte van de Museummolen Schermerhorn  € 337,15
1.1.1.3zaterdag, zondag, nationale feestdagen en op werkdagen vanaf 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Wittenburg of Het Zwarte Kerkje te Zuidschermer of in de Dorpskerk Grootschermer of in de Grote Kerk te Schermerhorn of in de kerk te Driehuizen of in de ontvangstruimte van de museummolen Schermerhorn  € 798,50
1.1.1.4 Indien de onder 1.1.1 genoemde plechtigheid plaatsvindt in Het Zwarte Kerkje te Zuidschermer of de Dorpskerk Grootschermer of in de Grote Kerk te Schermerhorn of in de kerk te Driehuizen of in de ontvangstruimte van de Museummolen Schermerhorn wordt het onder 1.1.1.2 en 1.1.1.3 vermelde tarief verhoogd met (vergoeding kosten huur ruimte door de gemeente) € 110,30
     
1.1.2 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek € 448,20
     
1.1.3 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek € 448,20
     
1.1.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
1.1.4.1 een trouwboekje of partnerschapboekje € 28,70
     
1.1.5Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 22,90
     
1.1.6 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Deze tarieven bedragen:  
1.1.6.1voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand € 12,50
1.1.6.2voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap, van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden € 12,50
1.1.6.3voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan) € 22,30
1.1.6.4voor een (meertalig) uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand € 12,50
1.1.7Het tarief bedraagt voor het optreden van (een) door de gemeente aangegeven getuige(n), per getuige € 40,65
     
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  
1.2.1Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:   
1.2.1.1van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen of een faciliteitenpaspoort € 50,35
1.2.1.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) € 50,35
     
1.2.2van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet  
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt € 31,85
1.2.2.2in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1 € 41,90
     
1.2.3tot het verstrekken van een badgehouder  € 1,25
     
1.2.4De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 en 1.2.1.2 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 46,60
     
1.2.5De tarieven als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden verhoogd indien al eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, behalve als uit een proces-verbaal van een politie-instantie blijkt dat er sprake is van overmacht/fysiek geweld, niet compleet kan worden overlegd, met € 28,00
     
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  
1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 38,45
     
1.3.2Het tarief als bedoeld in 1.3.1 wordt verhoogd indien al eerder een rijbewijs werd verstrekt welk document bij de aanvraag, behalve als uit een proces-verbaal van een politie-instantie blijkt dat er sprake is van overmacht/fysiek geweld, niet compleet kan worden overgelegd, met € 28,00
     
1.3.3van een aanvraagformulier ter verkrijging van een Verklaring van geschiktheid (eigen verklaring) € 25,80
     
1.3.4Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,45
     
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens  
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.  
     
1.4.2.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 8,95
1.4.2.2Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van een document € 8,95
     
1.4.3In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (wettelijk maximum) € 2,27
     
1.4.4Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier € 22,90
     
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister  
1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet € 14,05
     
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens  
1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:  
1.6.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  
1.6.1.1.1ten hoogste 100 pagina’s, per pagina € 0,23
 met een maximum per bericht van € 5,00
1.6.1.1.2meer dan 100 pagina’s € 22,50
1.6.1.2bij verstrekking anders dan op papier € 5,00
1.6.1.3dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking € 22,50
     
1.6.2Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.  
     
Hoofdstuk 7Bestuursstukken  
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.1.1een exemplaar van de gemeentebegroting (productenraming en bijlagen) € 27,95
1.7.1.2een exemplaar van de programmabegroting € 21,10
1.7.1.3een exemplaar van de gemeenterekening € 27,95
     
1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.7.2.1tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:  
1.7.2.1.1indien deze worden toegezonden € 70,20
1.7.2.1.2indien deze worden opgehaald gratis 
1.7.2.2indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar rato van het nog aantal resterende maanden vastgesteld.  
     
     
1.7.3Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.7.3.1tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de raadscommissies:  
1.7.3.1indien deze worden toegezonden € 70,20
1.7.3.1.1indien deze worden opgehaald gratis 
1.7.3.1.2indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar rato van het aantal nog resterende maanden vastgesteld.  
     
1.7.4Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een gemeentelijke verordening of beleidsnota, per pagina  € 0,30
 tot een maximum per verordening of beleidsnota van € 53,10
     
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie  
1.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.8.1.1tot het verstrekken van een fotokopie of het printen van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:  
1.8.1.1.1per pagina op papier van A4-formaat € 0,30
1.8.1.1.2per pagina op papier van A3-formaat  € 0,35
1.8.1.1.3per pagina op papier van A0 of A1 of A2-formaat € 7,80
     
1.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:  
1.8.2.1kadastraal bericht object conform Besluit kadastrale tarieven 
1.8.2.2hypothecair bericht object idem 
1.8.2.3uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart idem 
1.8.2.4afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen idem 
     
1.8.3Het tarief bedraagt ter zake van het door de gemeente in te vullen taxatierapport bij elk huis of bedrijfspand € 28,00
     
1.8.4Het tarief bedraagt ter zake van aanvullende schriftelijke informatie over een bestemmingsplan (kaartmateriaal en voorschriften) behorende bij het door de gemeente in te vullen taxatierapport bij elk huis of bedrijfspand € 14,60
     
