Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Procedureregeling FUWA ISD-KNH 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingProcedureregeling FUWA ISD-KNH 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2012n.v.t.

13-11-2012

n.v.t.

Tekst van de regeling

Artikel 1 Definities

Functie:

Het samenstel van taken en/of werkzaamheden dat de functiehouder dient uit te voeren.

Functiehouder:

Degene die krachtens een besluit van het dagelijks bestuur aangewezen is om een functie

te bekleden.

Functiefamilie:

Een groep van functies die qua aard, karakter, complexiteit en niveau gelijksoortig zijn en

vergelijkbare eisen stellen aan de functiehouders.

Functiebeschrijving

De organieke beschrijving die door of namens het Dagelijks bestuur als zodanig is

vastgesteld voor een functie binnen een functiefamilie, voortvloeiend uit de

organisatiestructuur en verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

binnen de organisatie.

Functiewaardering:

Het bepalen van de functiewaarde van de functieprofielen met behulp van de vastgestelde

waarderingsmethode.

Bestuurder

De bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Functiewaarderingsdeskundige:

De met de uitvoering van de procedureregeling functiebeschrijven en –waarderen belaste

(externe) deskundige.

Toetsingscommissie:

De commissie die belast is met de toetsing van het functiewaarderingsadvies van de

functiewaarderingsdeskundige.

Afdelingshoofden:

Degene die hiërarchisch onder de directeur is geplaatst en verantwoordelijk is voor de

afdeling.

Managementteam:

Het overlegorgaan bestaande uit de secretaris-directeur en afdelingshoofden.

Bezwarencommissie:

De commissie die is ingesteld op grond van artikel 7:13 AWB en die in het kader van deze

regeling belast is met de behandeling van bezwaren tegen de besluiten als bedoeld in artikel

7: Regeling Commissie bezwaarschriften rechtspositie functiehouders ISD KvNH 2009, of

opvolgende versies.

Artikel 2 Vaststelling functiebeschrijvingen

 • 1 Het MT stelt, binnen de bandbreedtes van de onderscheiden functiefamilies, per functie een functiebeschrijving op. Zij kunnen zich hierbij laten adviseren door de functiewaarderingsdeskundige.

 • 2 Het MT laat de functiebeschrijvingen voorlopig vast stellen door het dagelijks bestuur.

 • 3 Het samenstel van voorlopig vastgestelde functiebeschrijvingen (het functieboek), wordt ter advies aangeboden aan de ondernemingsraad (OR). De datum van de te houden overlegvergadering wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld, doch vindt niet

  later plaats dan zes weken nadat de bestuurder de OR om advies heeft gevraagd.

 • 4 Nadat de OR haar advies heeft uitgebracht, legt het MT de functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het dagelijks bestuur.

 • 5 Het dagelijks bestuur stelt de functiebeschrijvingen vast. Deze beslissing wordt meegedeeld aan het MT en eventueel aan de functiewaarderingsdeskundige.

Artikel 3 Wijziging functiebeschrijvingen

 • 1 Bij wijziging of aanpassing van de organisatiestructuur, taken of doelstellingen van de organisatie waardoor de bestaande functiebeschrijvingen ontoereikend of onvolledig zijn, worden door of namens het MT nieuwe beschrijvingen opgemaakt.

 • 2 Indien aan de functiehouder structureel andere taken en/of werkzaamheden worden opgedragen (functiewijziging), dan kan de functiehouder kan bij het dagelijks bestuur een verzoek indienen tot heroverweging van de inpassing in de

  functiebeschrijving, indien hij/zij van mening is dat de huidige inpassing in de functiebeschrijving niet meer voldoet.

Artikel 4 De functiewaardering

 • 1 Een door het dagelijks bestuur aangewezen adviseur of functiewaarderingsdeskundige zal aan de hand van de vastgestelde

  functiewaarderingsmethode worden voorzien in een waardering van alle functiebeschrijvingen. Hierbij zal de combinatiewegingsfactor “Zelfstandigheid” niet gebruikt worden. Voor de wegingsfactor leidinggeven zal gebruik worden gemaakt van de tabel die als bijlage is toegevoegd. Deze waardering zal, resulterend in een waarderingsadvies, aan de toetsingscommissie als bedoeld in artikel 5, beschikbaar worden gesteld.

 • 2 Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

  a. Een overzicht per functie van het scoreverloop, de totaalscore per functie en de van toepassing zijnde functionele schaal op grond van de conversietabel, indien vastgesteld;

  b. Een rangordeoverzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle beschreven functies, gerangschikt naar zwaarte;

Artikel 5 De toetsingscommissie

 • 1 Er is een toetsingscommissie functiewaardering bestaande uit:

  a. Secretaris-Directeur, voorzitter,

  b. Een extern adviseur,

  c. vertegenwoordiger namens de ondernemingsraad.

  Aan de toetsingscommissie worden zonder stemrecht een ambtelijk secretaris en de

  waarderingsadviseur of eventueel een functiewaarderings-deskundige toegevoegd .

 • 2 De toetsingscommissie toetst het waarderingsadvies op onderlinge samenhang en opbouw en adviseert het Dagelijks bestuur ter zake haar bevindingen. Het staat de toetsingscommissie vrij bij de behandeling van het waarderingsadvies informanten te

  raadplegen. De commissie krijgt alle informatie die zij nodig acht om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Minderheidsstandpunten kunnen worden ingenomen.

 • 3 De voorzitter van de toetsingscommissie belegt een overlegvergadering. Bij de overlegvergadering zijn de leden, de ambtelijk secretaris en de waarderingsadviseur of eventueel de functiewaarderingsdeskundige aanwezig.

 • 4 De toetsingscommissie stelt zonodig gedragsregels vast ten behoeve van het verloop en de procedure van de vergadering.

 • 5 Voor de leden van de toetsingscommissie kunnen plaatsvervangers worden aangewezen. De invulling vindt plaats in overleg met de voorzitter van de toetsingscommissie.

Artikel 6 Vaststelling functiewaardering en conversietabel

 • 1 Het dagelijks bestuur stelt het waarderingadvies voorlopig vast met inachtneming van het advies van de toetsingscommissie. Afwijking van het advies van de toetsingscommissie kan slechts schriftelijk en onderbouwd plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten.

 • 2 Het dagelijks bestuur stelt een conversietabel vast, met gebruikmaking van de schalen 10A en 11a, in overeenstemming met het GO.

 • 3 Met inachtneming van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen omgezet in salarisschalen.

 • 4 Het dagelijks bestuur stelt de functiewaardering vast.

Artikel 7 Bekendmaking, bezwaar en beroep

 • 1 Door of namens het dagelijks bestuur wordt schriftelijk het voornemen aan de functiehouder bekend gemaakt in welke functiebeschrijving de functie wordt ingepast.

 • 2 De functiehouder wordt daarna in staat gesteld zijn zienswijze ten aanzien van deze inpassing kenbaar te maken.

 • 3 Door of namens het dagelijks bestuur wordt de functiehouder in kennis gesteld van het definitieve inpassingsbesluit.

 • 4 Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan de functiehouder die zich met het inpassingsbesluit niet kan verenigen, bij het dagelijks bestuur schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaar dient binnen zes weken na bekendmaking van het besluit te worden ingediend en bevat tenminste de naam van de indiener, de dagtekening en de gronden waarop het bezwaar rust.

 • 5 Het dagelijks bestuur legt het bezwaarschrift van de functiehouder voor aan de bezwarencommissie voor rechtspositionele aangelegenheden, gebaseerd op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor wat betreft de werkwijze van de

  bezwarencommissie en de te volgen procedure, wordt verwezen naar de Regeling Commissie bezwaarschriften rechtspositie functiehouders ISD KvNH.

Artikel 8 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1 In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het Dagelijks bestuur in overleg met de ondernemingsraad.

 • 2 Deze regeling, welke kan worden aangehaald als de regeling “Procedureregeling FUWA ISD-KNH 2012" treedt in werking na bekendmaking.

  Vastgesteld door het dagelijks bestuur van de ISD Kop van Noord-Holland

  Datum, 13 november 2012

   

Toelichting 1 Toelichting op de procedureregeling

Algemeen

Deze procedureregeling vormt de formele juridische basis voor alle activiteiten rondom functiebeschrijven en functiewaarderen bij de ISD Kop van Noord- Holland. Dit betekent dat in deze regeling de collectieve en individuele rechten en plichten gedurende de procesgang geregeld zijn. De procedureregeling wordt formeel vastgesteld door het dagelijks bestuur, in

overleg met de OR. De OR heeft instemmingsrecht op de keuze van het functiewaarderingsysteem. Aangezien in deze regeling formeel-juridisch taalgebruik wordt gehanteerd, worden de belangrijkste artikelen kort toegelicht.

Conform de vastgestelde uitgangspunten voor het functieboek, worden de functies generiek beschreven. Dit betekent dat in de beschrijvingen geen ruimte meer is voor informatie over taken en/of werkzaamheden. Specifieke afspraken over de inhoud van de taken en gewenste resultaten zullen onderdeel gaan uitmaken van de jaarplanning tussen leidinggevende en functiehouders. Dit betekent dat slechts de niveaubepalende elementen in de functiebeschrijvingen worden opgenomen en dat de beschrijvingen dus richtinggevend zijn voor de aard, niveau en complexiteit van de taken.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Dit artikel regelt hoe de functiebeschrijvingen totstandkomen, binnen de bandbreedtes van de onderscheiden vastgestelde functiefamilies. Het initiatief en de eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van de beschrijvingen ligt nadrukkelijk bij het MT. Uitgangspunt is dat de beschrijvingen organiek van karakter zijn, d.w.z. voortvloeien uit de formele verdeling van

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken binnen de ISD-KNH.

Belangrijk in de vaststellingsprocedure is het advies van de ondernemingsraad (OR). De OR adviseert niet over de inhoud van een individuele beschrijving, maar over het totale pakket van functiebeschrijvingen. De OR adviseert enerzijds over de vraag of de

functiebeschrijvingen de taken binnen de organisatie afdekken en beoordeelt anderzijds of het functieboek niet leidt tot een ‘verborgen’ organisatiewijziging. Bij regulier onderhoud aan functiebeschrijvingen worden nieuwe of gewijzigde beschrijvingen ter informatie aan de OR aangeboden. De OR kan dan zelf beoordelen of zij aanleiding ziet om hierover met de

bestuurder te overleggen. Het dagelijks bestuur stelt de functiebeschrijvingen vast met in achtneming van het advies van de OR.

Artikel 3

Functiebeschrijving en functiewaardering zijn niet statisch. De organisatie blijft veranderen en daardoor zullen er ook nieuwe functies bijkomen, bestaande functies veranderen of misschien wel geheel verdwijnen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat een functiehouder

structureel belast wordt met andere taken en/of werkzaamheden. In dat geval zal de functie die de functiehouder uitoefent ingepast worden in een andere functiebeschrijving. Artikel 3 regelt dat een functiehouder ook zelf een verzoek kan indienen voor een andere inpassing.

Artikel 4

Alle beschreven functies kunnen door een deskundige gewaardeerd worden aan de hand van de vastgestelde methode. De uitkomst van deze waardering is een overzicht waarin per functie wordt aangegeven hoe de waardering is opgebouwd en welke eindscore per functie van toepassing is. Hierbij zullen ook de uitgangspunten en randvoorwaarden worden vermeld die bij het waarderen zijn gebruikt. Als de conversietabel eenmaal is vastgesteld, zal per functie ook de functionele schaal worden vermeld.

Artikel 5

De resultaten van de technische waardering worden voorgelegd aan een toetsingscommissie. Deze bestaat uit drie leden. De toetsingscommissie draagt uiteindelijk zorg voor het waarderingsadvies dat naar het dagelijks bestuur gaat. Dit betekent dat de

commissie kan afwijken van de technische waardering van de deskundige als zij vindt dat deze niet in stand kan blijven. Daarbij zal de commissie vooral kijken naar de samenhang en opbouw van het functieboek en de daaraan gerelateerde waarderingen. De

toetsingscommissie belegt een overlegvergadering waarbij alle leden, de vaste adviseur en de secretaris aanwezig zijn.

Artikel 6

Het dagelijks bestuur stelt de waarderingen vervolgens formeel vast. Het dagelijks bestuur zal normaal gesproken het advies van de toetsingscommissie volgen. Wijkt het bestuursorgaan hiervan af, dan zal dit gemotiveerd moeten gebeuren.

Om de waarderingen te kunnen vertalen naar functionele schalen, is een conversietabel (omzettingstabel) nodig. De vaststelling van deze tabel gebeurt in overeenstemming met de OR. Als de tabel vastgesteld is, geldt deze in principe voor onbepaalde tijd.

Artikel 7

Dit artikel beschrijft een voor de functiehouder cruciale stap in het proces. Nadat de beschrijvingen en de waarderingen zijn vastgesteld, maakt het dagelijks bestuur aan de individuele functiehouder het voornemen bekend in welke functiebeschrijving zijn of haar functie zal worden ingepast, en wat hiervan de gevolgen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld schaalinpassing en salariëring. Daarna volgt een formeel besluit van het dagelijks bestuur. Tegen dit besluit kan de functiehouder bezwaar aantekenen. Het bezwaar

wordt voorgelegd aan de bezwarencommissie. Deze onafhankelijke commissie brengt advies uit aan het dagelijks bestuur. Hierna neemt het dagelijks bestuur een definitief besluit (beslissing op bezwaar), waartegen formeel beroep openstaat bij de rechtbank. De

functiehouder wordt hierover in het besluit geïnformeerd.

Tot slot

Mensen zijn belangrijker dan procedures. Van het grootste belang bij dit soort processen is de communicatie en het draagvlak. Daarom kan en mag een organisatie zich niet verschuilen achter een formele procedure. Het feitelijke uitvoeringsproces zal daarom

anders en intensiever kunnen verlopen dan strikt genomen noodzakelijk is volgens de procedureregeling.

Score | Leidinggeven

              Volledig (aantal fte)

0            0

1            1 t/m 4

2            5 t/m 12

3            13 t/m 40

4            41 en meer