Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Boarnsterhim

Verordening Fries in het schriftelijk verkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Boarnsterhim
Officiële naam regelingVerordening Fries in het schriftelijk verkeer
CiteertitelVerordening Fries in het schriftelijk verkeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Van deze verordening is de Friese versie als bijlage opgenomen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147 lid 1
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:9 lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-199801-01-2014nieuwe regeling

24-03-1998

Mid-Frieslander

nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Fries in het schriftelijk verkeer

De raad van de gemeente Boarnsterhim;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 1998;

overwegende hetgeen is opgenomen in artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet;

overwegende hetgeen is opgenomen in artikel 2:9 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T

om de volgende verordening inzake het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Boarnsterhim vast te stellen.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- dubbeltaligheid: het tegelijk gebruiken van de Nederlandse en de Friese taal;

- tweetaligheid: keuze voor de Nederlandse of de Friese taal;

- bestuursorganen: gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Artikel 2 Bereik van de verordening

Deze verordening regelt het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken van de gemeente Boarnsterhim.

Artikel 3 Recht van taalkeuze

De bestuursorganen hebben het recht om te kiezen voor het gebruik van de Friese taal, voor zover dat recht niet wordt beperkt door wettelijke bepalingen.

Artikel 4 Taalkeuze

De bestuursorganen kiezen voor het beginsel van tweetaligheid.

Artikel 5 Criteria taalkeuze

Bij de taalkeuze wordt in ieder geval rekening gehouden met:

1. de taalcriteria zoals die zijn opgenomen in artikel 2:10 van de Algemene wet bestuursrecht;

2. het belang om de zelfde taal te gebruiken als waarin het bestuursorgaan is aangeschreven (volgend taalbeleid);

3. de continuïteit van de taalkeuze;

4. de bestemming van de schriftelijke stukken;

5. de considerans van afdeling 2.2 van de Algemene wet bestuursrecht: "groter gewicht toe te kennen aan de beginselen van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van de Friese taal in de provincie Friesland."

Artikel 6 Vertalingsregeling

Indien een schriftelijk stuk in de Friese taal is gesteld, geeft het bestuursorgaan hiervan desgevraagd tegen vergoeding een vertaling in het Nederlands met in acht name van hetgeen gesteld is in artikel 2:11 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7 Slotbepalingen

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 1998.

  • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Fries in het schriftelijk verkeer".

Ondertekening

De raad voornoemd,

de loco-secretaris, C.I. Koffeman

de voorzitter, Y. Dijkstra