Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Het reglement houdende bepalingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bezoldiging, de locatie en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingHet reglement houdende bepalingen van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bezoldiging, de locatie en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artikelen 1 t/m 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2012nieuwe regeling

24-07-2012

Onbekend

12.202647

Tekst van de regeling

Reglement Burgerlijke Stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel .

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot enmet 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 ,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand,de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, bezoldiging, de locatie en deopenstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 ;(Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (stb.900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Franekeradeel of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders ( artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van degemeente Franekeradeel, of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders ( artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  college: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel;

 • f.

  gemeentehuis: alle locaties, welke bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig zijnaangewezen.

 • g.

  bureau van de burgerlijke stand; afdeling op het gemeentehuis waar men terechtkan vooralle aangelegenheden de burgerlijke stand betreffende.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Franekeradeel, werkzaam bij dat onderdeel van de gemeentelijke organisatie waaronder de taken van de burgerlijke stand vallen;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente;

  • c.

   de burgemeester van de gemeente Franekeradeel.

 • 2. Na beëindiging van het dienstverband met de gemeente Franekeradeel eindigt de benoeming van rechtswege.

 • 3. Het college kan de benoeming van ambtenaar burgerlijke stand doen beëindigen wanneer de aan deze functie verbonden werkzaamheden direct of indirect niet meer worden uitgeoefend.

Artikel 3 Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  personen, al dan niet in dienst van de gemeente Franekeradeel, voor het structureel voltrekken van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen;

 • 2. Met ingang van dit Reglement Burgerlijke Stand wordt een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand benoemd voor de periode van vijf jaar.

 • 3. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand mag maximaal twee maal op een dag een huwelijk voltrekken en/of een geregistreerd partnerschap bevestigen.

 • 4. De gemeente Franekeradeel biedt de mogelijkheid tot het eenmalig voltrekken van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap (eendaagse benoeming).

 • 5. Die buitengewoon ambtenaar, genoemd in het vierde lid, wordt benoemd voor alleen die dag waarop hij/zij op verzoek het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal sluiten, respectievelijk bevestigen. Voorwaarde hierbij is dat men aan moet kunnen tonen elders al trouwambtenaar te zijn.

Artikel 4 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het sluiten van huwelijken en het bevestigenvan geregistreerde partnerschappen geopend op:

 • a.

  maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur;

 • b.

  zaterdag van 10.30 uur tot 17.00 uur.

 • c.

  Voor gratis huwelijken en of het bevestigen van geregistreerde partnerschappen, opmaandag en dinsdagmorgen van 08.30 uur tot 09.00 uur.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in de wet, dit reglement en geldende overeenkomsten kanin bijzondere gevallen een huwelijk of geregistreerd partnerschap op een ander tijdstipdan in lid la en b genoemd, worden gesloten dan wel bevestigd. Direct betrokkenendienen dit verzoek tijdig voor te leggen waarna het college beslist.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend op afspraak voor: huwelijksaangifte,partnerschapsregistratie, adoptie, naturalisatie, naamswijziging, (erkenning)ongeboren vrucht en Ie inschrijving;

 • 6.

  Aangifte overlijden kan worden gedaan alleen op werkdagen dagelijks tot 16.00 uur,evenals overige niet nader omschreven werkzaamheden van het bureau burgerlijkestand.

 • 7.

  Het bureau is gesloten indien de vastgestelde openstelling samenvalt met eenalgemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van deAlgemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezendagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 8.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op dagen dat het bureau regulier gesloten is,voor het publiek beperkt open zijn op door het college, na voorafgaandebekendmaking, te bepalen uren.

 • 9.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op verzoek van een belanghebbende, gedaanaan het college, worden geopend op dagen dat het bureau regulier gesloten is. Indiende belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan wordengewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

Artikel 5 Leiding van de dienst

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van deburgerlijke stand.

Artikel 6. Positie van de ambtenaar van de burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand is bij uitstek degene die authentieke gegevensbetreffende de burgerlijke staat van personen vastlegt. Het zelfstandige karakter van het ambtwordt bevestigd door de beëdiging door de arrondissementsrechtbank.

Artikel 7 Locatie huwelijken en geregistreerde partnerschappen

 • 1.

  Het college kan in voorkomende gevallen locaties buiten het stadhuis aanwijzen voorhet sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

 • 2.

  Het college toetst een verzoek tot aanwijzing van een dergelijke locatie aan de criteriaen randvoorwaarden, zoals die in de toelichting op dit artikel zijn opgesomd.

Artikel 8 Kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen

 • 1.

  Huwelijken en geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn,worden voltrokken, respectievelijk bevestigd, in een daartoe aangewezen ruimte in hetgemeentehuis te Franeker.

 • 2.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn,worden in beginsel gesloten dan wel bevestigd door de ambtenaar van de burgerlijkestand.

 • 3.

  Het sluiten of bevestigen van de in lid 1 genoemde huwelijken of geregistreerdpartnerschappen beperkt zich slechts tot het wettelijk noodzakelijke gedeelte.

Artikel 9 Bezoldiging

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt geen extra vergoeding voor dewerkzaamheden die hij/zij uit hoofde van zijn/haar functie verricht.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoedingper voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan zesmaal het uurloon,behorende bij het bedrag van schaal 8, voorkomende in bijlage Ha van de CAR/UWO.

 • 3.

  De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage van devakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 4.

  De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met een percentageeindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

 • 5.

  De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van vakantieverlof.

Artikel 10 Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dat niet plaatsvindt aan debalie in het gemeentehuis te Franeker, dus in een trouwlocatie, wordt, met uitzondering vanartikel 7 voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld met de sluiting van een huwelijk.

Artikel 11 Niet voorziene situaties

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college.

Artikel 12 Slotbepalingen

• 1. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand.

• 2. Het treedt in werking op 05 september 2012

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 24 juli 2012

Franeker 24 juli 2012.

De secretaris de burgemeester

(H. J.J. de Jong) (mr. F. Veenstra)