Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Destructieverordening 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingDestructieverordening 1995
CiteertitelDestructieverordening 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 23-02-1995

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Bildtse Post

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-1995nieuwe regeling

23-02-1995

Bildtse Post

95.02.04

Tekst van de regeling

De raad der gemeente het Bildt;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Destructiewet;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende;

Destructieverordening 1995.

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder;

  • -

    De wet: de destructiewet;

  • -

    aangiftplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplichts is daarvan aangifte te doen;

  • -

    destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een door Burgemeester en wethouders aangewezen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als de destructieverordening 1995; zij treedt in werking m.i.v. de achtste dag na datum bekendmaking.

Ondertekening

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.