Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Veluwe

Schadevergoedingsregeling Waterschap Veluwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Veluwe
Officiële naam regelingSchadevergoedingsregeling Waterschap Veluwe
CiteertitelSchadevergoedingsregeling
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Datum inwerkingtreding bij benadering.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 25-4-2001

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200101-01-199719-03-2013nieuwe regeling

25-04-2001

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Schadevergoedingsregeling waterschap Veluwe, vastgesteld op 6 januari 1997 en gewijzigd op 25 april 2001.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het waterschap: het waterschap Veluwe;

 • b.

  het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het waterschap;

 • c.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap;

 • d.

  waterstaatswerken: waterkeringen en watergangen als bedoeld in de keur van het waterschap Veluwe;

 • e.

  schade: het negatieve verschil in de omvang van het vermogen zoals dat op een bepaald moment wordt vastgesteld en de omvang welke dit vermogen op datzelfde tijdstip zou hebben gehad indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou zijn ingetreden, met uitzondering van schaden vallend onder het (Gelders) Protocol Vernattingsschade;

 • f.

  belanghebbende: een natuurlijke of rechtspersoon die schade lijdt tengevolge van de in artikel 2 genoemde overheidsdaad;

 • g.

  commissie: het adviesorgaan als bedoeld in artikel 7.

Hoofdstuk II Procedurebepalingen inzake schadevergoeding

Artikel 2 De aanvraag tot schadevergoeding

Een belanghebbende die schade lijdt of zal lijden als gevolg van:

 • a.

  het nemen, intrekken of wijzigen van een besluit;

 • b.

  het aanleggen, wijzigen of onderhouden van waterstaatswerken;

kan bij het waterschap een aanvraag tot verlening van een schadevergoeding indienen.

Artikel 3 Informatieplicht

Indien door het waterschap redelijkerwijze kan worden voorzien dat iemand schade lijdt of zal lijden als gevolg van de in artikel 2 genoemde besluiten of handelingen van het waterschap, informeert het dagelijks bestuur deze persoon omtrent deze schadevergoedingsregeling en verwijst daartoe naar de bepalingen zoals hierin opgenomen.

Artikel 4 Indiening van een aanvraag

 • 1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij het dagelijks bestuur.

 • 2. De aanvraag kan worden ingediend bij het dagelijks bestuur gedurende een termijn van uiterlijk zes weken, te rekenen vanaf het moment dat:

  • a.

   het besluit als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, onherroepelijk is geworden, of

  • b.

   de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, zijn uitgevoerd.

 • 3. Indien de schade zich niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn manifesteert, kan de aanvraag worden ingediend gedurende een termijn van uiterlijk zes weken nadat de aanvrager het ontstaan van de schade redelijkerwijze heeft kunnen constateren.

 • 4. De aanvraag bevat een opgave van de aard en omvang van de schade en zo mogelijk een specificatie van het bedrag van de schade. Tevens bevat de aanvraag een opgave van de feiten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven.

 • 5. Het dagelijks bestuur bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 5 Kennelijke (on)gegrondheid van de aanvraag

Indien naar het oordeel van het dagelijks bestuur een aanvraag als bedoeld in artikel 2 kennelijk ongegrond is, dan wel zonder nader onderzoek voor toewijzing vatbaar is, kan het dagelijks bestuur daaromtrent beslissen, zonder zich te laten adviseren door de commissie als bedoeld in artikel 6 en zijn de artikelen 6 tot en met 11 niet van toepassing.

Artikel 6 Advisering over de aanvraag door de adviescommissie

 • 1. Indien geen toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 5, stelt het dagelijks bestuur de aanvraag, binnen vier weken na ontvangst daarvan, in handen van de adviescommissie.

 • 2. De aanvrager wordt schriftelijk door het dagelijks bestuur in kennis gesteld van het feit dat de adviescommissie over de aanvraag zal adviseren.

Artikel 7 Samenstelling van de adviescommissie

 • 1. Het algemeen bestuur benoemt de adviescommissie en wijst tevens de voorzitter aan.

 • 2. De adviescommissie bestaat uit drie deskundigen, die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur.

Artikel 8 Vereisten voor de vervulling van de adviestaak

 • 1. De aanvrager stelt de adviescommissie alle gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van de adviestaak.

 • 2. De door de adviescommissie naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk te maken kosten worden door het waterschap vergoed.

Artikel 9 Horen van de aanvrager

 • 1. De adviescommissie stelt het waterschap en de aanvrager en/of diens gemachtigden in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.

 • 2. De adviescommissie zendt daartoe tenminste twee weken voorafgaande een schriftelijke uitnodiging aan het waterschap en de aanvrager.

 • 3. Op verzoek van het waterschap en/of de aanvrager kunnen door hem meegebrachte deskundigen worden gehoord.

 • 4. Indien de aanvrager gebruik maakt van deskundigen zijn de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

 • 5. Van hetgeen overeenkomstig de voorgaande leden naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt. Het verslag maakt deel uit van het advies van de commissie.

Artikel 10 Behandeling door adviescommissie

 • 1. De adviescommissie adviseert of er sprake is van schade die redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van de aanvrager behoort te blijven. Indien, naar het oordeel van de commissie, aan de aanvrager een schadevergoeding toekomt, adviseert zij over de aard en omvang van de schadevergoeding.

 • 2. De commissie stelt binnen zes weken nadat het verzoek haar ter hand is gesteld een schriftelijk advies op. Dit advies wordt zowel het waterschap als de aanvrager toegezonden.

 • 3. Indien daartoe aanleiding bestaat kan het dagelijks bestuur op verzoek van de commissie de termijn voor advisering verdagen. De aanvrager wordt hiervan door het dagelijks bestuur schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 11 Beslissing op de aanvraag tot schadevergoeding

Het dagelijks bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het advies van de commissie op de aanvraag tot schadevergoeding

Hoofdstuk III Bepalingen inzake de schadevergoeding

Artikel 12 Schadevergoeding

 • 1. Aan de aanvrager die schade lijdt als gevolg van rechtmatige besluiten of handelingen van het waterschap als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a en b, wordt een schadevergoeding verstrekt, indien die schade redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van belanghebbende behoort te blijven en de vergoeding van die schade niet anderszins is verzekerd.

 • 2. De schadevergoeding wordt voldaan in geld of in een andere vorm dan betaling van een geldsom.

Artikel 13 Gederfde rente

Van de schadevergoeding maakt deel uit een vergoeding van gederfde en/of betaalde rente.

Artikel 14 Voordeelstoerekening

Indien het betrokken besluit of de betrokken handeling voor de aanvrager naast schade tevens voordeel oplevert wordt dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade verrekend.

Hoofdstuk IV Slotbepaling

Artikel 15

Deze verordening wordt aangehaald als de "Schadevergoedingsregeling waterschap Veluwe'.

Artikel 16

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 1997.