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken  
1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.9.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 30,05
1.9.2tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (internationaal) € 12,50
1.9.3tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 8,95
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 22,90
     
1.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.10.2.1een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:  
1.10.2.1.1per pagina op papier van A4-formaat  € 0,30
1.10.2.1.2per pagina op papier van A3-formaat € 0,35
1.10.2.1.3per pagina op papier van A0, A1 of A2-formaat € 7,80
     
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet  
1.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.11.1tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet € 11,45
1.11.2tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet € 66,80
1.11.3tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet € 66,80
1.11.4tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet € 66,80
     
Hoofdstuk 12Leegstandswet  
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 91,50
1.12.2tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € 45,75
     
Hoofdstuk 13 Marktstandplaatsen  
1.13Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  
1.13.1een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer (standplaatsvergunning):  
1.13.1.1anders dan voor een standplaats op een kermis € 50,45
1.13.1.2voor een standplaats op een kermis € 100,90
 verhoogd met een bedrag voor elektriciteitskosten, zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is meegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan advieskosten, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.  
     
Hoofdstuk 14Winkeltijdenwet  
1.14Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.14.1voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet € 33,45
1.14.2tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 33,45
1.14.3tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing € 33,45
     
Hoofdstuk 15 Kansspelen  
1.15.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
1.15.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50
1.15.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50
1.15.1.3en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00
     
1.15.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 27,90
     
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie  
1.16.1Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 84,30
     
1.16.2Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 54,90
1.16.3Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
     
1.16.4Indien een begroting als bedoeld in 1.16.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
Hoofdstuk 17Verkeer en vervoer  
1.17Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.17.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 33,45
     
1.17.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 33,45
     
1.17.3tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): eerste aanvraag € 92,70
1.17.4tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): vervolg aanvraag € 30,90
     
1.17.5Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken (betreft doorberekening kosten op grond van WVW art. 156 / BABW art. 29), indien voor de te reserveren parkeerplaats geen vakmarkering behoeft te worden aangebracht € 257,55
1.17.5.1Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken, indien voor de te reserveren parkeerplaats vakmarkering moet worden aangebracht € 370,65
1.17.5.2Verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken, indien voor de te reserveren parkeerplaats geen vakmarkering behoeft te worden aangebracht € 103,00
1.17.5.3Verplaatsing van een een gehandicaptenparkeerplaats of een artsenparkeerplaats op kenteken, indien voor de te reserveren parkeerplaats vakmarkering moet worden aangebracht € 226,25
1.17.5.4Vervanging kentekenplaat voor het onder 1.17.5 tot en met 1.17.5.3 genoemde € 20,60
     
Hoofdstuk 18 Diversen  
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.1.1tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer in verband met beschikbaarstelling van de openbare buitenruimte ten behoeve van filmopnames gedurende 1 dag of gedeelte daarvan of voor andere activiteiten € 82,20
 voor iedere extra dag € 22,35
     
1.18.1.2tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer (exploitatievergunning horecabedrijf) € 246,65
     
1.18.1.3tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer (ontheffing sluitingsuur):  
1.18.1.3.1voor het eerste uur € 33,45
1.18.1.3.2voor elk volgend uur € 6,00
     
1.18.1.4tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer (ventvergunning):  
 geldig voor een dag € 6,00
 geldig voor een week € 16,20
 geldig voor een maand € 43,75
 geldig voor een half jaar € 117,25
 geldig voor een jaar € 201,90
     
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.18.1.5gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 8,95
     
1.18.1.6tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening een tarief is opgenomen € 34,00
     
1.18.1.7afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
1.18.1.7.1per pagina op papier van A4-formaat € 0,30
1.18.1.7.2per pagina op papier van A3-formaat € 0,35
1.18.1.7.3per pagina op papier van A0, A1 of A2-formaat € 7,80
1.18.1.8stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 4,30

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning  
     
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
     
2.1.1.1aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;  
     
2.1.1.2bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.  
     
2.1.1.3Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
     
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
     
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
     
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag   
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :  
2.2.1tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is € 47,15
2.2.2om beoordeling van een conceptaanvraag van een omgevings-vergunning  € 152,65
     
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
     
2.3.1Bouwactiviteiten  
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief  € 73,95
 vermeerderd met 3% van de bouwkosten.  
     
2.3.1.2Bouwactiviteiten voor civieltechnische werken  
 In afwijking van het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van om een omgevingsvergunning voor een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct e.d., indien:  
 de kosten van het bouwplan € 1.000.000,-- tot € 2.000.000,-- bedragen 2% van de bouwkosten;  
 de kosten van het bouwplan € 2.000.000,-- of meer bedragen 1,5% van de bouwkosten.  
     
2.3.1.3Extra welstandstoets  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is € 51,25
     
2.3.1.4Verplicht advies agrarische beoordelingscommissie  
2.3.1.4.1Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld € 312,75
2.3.1.4.2ingeval van een advies inzake nieuwe vestiging of bedrijfsverplaatsing wordt het tarief verhoogd met € 776,05
     
2.3.1.5Achteraf ingediende aanvraag  
 Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw wordt het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 of 2.3.1.2 verhoogd met 100% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van € 5.000,--.  
     
