Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit GSM-parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit GSM-parkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit GSM-parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt vervangen door het Aanwijzingsbesluit mobiel parkeren

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 234, lid 2, onder a
 2. Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201204-09-2013nieuwe regeling

30-10-2012

Weekblad Spijkenisse, 20-11-2012

SWS&BEMM

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 234, tweede lid, aanhef en onder a, van de Gemeentewet en op de artikelen 3.4, eerste lid, en 4.2 van de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse;

besluit:

het Aanwijzingsbesluit GSM-parkeren als volgt vast te stellen.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse;

 • b.

  parkeerapparatuur: de computer van het bedrijf waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen om diensten te verlenen op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon, welke omschrijving deel uitmaakt van de in artikel 1.1, aanhef en onder d, van de verordening bedoelde maatschappelijke opvatting over wat onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

Artikel 2

De belastingplichtige kan, in afwijking van artikel 3.4, eerste lid, van de verordening, de parkeerapparatuur ook in werking stellen door met behulp van een telefoon in te loggen op de computer van Yellowbrick B.V., waarbij hij de aanvang van het parkeren dient te melden door de gebiedscode door te geven, indien hij:

 • a.

  bij Yellowbrick B.V. is geregistreerd, en

 • b.

  beschikt over een geldige transponderkaart van Yellowbrick B.V., welke kaart hij op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig heeft geplaatst, of als dat niet mogelijk is op andere maar duidelijk lees- en zichtbare wijze aan het voertuig heeft aangebracht, en

 • c.

  de overige voorwaarden van Yellowbrick B.V. in acht neemt.

Artikel 3

 • 1. In afwijking van artikel 3.7, eerste lid, van de verordening, is de belasting verschuldigd gedurende het tijdvak dat loopt van de aanvang tot aan het einde van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, is de belasting verschuldigd bij de aanvang van het parkeren indien de belastingplichtige het voertuig parkeert in de parkeerzone Centrum Kern gedurende een kalenderdag.

Artikel 4

In afwijking van de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9 van de verordening, moet de verschuldigde belasting worden betaald volgens de voorwaarden van Yellowbrick B.V.

Artikel 5

De artikelen 3.4, eerste lid, 3.7, eerste lid, 3.8, eerste lid en 3.9 van de verordening zijn van toepassing, indien niet wordt voldaan aan wat in artikel 2 is bepaald.

Artikel 6

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit GSM-parkeren

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012.

de secretaris,
J. Pol
de burgmeester,
M. Salet