Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid
CiteertitelBeleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 18a, lid 4 en lid 7 van de WWB
 2. artikel 20a, lid 4 en lid 7 van de Ioaw en Ioaz
 3. 2a van het Boetebesluit socialezekerheidswetten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201301-01-2015nieuwe beleidsregels

23-04-2013

Tussenklappen

Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid

Tekst van de regeling

Het College van Burgemeester en Wethouders van Menterwolde;

gelet op het bepaalde in:

artikel 18a, lid 4 en lid 7 van de WWB, artikel 20a, lid 4 en lid 7 van de Ioaw en Ioaz en artikel  2 en 2a van het Boetebesluit socialezekerheidswetten;

en

overwegende dat:

bovengenoemde bepalingen het College van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid geven om, indien sprake is van nulfraude – onder bepaalde voorwaarden – met een waarschuwing te volstaan en indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid de hoogte van de boete te matigen

besluit:

vast te stellen:

Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid

Artikel 1 Begripsbepalingen

Benadelingsbedrag  het benadelingsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 18a, tweede lid van de  

    WWB en artikel 20a, tweede lid van respectievelijk de Ioaw en Ioaz;

Boete     de bestuurlijke boete als genoemd in artikel 18a, eerste lid van de WWB en  

     artikel 20a, eerste lid van respectievelijk de Ioaw en Ioaz;

College     het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde;

Inlichtingenplicht   de inlichtingenplicht bedoeld in artikel 17 eerste lid van de WWB en artikel

    13 eerste lid van respectievelijk de Ioaw en Ioaz alsmede de verplichtingen

    bedoeld in artikel 30c tweede en derde lid van de Wet structuur uitvoerings

    organisatie werk en inkomen;

Ioaw     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werk-

     loze werknemers;

Ioaz     Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewe-

     zen zelfstandigen;

WWB     Wet werk en bijstand;

Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze beleidsregels gebruikt in dezelfde

betekenis als in de WWB, Ioaw en Ioaz.

 

Artikel 2 Waarschuwing bij geen benadelingsbedrag

 • 1 Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door belanghebbende van de inlichtingenplicht

  niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, ziet het college af van het opleggen van een boete en volstaat het met het geven van de schriftelijke waarschuwing, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht plaatsvindt binnen  een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing of boete is opgelegd.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt wel een boete opgelegd indien of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht zoals in deze leden bedoeld ziet op het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen.

Artikel 3 Verlaging boete bij verminderde verwijtbaarheid

 • 1 Het college verlaagt de boete met 50% indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid als bedoeld in artikel 2a lid twee onder a en b van het Boetebesluit socialeze-kerheidswetten.

 • 2 Indien er sprake is van verminderde verwijtbaarheid als bedoeld in artikel 2a, lid 2 onder c van het Boetebesluit socialezekerheidswetten, stelt het college de boete vast aan de hand van de hoogte van het benadelingsbedrag en de duur van de overtreding.

  a. Indien het benadelingsbedrag lager dan € 5.000,--  is en de overtreding gemeld wordt voordat deze meer dan een jaar heeft geduurd, verlaagt het college de boete met 75% (van het benadelingsbedrag).

  b. Indien het benadelingsbedrag lager dan € 5.000,-- is maar de overtreding gemeld wordt nadat deze meer dan een jaar heeft voortgeduurd, verlaagt het college de boete met 50% (van het benadelingsbedrag).

  c. Indien het benadelingsbedrag gelijk aan of hoger dan € 5.000,-- is en de overtreding gemeld wordt voordat deze meer dan een jaar heeft voortgeduurd, verlaagt het college de boete met 50% (van het benadelingsbedrag).

  d. Indien  het benadelingsbedrag gelijk aan of hoger dan € 5.000,-- is en de overtreding gemeld wordt nadat deze meer dan een jaar heeft voortgeduurd, verlaagt het college de boete met 25% (van het benadelingsbedrag).

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2013

 • 2 De beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels inzake waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid”.

Toelichting 1 Toelichting Beleidsregels waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid