Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Legesverordening 2009' van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201101-01-2011nieuwe regeling

15-09-2011

Bildtse Post 28-09-2011

No. 110913
01-01-2011nieuwe regeling

15-12-2010

Bildtse Post 22-12-2010

No. 101209e
01-01-2010nieuwe regeling

22-12-2009

Bildtse Post 30-12-2009

08.12.08 F
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

Bildtse Post 24-12-2008

08.12.08 F
20-12-2007nieuwe regeling

29-11-2007

Bildtse Post 12-12-2007

20071112

Tekst van de regeling

St.-Annaparochie, 22 december 2009

No. 091208f

De raad van de gemeente het Bildt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

(Legesverordening 2010).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. “maand”: het tijdvak dat loopt van ne in een kalendermaand tot en met de (n-1) e in de volgende kalendermaand;

d. “jaar”: het tijdvak dat loopt van ne in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e in het volgende kalenderjaar;

e. “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zaken van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

a. het afgeven van bewijzen van onvermogen;

b. het afgeven van stukken, benodigd door openbare besturen, met dien verstande dat de in hoofdstuk 5 van de tarieventabel vermelde leges wel verschuldigd zijn;

c. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of toelagen;

d. het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

e. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

f. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

g. het afgeven van stukken, in hun persoonlijk benodigd door personen, die een verklaring, afgegeven door de burgemeester hunner woon- of verblijfplaats van hun onvermogen doen blijken;

h. de stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

i. de agenda’s voor de vergaderingen van de raad, zowel met als zonder bijbehorende voorstellen, wanneer deze worden gevraagd ten behoeve van de pers;

j. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daaarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding van belasting

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'Legesverordening 2009' van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2010.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2010'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 december 2009

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier