Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Veluwe

Algemene regels Harderwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Veluwe
Officiële naam regelingAlgemene regels Harderwijk
CiteertitelAlgemene regels bouwwerken Harderwijk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Betreft vijvers: Kievitsmeen, Gruttomeen. Rietmeen, Meerkoetmeen en de Rietgorsmeen in Harderwijk.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 28-6-2006

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-200601-07-200601-01-2014nieuwe regeling

28-06-2006

onbekend

105652

Tekst van de regeling

Op basis van artikel 11 van de Keur oppervlaktewateren besluit het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe algemene regels te stellen met betrekking tot het maken, het hebben en het houden van bouwwerken in, op, boven of langs een aantal A-wateren. Dit ter bescherming van deze wateren met het oog op de waterkwantiteit in het gebied dan wel met het oog op het (blijvend) voldoen aan de waterhuishoudkundige functie die deze wateren hebben.

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

Artikel 1

In het besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • gebruiker: degene die het bouwwerk plaatst of doet plaatsen en zijn rechtsopvolger(s);

 • wateren: alle oppervlaktewateren die dienen voor de afvoer, aanvoer of retentie en berging van water. Daarbij is medebepalend het voldoen van die wateren aan de doelstellingen behorend bij de waterhuishoudkundige functie die aan die wateren is toegekend;

 • keur: de Keur oppervlaktewateren.

Hoofdstuk II Werkingssfeer

Artikel 2

De voorschriften die bij dit besluit zijn gesteld, alsmede de krachtens deze voorschriften gestelde nadere eisen, zijn van toepassing op het maken en het hebben en het houden van bouwwerken in, op, boven of langs A-wateren die in dit besluit zijn aangewezen.

Artikel 3

De voorschriften die bij dit besluit zijn gesteld, alsmede de krachtens deze voorschriften gestelde nadere eisen, zijn ook van toepassing op bouwwerken die voor de inwerking treding van dit besluit zowel met als zonder ontheffing zijn gerealiseerd in, op, boven of langs A-wateren die in dit besluit zijn aangewezen.

Artikel 4

De aangewezen A-wateren zijn: de vijvers aan de Kievitmeen (00180-00190), Gruttomeen (00150-00160, 00160-00180, 00170-00180) Rietmeen (00180-00190, 00190-00200, 00200-00210), Meerkoetmeen (00190-00200) en Rietgorsmeen (0019000200) te Harderwijk, zoals aangegeven op de bijgaande tekening gedateerd 31/01/2006.

Hoofdstuk III Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 5

Het bouwwerk mag maximaal 1,5 meter (gerekend vanaf de beschoeiing) in het water reiken. Het bouwwerk dient zodanig uitgevoerd te worden, dat geen beschadiging van talud of beschoeiing plaats kan vinden.

Artikel 6

Het bouwwerk dat reikt in of boven het water dient te bestaan uit niet in water uitloogbare materialen (dus bijvoorbeeld geen gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout).

Artikel 7

Het waterbeheer van het betrokken gebied mag niet negatief worden beïnvloed door:

 • a.

  de uitvoering van de werkzaamheden; 

 • b.

  de aanwezigheid van het bouwwerk.

Artikel 8

Het bouwwerk dient demontabel te zijn, waarbij er bij de aanleg en/of het verwijderen van het bouwwerk geen beschadigingen mogen ontstaan aan de bestaande beschoeiing en/of het talud.

Artikel 9

Bij groot onderhoud in het water dient de gebruiker het bouwwerk op eigen kosten en op eerste aanzegging van Waterschap Veluwe tijdelijk te verwijderen.

Hoofdstuk IV Nadere eisen

Artikel 10

Waterschap Veluwe kan nadere eisen stellen ten aanzien van het maken, het hebben en het houden van het bouwwerk, alsmede de wijziging of verwijdering daarvan.

Hoofdstuk V Meldingen

Artikel 11

De gebruiker meldt het voornemen om een bouwwerk te maken of te wijzigen minimaal 15 werkdagen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd aan Waterschap Veluwe. Deze melding omvat minimaal:

 • naam, adres en telefoonnummer van de gebruiker.

 • locatie van het bouwwerk met een plattegrond waarop de plaats en de afmeting van het bouwwerk is aangegeven. \

 • omschrijving van het bouwwerk incl. de toe te passen materialen.

Waterschap Veluwe stelt de gebruiker binnen 15 werkdagen na het ontvangst van de melding op de hoogte van eventuele nadere eisen zoals bedoeld in artikel 10.

Artikel 12

De gebruiker van bouwwerken die voor de inwerkingtreding van het besluit en zonder een ontheffing van de Keur zijn gerealiseerd dienen binnen 3 maanden na inwerkingtreding van dit besluit de aanwezigheid van het bouwwerk te melden. De melding omvat minimaal:

 • naam, adres en telefoonnummer van de gebruiker van het bouwwerk;

 • locatie van het bouwwerk met een plattegrond waarop de plaats en de afmeting van het bouwwerk is aangegeven;

 • omschrijving van het bouwwerk incl. de toe gepaste materialen.

Waterschap Veluwe zal de gebruiker van het bouwwerk binnen 15 werkdagen na het ontvangst van de melding op de hoogte stellen van eventuele nadere eisen zoals bedoeld in artikel 10.

Artikel 13

De gebruiker van het bouwwerk meldt het voornemen om een bouwwerk te verwijderen minimaal 15 werkdagen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd aan Waterschap Veluwe. Deze melding omvat minimaal:

 • naam, adres en telefoonnummer van de gebruiker van het bouwwerk;

 • locatie van het bouwwerk.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 14

Alle door de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schade aan taluds, alle schade ontstaan door het geheel of gedeeltelijk stremmen van de afvoer, alsmede de schade als gevolg van de aanwezigheid van het bouwwerk, komen ten laste van de gebruiker.

Artikel 15

In gevallen waarin deze algemene regels niet voorzien, beslist het college van dijkgraaf en heemraden.

Artikel 16

Het waterschap kan in bijzondere gevallen ten gunste van de gebruiker afwijken van de bepalingen in deze algemene regels, indien toepassing van de algemene regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 17

Voor bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze algemene regels reeds waren opgericht en waarvoor onmiddellijk daaraan voorafgaand een ontheffing gold, blijven de voorschriften van die ontheffing gelden als nadere eis, bedoeld in artikel 10, behoudens eerdere wijziging of intrekking van die voorschriften, gedurende een jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van deze algemene regels op dat bouwwerk.

Artikel 18

Deze algemene regels treden in werking op 1 juli 2006.

Artikel 19

Deze algemene regels kunnen worden aangehaald als Algemene regels bouwwerken Kievitmeen/Gruttomeen/Rietmeen/Meerkoetmeen/Rietgorsmeen te Harderwijk.