Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit gebied alcoholverbod artikel 2:48 A.P.V.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebied alcoholverbod artikel 2:48 A.P.V.
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 APV Mosterweg en Borgtweg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is niet voorzien van een opschrift en is niet ondertekend. De tekst van het in de aanhef vermelde besluit en de datum van ondertekening zijn overgenomen van het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Spijkenisse 2013, art. 2:48, lid 1, van 04-09-2013 tot 01-01-2015
  2. Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I, art. 2:48, lid 1, van 01-01-2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-2013nieuwe regeling

27-08-2013

Weekblad Spijkenisse, 03-09-2013

SWVVHOOV

Tekst van de regeling

Besloten wordt op grond van artikel 2:48, eerste lid, van de Algemeen Plaatselijke Verordening het gebied Mosterweg en Borgtweg (gebied zoals weergegeven in bijlage 2) aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Enig-artikel

[Red: bijlage 1 bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders is het hierna volgende Aanwijzingsbesluit]

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 APV (verboden drankgebruik)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

overwegende dat,

is geconstateerd dat op het parkeerterrein aan de Mosterweg activiteiten plaatsvinden die zorgen voor overlastgevende situaties en een inbreuk (kunnen) maken op de openbare orde en veiligheid;

is geconstateerd dat op het parkeerterrein aan de Mosterweg alcoholhoudende drank wordt genuttigd;

dat overlastgevende situaties worden veroorzaakt dan wel worden versterkt door het nuttigen van alcoholhoudende drank;

dat het niet wenselijk is dat in dat gebied alcoholhoudende drank wordt genuttigd, gezien de doelstelling van het gebied (parkeerterrein);

besluit:

  • I.

    de Mosterweg en de Borgtweg omgrensd door de Markenburgweg, Hartelpark West, Groene Kruisweg en de Hogelandseweg aan te wijzen als gebied zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2:48 APV waar het verboden is op een openbare weg alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

  • II.

    Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 APV Mosterweg en Borgtweg’. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse op 27 augustus 2013.

[Red: bijlage 2 bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders is de hierna volgende kaart]

Gebied Mosterweg en Borgtweg (pdf; 270 kB) [Klik hier om het document te downloaden]