Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening GBA

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening GBA
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19 december 2002 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 3b, 96 en 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente het Bildt

Het privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente het Bildt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201106-01-2014nieuwe regeling

19-05-2011

Bildtse Post 14-12-2011

110505
01-01-2003nieuwe regeling

19-12-2002

Bildtse Post

02.12.13

Tekst van de regeling

De raad der gemeente het Bildt

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de artikelen 3b, 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

1. Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

2. Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19 december 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Veror¬dening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 mei 2011.

De griffier, De voorzitter,

de heer P. Haagsma de heer G.Krol