2.3.1.6Beoordeling aanvullende gegevens  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 of 2.3.1.2 bedraagt het tarief voor het indienen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen € 95,20
     
2.3.2Aanlegactiviteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.2.1voor een aanlegactiviteit met aanlegkosten tot € 4.538,00 € 197,95
2.3.2.2voor een aanlegactiviteit met aanlegkosten van € 4.538,00 tot € 45.378,00 € 266,80
2.3.2.3voor een aanlegactiviteit met aanlegkosten van € 45.378,00 tot € 136.134,00 € 389,75
2.3.2.4voor een aanlegactiviteit met aanlegkosten vanaf € 136.134,00 € 887,30
 vermeerderd met 2,53% van het bedrag waarmee de aanlegkosten € 136.134,00 te boven gaan.  
     
2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:  
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met € 414,00
2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onderd a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) met € 414,00
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) met € 7.688,65
2.3.3.4indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) met € 414,00
2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) met € 230,65
2.3.3.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast  € 2.675,65
2.3.3.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) met 100% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 verschuldigde bedrag.  
2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 256,30
     
2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wordt het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 verhoogd:  
2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) met € 493,65
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onderd a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) met € 493,65
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) met € 7.688,65
2.3.4.4indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) met € 493,65
2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) met € 256,30
2.3.4.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van de provinciale regelgeving) met  € 2.675,65
2.3.4.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) met 100% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 of 2.3.1.2 verschuldigde bedrag.  
2.3.4.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) met  € 256,30
     
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
2.3.5.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 591,20
2.3.5.2indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op een aanvraag tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning, bedraagt het tarief € 295,55
2.3.5.2.1ten behoeve van een inrichting waarbij maximaal 500 personen per dag aanwezig zijn, bedraagt het tarief € 368,65
2.3.5.2.2ten behoeve van een inrichting waarbij meer dan 500 personen per dag aanwezig zijn, bedraagt het tarief € 554,85
     
2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo (rijksmonument) of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo, bedraagt het tarief  € 256,30
     
2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief € 256,30
     
2.3.8Kappen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand waarvoor op grond van artikel 4:10 A van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief  € 34,05
     
2.3.9Aanleggen of veranderen van een weg  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schermer een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 230,65
     
2.3.10Uitweg/inrit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schermer een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief € 128,15
     
2.3.11Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 1998  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief € 128,15
     
2.3.12Andere activiteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  
2.3.12.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief € 63,45
2.3.12.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.12.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief € 63,45
2.3.12.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
     
2.3.13Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
2.3.13.1voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.13.2voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
     
2.3.14Beoordeling bodemrapport  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:  
2.3.14.1voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport voor een bouwterrein waarvan de oppervlakte niet meer dan 1.000 m² bedraagt € 128,90
2.3.14.2voor een bouwterrein met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² € 179,40
2.3.14.3voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport gratis 
     
2.3.15Advies  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 259.50 
     
2.3.16Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.16.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  
2.3.16.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 314,50
2.3.16.1.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 314,50
     
Hoofdstuk 4Vervallen  
     
Hoofdstuk 5 Teruggaaf  
 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
2.5.1Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.1.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
2.5.1.2indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
2.5.1.3indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling wordt gelaten omdat de bescheiden niet voldoen aan de indieningsvereisten 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
     
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
     
2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten  
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.  
 De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.  
2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.  
     
2.5.4Minimumbedrag voor teruggaaf  
 Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.  
     
2.5.5Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.  
     
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning  
2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is € 63,45
     
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project   
2.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project € 95,20
2.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning € 42,95
     
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 7.688,65
2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 984,15
     
Hoofdstuk 9 Vervallen  
     
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking  
2.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking € 63,45

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
     
Hoofdstuk 1Horeca  
3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 178,50
3.1.2Het tarief bedraagt voor het indienen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (de aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde vergunning) € 72,85
3.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 33,45
     
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten  
3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer:  
3.2.1.1regulier evenement € 82,20
3.2.1.2aandacht evenement € 246,65
3.2.1.3risico evenement € 493,35
3.2.2Het tarief bedraagt voor het indienen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer (per snuffelmarkt) € 82,20
     
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven  
3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Schermer (vergunning voor seksinrichting): € 422,30
     
Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening   
3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligings-verordening € 72,85
     
Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  
3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 50,45
     
 Behorende bij raadsbesluit van 10 december 2013.  
     
 De griffier,  
     
     
     
Nb. De cursief vermelde tarieven zijn c.q. worden wettelijk bepaald of zijn aan een maximum gebonden. Indien deze tarieven wettelijk worden gewijzigd en deze wijzigingen nog niet in deze legesverordening zijn verwerkt, gelden de wettelijk vastgestelde tarieven. 
gebonden.    
De tarieven vermeld onder lid 1.8.2 zijn conform de Regeling tarieven Kadaster. Het tarief 
vermeld onder lid 1.3.3 wordt vastgesteld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.