Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening speelautomaten gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten gemeente het Bildt
CiteertitelVerordening Speelautomaten gemeente het Bildt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 18-12-2003

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Bildtse Post

Ingetrokken 1 januari 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-200401-01-2009intrekking

18-12-2008

Bildtse Post 31-12-2008

081210a

Tekst van de regeling

No. 031209

De raad van de gemeente het Bildt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2003;

gelet op artikel 30d van de Wet op de Kansspelen;

gelezen het advies van de commissie middelen dienstverlening d.d. 1 december 2003;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening speelautomaten gemeente het Bildt

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: De Wet op de kansspelen ( Stb. 1997, nr.63, zoals nadien gewijzigd).

b. Speelautomatenbesluit 2000: KB van 23 mei 2000, uitgegeven 30 mei 2000 ( Stb. 2000, nr. 223, zoals nadien gewijzigd ).

 • c.

  Speelautomaat: een toestel als bedoeld in artikel 30, sub a, van de wet, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middelijke of onmiddelijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen.

 • d.

  behendigheidsautomaat:

  een toestel als bedoeld in artikel 30, sub b, van de wet, waarvan het speelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde spelduur of het recht op gratis spellen, en het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt.

  e kansspelautomaat: een toestel als bedoeld in artikel 30, sub c, van de wet, zijnde een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is.

  f hoogdrempelige inrichting:

  een inrichting als bedoeld in artikel 30, sub d, van de wet, zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend:

 • 1.

  waar het café- en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend en

 • 2.

  waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

  g laagdrempelige inrichting:

  een inrichting als bedoeld in artikel 30, sub e, van de wet, zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend, die geen hoogdrempelige inrichting is.

  h speelautomatenhal:

  een inrichting, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de wet, zijnde een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, niet zijnde een laag- of hoogdrempelige inrichting.

  i ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert.

  j beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddelijke leiding in de speelautomatenhal is belast.

  k openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

Artikel 2 Speelautomaten in laagdrempelige inrichtingen

In laagdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Artikel 3 Speelautomaten in hoogdrempelige inrichtingen

In hoogdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal 2 kansspelautomaten.

Artikel 4 Speelautomatenhallen

Het is verboden een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

Artikel 5 Maximum tijdsduur

Een vergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten geldt voor maximaal twaalf maanden.

Artikel 6 Tussentijdse verlening

Indien de vergunning in de loop van een jaar wordt aangevraagd en verleend, geldt deze uiterlijk tot 1 januari van het daarop volgende jaar.

Artikel 7 Voorschriften

Aan een vergunning kunnen door de burgemeester nadere voorschriften worden gesteld. In ieder geval wordt het voorschrift aan de vergunning verbonden, dat alleen speelautomaten mogen worden opgesteld, welke in eigendom toebehoren aan personen die in het bezit zijn van de in artikel 30h, eerste lid van de Wet op de Kansspelen genoemde exploitatievergunning.

Artikel 8 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in deze verordening of van voorschriften verbonden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning – voorzover niet strafbaar gesteld in artikel 31 van de wet – wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Toezichthouders

1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachten deze verordening is belast: de politie.

2 Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachten deze verordening belast de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen personen, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2004.

2 Op het in het eerste lid bedoelde moment vervalt de Verordening Speelautomaten, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 1987, no 870909 sedert gewijzigd.

Artikerl 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald al:’Verordening Speelautomaten gemeente het Bildt 2004”

Artikel 12 Bekendmaking

Deze verordening zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt op een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, doch zo spedig mogelijk na datum raadsbesluit en in ieder geval in de maand december 2003.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2003.

voorzitter, A. van der Werff griffier, P. Haagsma

Mededeling bekendmaking

Door het college van burgemeester en wethouders van het Bildt bekend gemaakt door plaatsing in de Bildtse Post d.d. 21 januari 2004 en de publicatiekast van het gemeentehuis.

Na de vorenbedoelde bekendmaking vervolgens ingevolge artikel 143 Gemeentewet meegedeeld aan het parket van arrondissement Leeuwarden op 16 januari 2004.