Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Reglement van orde voor de commissies ex artikel 44 van de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingReglement van orde voor de commissies ex artikel 44 van de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995
CiteertitelReglement van orde voor de commissies ex artikel 44 van de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum bekendmaking van de regeling kan niet worden achterhaald. Datum inwerkingtreding bij benadering ingevoerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 24, Regeling stadsgewest Haaglanden 1995, artikel 44

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1998nieuwe regeling

25-03-1998

Onbekend

geen

Tekst van de regeling

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE COMMISSIES EX ARTIKEL 44 VAN DE REGELING STADSGEWEST HAAGLANDEN

Artikel 1
 • 1. Een Commissie vergadert zo dikwijls als zijn voorzitter of ten minste drie van zijn leden het nodig oordelen, op plaats, dag en uur door de voorzitter te bepalen.

  De vergaderingen zijn besloten, tenzij de Commissie anders besluit.

 • 2. Behalve in spoedeisende gevallen geschiedt de schriftelijke oproeping tot een vergadering namens de voorzitter door de secretaris van de commissie ten minste tien dagen tevoren, met -voor zover mogelijk- opgave van de te behandelen onderwerpen en toezending van daarop betrekking hebbende stukken.

 • 3. De vergaderstukken worden ter kennisneming toegezonden aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders der deelnemende gemeenten.

 • 4. In een vergadering, waarin niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is kan wel worden beraadslaagd, doch kunnen geen besluiten worden genomen.

 • 5. Het dagelijks bestuur regelt de samenstelling van de Commissie en wijst de voorzitter en diens plaatsvervanger aan.

Artikel 2
 • 1. Op uitnodiging van de voorzitter kunnen leden van het dagelijks bestuur vergaderingen van de Commissie bijwonen en aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 2. De voorzitter is bevoegd ambtenaren van het stadsgewest en van de aan de Regeling Stadsgewest Haaglanden deelnemende gemeenten, alsmede andere deskundigen, uit te nodigen een vergadering van een Commissie bij te wonen, teneinde informatie over de aan de orde zijnde onderwerpen te verstrekken.

Artikel 3
 • 1. Als secretaris van een commissie treedt op de secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur of een door hem aan te wijzen ambtenaar. Bij verhindering van de secretaris van een commissie regelt de secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur diens vervanging.

 • 2. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van elke vergadering. Dit verslag bevat een beknopte, zakelijke weergave van het besprokene. Nadat het verslag in een volgende vergadering is vastgesteld wordt dit ter kennis gebracht van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de colleges van burgemeester en wethouders van de aan het stadsgewest deelnemende gemeenten. Het vastgestelde verslag wordt geacht een openbaar stuk te zijn.

Artikel 4
 • 1. Het dagelijks bestuur vraagt aan de commissies advies met het oog op de voorbereiding van zijn voorstellen aan het algemeen bestuur.

 • 2. Indien ten aanzien van een advies als bedoeld in het vorige lid geen eenstemmigheid bestaat wordt zulks in het advies tot uitdrukking gebracht.

 • 3. In spoedeisende gevallen is besluitvorming mogelijk via een schriftelijke raadpleging.

 • 4. De voorzitter van een Commissie heeft bij de besluitvorming slechts een adviserende stem.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden d.d. 25-3-1998