Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingDe verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 226

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201318-12-2014nieuwe regeling

12-11-2013

BussumsNieuws 18 december 2013: De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2014. Deze verordening is goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 25 november 2013.

RV2013-073

Tekst van de regeling

VERORDENING HONDENBELASTING 2014

De raad van de gemeente Bussum;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum d.d 8 oktober 2013, nummer RV2013.073;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Belastbaar feit

Artikel 1

Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van een hond binnen de gemeente.

Belastingplicht

Artikel 2

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Vrijstellingen

Artikel 3

De belasting wordt niet geheven voor honden:

 • a.

  die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;

 • b.

  die door de ‘Stichting sociale honden voor gehandicapten Nederland’ als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;

 • c.

  waarvan de houder een geldig diploma kan tonen, dat is afgegeven door de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging;

 • d.

  die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;

 • e.

  die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;

 • f.

  die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.

Maatstaf van heffing

Artikel 4

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Belastingtarief

Artikel 5

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een eerste hond € 72,60;

  • b.

   voor iedere hond boven het aantal van één € 114,84.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 296,-- per kennel.

Belastingjaar

Artikel 6

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Wijze van heffing

Artikel 7

De belasting wordt door middel van een aanslag geheven.

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

Artikel 8

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

Termijnen van betaling

Artikel 9

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 80,-- doch minder is dan € 3.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. Eventuele afrondingsverschillen moeten in de laatste termijn worden betaald.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden genoemde termijnen.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de hondenbelasting.

Overgangsrecht

Artikel 11

De ‘Verordening hondenbelasting 2012’ van 8 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Inwerkingtreding

Artikel 12

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Citeertitel

Artikel 13

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening hondenbelasting 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 12 november 2013.

de griffier, de voorzitter,