Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit mobiel parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit mobiel parkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit mobiel parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Dit besluit volgt op het Aanwijzingsbesluit GSM-Parkeren

2. Dit besluit is vervallen met ingang van 01-01-2017:

a. op grond van art. 28 van de Wet algemene regels herindeling

b. door intrekking van de wettelijke grondslag door art. 6.5 van de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Nissewaard

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 234, lid 2, onder a
 2. Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-201301-01-2017nieuwe regeling

16-07-2013

Weekblad Spijkenisse, 03-09-2013

SWS&BEMM

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 234, tweede lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet en op de artikelen 3.4, eerste lid, en 4.2 van de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse;

besluit:

het Aanwijzingsbesluit mobiel parkeren als volgt vast te stellen.

Artikel 1

 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   aanbieder van mobiel parkeren: Parkmobile Benelux BV, SMSParking BV of Yellowbrick B.V., waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen voor de registratie van parkeerbewegingen en het betalen van parkeerbelasting met behulp van elektronische communicatiemiddelen;

  • b.

   parkeerkaart: een aan de belastingplichtige door de aanbieder van mobiel parkeren te verstrekken pasje, sticker of transponderkaart, waardoor de belastingplichtige aan de parkeercontroleur kenbaar kan maken van welke met name genoemde aanbieder hij diensten afneemt;

  • c.

   verordening: de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse.

 • 2. Onder de in artikel 1.1, aanhef en onder d, van de verordening bedoelde maatschappelijke opvatting over wat onder parkeerapparatuur wordt verstaan, wordt ook begrepen de computer van de aanbieder van mobiel parkeren.

Artikel 2

De belastingplichtige kan, in afwijking van artikel 3.4, eerste lid, van de verordening, de parkeerapparatuur ook in werking stellen door:

 • a.

  met behulp van een elektronisch communicatiemiddel in te loggen op de computer van die aanbieder van mobiel parkeren waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten, en

 • b.

  de aanvang van het parkeren, de gebiedscode die betrekking heeft op zijn parkeerplaats, en het kenteken van het voertuig waarmee hij parkeert, te melden, en

 • c.

  de parkeerkaart op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te plaatsen, of als dat niet mogelijk is op andere maar duidelijk lees- en zichtbare wijze aan het voertuig aan te brengen, en

 • d.

  de overige voorwaarden van de aanbieder van mobiel parkeren in acht te nemen.

Artikel 3

 • 1. In afwijking van artikel 3.7, eerste lid, van de verordening, is de belasting verschuldigd gedurende het tijdvak dat loopt van de aanvang tot aan het einde van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, is de belasting verschuldigd bij de aanvang van het parkeren indien de belastingplichtige het voertuig parkeert gedurende een kalenderdag:

  • a.

   in de parkeerzone Centrum Kern;

  • b.

   op een in artikel 2.1.5 van de verordening bedoeld langparkeerterrein.

Artikel 4

In afwijking van de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9 van de verordening, moet de belastingplichtige de verschuldigde belasting betalen volgens de voorwaarden van de aanbieder van mobiel parkeren waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 5

De artikelen 3.4, eerste lid, 3.7, eerste lid, 3.8, eerste lid en 3.9 van de verordening zijn van toepassing, indien niet wordt voldaan aan wat in artikel 2 is bepaald.

Artikel 6

 • 1. Het Aanwijzingsbesluit GSM-parkeren wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit mobiel parkeren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013.

de loco-secretaris,

F. Huisman

de burgmeester,

M. Salet