Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Interne klachtenregeling gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingInterne klachtenregeling gemeente het Bildt
CiteertitelInterne Regeling Klachtenbehandeling het Bildt 2002
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 11-09-2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb, art. 9, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-200201-07-2013nieuwe regeling

11-09-2002

Geen.

Geen.

Tekst van de regeling

Interne klachtenregeling gemeente het Bildt

Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt;

gelet op de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de gemeentewet;

gehoord de adviezen van de ondernemingsraad;

overwegende:

dat hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht voorziet in regelgeving inzake klachtenbehandeling;

dat voor de externe klachtenbehandeling door de raad is vastgesteld de verordening externe klachtbehandeling (Ombudscommissie);

dat ten behoeve van een goede rechtsbescherming een interne procedure voor klachtenbehandeling overeenkomstig art 9, lid 1. van de Algemene wet bestuursrecht gewenst is;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

Artikel 1 Begrippen:

Klacht: Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijk of mondeling ingediende uiting van ongenoegen over een gedraging, handelen of nalaten van één of meer medewerkers of bestuursorgaan (college of gemeenteraad) van de gemeente het Bildt.

Klachtenbehandelaar: een door het college aan te wijzen persoon die verantwoordelijk is voor de correcte behandeling en afdoening van het klaagschrift.

Klachtencoördinator: beleidsmedewerker van juridische zaken van de stafafdeling. Deze zorgt voor de correcte uitvoering van het gestelde in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en het gestelde in deze regeling.

Klaagschrift: Op schrift gestelde klacht.

Afdelingshoofd: Leidinggevend hoofd van één van de vier afdelingen van de gemeente het Bildt.

Artikel 2.

Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de gemeente het Bildt. Dit kan naar believen mondeling of schriftelijk gebeuren. Indien een klacht mondeling wordt ingediend, maakt de klachtenbehandelaar daarvan een gespreksnotitie die beschouwd wordt als een klaagschrift. Aan de hand van deze gespreksnotitie wordt de klacht verder volgens deze regeling behandeld.

Artikel 3.

Een ingediende klacht wordt schriftelijk aan de klager bevestigd. Daarbij moet gelijk aan de klager informatie verstrekt worden over de verdere klachtprocedure waaronder de mededeling dat klager in de gelegenheid gesteld kan worden gehoord te worden.

Artikel 4.

lid 1. Een klacht moet tenminste voldoen aan de volgende vereisten:

Het klaagschrift wordt ondertekend,

Het bevat naam en adres van de klager,

Het klaagschrift is gedagtekend en

l d. Het bevat een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

lid 2.

Indien een van de vereisten van lid l ontbreekt, stelt de klachtenbehandelaar

klager in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn het klaagschrift aan te

vullen.

lid 4.

Maakt klager geen gebruik van deze mogelijkheid of maakt klager te laat gebruik van deze mogelijkheid dan kan de klachtenbehandelaar besluiten het bestuursorgaan te adviseren de klacht om deze reden buiten behandeling te laten. Het bestuursorgaan doet klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hiervan terstond kennis. (Dit is een beschikking op grond van art 1: 3, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar en beroep hierop is dus mogelijk)

Artikel 5.

lid 1

De klachtenbehandelaar stelt het desbetreffende afdelingshoofd, ingeval van een klacht over één of meer medewerkers, in de gelegenheid om de klacht eerst op eenvoudige simpele manier mondeling af te doen. Indien dit naar tevredenheid van de klager is gebeurd, zal de klachtenbehandelaar de verdere behandeling van de klacht beëindigen en de klager schriftelijk meedelen er van uit te gaan dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

lid 2

Betreft de klacht een afdelingshoofd, dan zal de gemeentesecretaris de klacht in eerste instantie onderzoeken;

betreft de klacht de gemeentesecretaris, dan onderzoekt de burgemeester de klacht in eerste instantie;

betreft de klacht de burgemeester, dan onderzoekt de loco-burgemeester de klacht in eerste instantie;

betreft de klacht het college of leden van het college, de raad of leden van de raad, dan onderzoeken de fractievoorzitters van de gemeenteraad de klacht in eerste instantie;

betreft de klacht de klachtencoördinator of de klachtenbehandelaar, dan fungeert de gemeentesecretaris als zodanig.

Artikel 6

lid 1

De klachtenbehandelaar stelt vast of de klacht wel of niet behandeld wordt, gelet op de in art 9.8 eerste lid of tweede lid Awb genoemde gevallen.

lid 2

Klager wordt zo spoedig mogelijk, doch binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift, schriftelijk in kennis gesteld van het niet in behandeling nemen van het klaagschrift.

Artikel 7

De klachtencoördinator zendt een afschrift van het klaagschrift, alsmede van de daarbij meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 8

De klachtenbehandelaar stelt vast of de klager gehoord wordt of niet. Wanneer er gehoord wordt, stelt hij vast hoe dit gebeurt, telefonisch of in een hoorzitting; in tegenwoordigheid van degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft of niet.

Indien het bestuursorgaan naar aanleiding van de bevindingen van de klachtenbehandelaar van mening is dat de klacht kennelijk ongegrond is en dat het horen achterwege kan blijven, doet hij daar zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht aan de klager en aan degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.

Artikel 9

De klachtenbehandelaar hoort de partijen. De vervangingsregeling van artikel 5 lid 2 van deze regeling geldt hier ook.

Artikel 10

Klager en degene over wiens gedraging geklaagd is, worden schriftelijk uitgenodigd.

Zij kunnen zich laten bijstaan door een raadsman/-vrouw. Ook kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die dan wel een schriftelijke machtiging moet overleggen. Dit geldt niet voor gemachtigden die als advocaat of procureur zijn ingeschreven. Bij de toelichting van hun standpunt op de zitting, kunnen zij zich laten bijstaan door getuigen en deskundigen.

artikel 11

lid 1. Van het horen wordt door de klachtenbehandelaar een verslag opgemaakt en aan de afdoeningsbrief gehecht.

lid 2 Klager en degene over wiens gedraging een klacht is ingediend, worden

gelegenheid gegeven om op het verslag te reageren.

Artikel 12

De klachtenbehandelaar voert het onderzoek naar de klacht uit en stelt zijn bevindingen op schrift. De vervangingsregeling van art. 5, lid 2 van deze regeling is hierop ook van toepassing.

Artikel 13

De klachtenbehandelaar stelt het betrokken bestuursorgaan op de hoogte van zijn bevindingen en adviseert het bestuursorgaan de bevindingen over te nemen.

Artikel 14

Klager en degene wiens gedraging tot het indienen van het klaagschrift hebben geleid, worden binnen zes weken na het indienen van het klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek en van de eventuele conclusies die het bestuursorgaan daar aan verbindt.

Artikel 15

In bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan de afhandeling van de klacht met 4 weken verlengen. Daarvan worden de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 16

Het klaagschrift wordt geregistreerd ten behoeve van jaarlijkse publicatie.

Artikel 17

Deze regeling kan worden geciteerd als: "Interne Regeling Klachtenbehandeling het Bildt 2002 "

Aldus vastgesteld op 11 september 2002 door het college van burgemeester en wethouders van

het Bildt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt,

voorzitter, secretaris,

K.Dankert R.Goeman