Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingMandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland
CiteertitelMandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Awb, Wabo, Wm, Ww, Wgh en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201201-01-2017Onbekend

01-05-2012

Postiljon, 16 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

MANDAATBESLUITOMGEVINGSDIENST MIDDEN-HOLLAND

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente OUDERKERK inzake het verlenen van mandaten

Het college van burgemeester en wethouders, voorzover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op de aan hem toegekende bevoegdheden krachtens de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht – in het bijzonder artikel 10:3 van deze wet – , de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer (Wm), de Woningwet (Ww), de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet bodembescherming (Wbb) en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten

besluit:

I.tot het verlenen van mandaat casu quo ondermandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland en diens plaatsvervanger voor wat betreft de bevoegdheid tot:

Algemeen:

 • -

  het aanwijzen van ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo, de Wm, de Ww, de Wgh en de Wbb en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten, alsmede de APV;

 • -

  het toepassen van de in de Algemene wet bestuursrecht en de Wabo opgenomen procedures;

 • -

  het besluiten op verzoeken om openbare informatie (Wet openbaarheid van bestuur) inzake activiteiten of procedures die door de Milieudienst worden behandeld.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • -

  het beschikken op aanvragen om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wabo;

 • -

  het ambtshalve actualiseren, wijzigen (al dan niet ambtshalve) en intrekken van omgevingsvergunningen;

 • -

  het nemen van beschikkingen naar aanleiding van de hierboven genoemde vergunningprocedures zoals het verlengen van procedure termijnen, het buiten behandeling laten van aanvragen en het niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen.

Wet milieubeheer

 • -

  het beschikken op aanvragen om milieuvergunningen die voor inwerkingtreding van artikel 2.1 van de Wabo zijn ingediend;

 • -

  het wijzigen (al dan niet ambtshalve) of intrekken (al dan niet op verzoek) van milieuvergunningen indien voor inwerkingtreding van artikel 2.1 van de Wabo een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd;

 • -

  het nemen van andere beschikkingen op grond van de Wet milieubeheer, zoals maatwerkvoorschriften, gelijkwaardigheidstoetsen en besluiten op aanmeldnotities in het kader van het Besluit milieu-effectrapportage (bij vergunningprocedures);

 • -

  het nemen van beschikkingen naar aanleiding van de hierboven genoemde vergunningprocedures zoals het verlengen van procedure termijnen, het buiten behandeling laten van aanvragen en het niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen;

 • -

  de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van onder andere de artikelen 5.9, 10.40, 10.63, 12.13, 12.23, 12.24, 17.2, 17.4, 17.15 van de Wm.

Wet geluidhinder

-de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Wgh en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zoals onder andere het Besluit geluidhinder (waaronder begrepen het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken met betrekking tot sanering van verkeerslawaai) en het uitvoering geven aan de toepasselijke ministeriële regelingen zoals onder andere het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Voordat het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wgh wordt genomen, wordt overleg gevoerd met de gemeente in verband met de afstemming met het bestemmingsplan.

Wet bodembescherming

-de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Wbb (met uitzondering van art. 27 en 28) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zoals onder andere het Besluit bodemkwaliteit en het uitvoering geven aan de toepasselijke ministeriële regelingen zoals onder andere de Regeling bodemkwaliteit en de Vrijstellingsregeling grondverzet.

Woningwet

 • -

  het beschikken op aanvragen om ontheffingen voor bouwlawaai;

 • -

  de gemeentelijke taken en bevoegdheden op grond van de Ww en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten in het kader van het nemen van besluiten met betrekking tot asbest;

Toezicht en handhaving:

 • -

  het uitvoeren van toezichtsbevoegdheden en –taken met betrekking tot het bepaalde bij of krachtens de Wabo, de Wm, de Ww, de Wgh en de Wbb, en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten en de toepasselijke ministeriële regelingen en de APV;

 • -

  het nemen van handhavingsbeschikkingen, te weten last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, invorderingsbeschikking en intrekking vergunning op grond van de Wabo, de Wm, de Wgh, de Ww, de Wbb en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten en de toepasselijke ministeriële regelingen, en de APV;

 • -

  het beschikken op verzoeken van derden om handhaving ten aanzien van (vermeende) overtredingen van een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of ten aanzien van (vermeende) overtredingen van de Wm, Wgh, de Ww, en Wbb en de op deze wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten en de toepasselijke ministeriële regelingen;

 • -

  het beschikken op verzoeken van derden om handhaving het aanzeggen van mondelinge bestuursdwang voor het opruimen van gevaarlijke stoffen en/of het voorkomen van verdere milieuverontreiniging bij milieu-incidenten buiten inrichtingen;

 • -

  het verlenen van opdrachten tot het doen van onderzoek naar of het opruimen van gevaarlijke stoffen en/of het voorkomen van verdere milieuverontreiniging bij milieu-incidenten buiten inrichtingen ingeval geen gehoor wordt gegeven aan de mondelinge bestuursdwang dan wel de veroorzaker van het milieu-incident onbekend is.

  • II.

   tot het verlenen van machtiging en/of volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland en diens plaatsvervanger voor wat betreft:

 • -

  het afhandelen van milieugerelateerde klachten van derden;

 • -

  het doen uitgaan van correspondentie samenhangend met de aan de Omgevingsdienst opgedragen taken, zoals bezoekbevestigingen, ontvangstbevestigingen en kennisgevingen incidentele festiviteiten (APV);

 • -

  het doen van een opgave ex art. 41 Wbb;

 • -

  het ter inzage beschikbaar stellen van dossierinformatie;

 • -

  het aangaan van overeenkomsten in het kader van sanering van verkeerslawaai zoals bedoeld in de artikelen 6.8 tot en met 6.10 van het Besluit geluidhinder;

 • -

  het inschrijven van Hogere waardenbesluiten en lasten onder dwangsom in het kadaster (Wkpb);

 • -

  het aanleveren van gegevens voor de risicokaart.

  • III.

   de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland en diens plaatsvervanger te machtigen om in naam van het voornoemd college medewerkers van de Omgevingsdienst Midden-Holland te machtigen om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouderkerk te vertegenwoordigen bij de:

   • 1.

    Rechtbank in bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

   • 2.

    Voorzieningenrechter van de rechtbank inzake verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

   • 3.

    Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in bestuursrechtelijke procedures met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

   • 4.

    Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden;

   • 5.

    Gemeentelijke bezwaar- en beroepcommissie inzake bezwaarprocedures met betrekking tot de in dit besluit gemandateerde taken en bevoegdheden.

  • IV.

   tot het verlenen van toestemming aan de directeur van de Omgevingsdienst om ondermandaat en –machtiging te verlenen aan de Afdelingshoofden met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken.

  • V.

   dat het onderhavige besluit in werking treedt op 1 juli 2012;

  • VI.

   dat het onderhavige besluit de eerder verleende mandaten aan de directeur van de Milieudienst Midden-Holland doet vervallen;

  • VII.

   kennis te nemen van de instemming met de mandaatverlening door de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Ouderkerk aan den IJssel, 1 mei 2012.

Burgemeester en Wethouders van Ouderkerk,

Secretaris, Burgemeester, Voor akkoord,

G.H Logt J. de Prieëlle Directeur Omgevingsdienst Midden-holland