Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Subsidieverordening Bibliotheekwerk in de gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingSubsidieverordening Bibliotheekwerk in de gemeente het Bildt
CiteertitelSubsidieverordening Bibliotheekwerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 11-11-2002

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Bildtse Post

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet,artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-200201-01-200220-12-2007intrekking

11-11-2002

Bildtse Post

02.11.05-V/intrekking rdsbsl. 071204

Tekst van de regeling

De raad der gemeente het Bildt;

overwegende;

dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor het bibliotheekwerk in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 10-9-2002, nr.

gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Subsidie Verordening en artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

Subsidieverordening Bibliotheekwerk in de gemeente het Bildt.

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Bibliotheekwerk: het bevorderen van vrij verkeer van informatie en wel door deze aan iedereen ter beschikking te stellen. Hoofdfuncties hierbij zijn:

 • -

  Uitleenfunctie: het uitlenen van boeken en audiovisuele media aan individuele bibliotheekgebruikers;

 • -

  Lees-en studiefunctie: het aanbieden van een permanent aanwezige kollektie kranten en tijdschriften, handboeken en naslagwerken voor het ter plaatse lezen en raadplegen;

 • -

  Inlichtingen- en adviesfunctie: actieve bemiddeling tussen gebruiker en informatiebestanden;

 • -

  Ondersteuningsfunctie: deze is er op gericht instellingen en groepen gebruik te laten maken die diensten van de bibliotheek, die aanvullend werken op de eigen activiteiten en met behulp waarvan de educatieve) doelstelling van de betreffende organisatie beter bereikt kan worden.

  beleidsplan: een plan inhoudende een complex van voornemens van een bestuurlijke organisatie ten aanzien van een bepaald probleem of doelstelling, vaak over een meerjarige periode en samenhangend van karakter.

  wet: Algemene Wet Bestuursrecht

  overeenkomst: overeenkomst op grond van artikel 9 van de Algemene Subsidie Verordening.

Reikwijdte van de verordening

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op de meerjarige subsidiëring van de activiteiten van het bibliotheekwerk, waarvan de nadere uitwerking bij overeenkomst plaatsvindt.

Aanvraag subsidie.

Artikel 3.

De aanvraag voor een subsidie voor een meerjarige periode dient voor 1 april in het jaar daaraan voorafgaand bij burgemeester en wethouders te worden ingediend onder overlegging van een beleidsplan met daarbij een begroting van kosten van de te ondernemen activiteiten.

B. SUBSIDIEVERLENING

Grondslag van de subsidie

Artikel 4

Op grond van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders de bibliotheek een subsidie verlenen. Onverkort het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening wordt het bedrag van deze subsidie nader vastgelegd in een subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

Weigeringsgronden/terugvordering.

Artikel 5
 • 1.

  De subsidieverstrekking kan naast de in de wet en de Algemene Subsidieverordening genoemde gronden worden geweigerd, indien blijkens de verstrekte rapportages niet wordt voldaan aan de in de overeenkomst genoemde activiteiten en prestaties of de in de Algemene Subsidieverordening genoemde rapportages niet beschikbaar worden gesteld.

 • 2.

  Indien de prestaties niet geheel worden nagekomen, of ten dele niet wordt voldaan aan het gestelde in de art. 6 tot en met 8, kan een deel van het budget worden teruggevorderd, c.q. worden verrekend met nog uit te betalen bedragen, tenzij de subsidieontvanger kan aantonen dat er geen sprake is van een verwijtbare wanprestatie.

  Verplichtingen van de subsidieontvanger.

Artikel 6

De subsidieontvanger moet ter verkrijging van de subsidie de in artikel 3 van de overeenkomst genoemde activiteiten en prestaties leveren.

Artikel 7

De bepalingen voor een meerjarige subsidie zoals aangegeven in de Algemene Subsidie Verordening zijn onverkort van toepassing

Artikel 8

De subsidieontvanger is gehouden alle informatie betreffende hetgeen invloed heeft op prestaties en activiteiten tijdig aan de gemeente door te spelen.

C. SUBSIDIEVERSTREKKING

Uitbetaling

Artikel 9

Jaarlijks zal het in de overeenkomst vermelde subsidiebedrag worden uitbetaald, zoals omschreven in de subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

D. SUBSIDIEVASTSTELLING.

Artikel 10

Voor 1 april van het jaar na afloop van de meerjarige subsidieperiode dient de subsidieontvanger een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Hierbij wordt overgelegd een accountantscontrole conform artikel 4:78 van de wet.

E. SLOTBEPALINGEN

Ontheffingen

Artikel 11

Burgemeester en wethouders kunnen bij onvoorziene omstandigheden vrijstelling verlenen van een of meer verplichtingen van de overeenkomst.

Evaluatie

Artikel 12

Na afloop van elk kalenderjaar biedt subsidieontvanger voor 1 juni van het jaar daarop een voortgangsrapportage aan waarvan de inhoud nader wordt omschreven in de subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

Inwerkingtreding

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na datum bekendmaking van deze verordening in de gemeentelijke rubriek van de Bildtse Post en werkt terug tot 1 januari 2002.

Citeerartikel

Artikel 14

Deze verordening kan aangehaald worden als " Subsidieverordening Bibliotheekwerk".

De raad voornoemd,

, voorzitter

, secretaris.