Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto's Spijkenisse

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingBeleidsregels voor laadpunten elektrische auto's Spijkenisse
CiteertitelBeleidsregels voor laadpunten elektrische auto's Spijkenisse
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is niet ondertekend. De datum van ondertekening is overgenomen van de datum waarop het college van burgemeester en wethouders deze regeling heeft vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994, art. 2, leden 1, 2 en 3, onder a
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 18, lid 1, onder d
 3. Gemeentewet, art. 160, lid 1, onder a. en e.
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2013nieuwe regeling

22-01-2013

Weekblad Spijkenisse, 12-02-2013

SWS&BEMM

Tekst van de regeling

Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto's Spijkenisse

Begripsbepalingen

Elektrische voertuigen: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als een auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig.

Aanvrager: stichting E-laad of een andere private partij, welke op verzoek van de beoogde gebruiker van het oplaadpunt de aanvraag bij gemeente Spijkenisse indient.

De aanvraag: een door de aanvrager ingediend verzoek, welke dient te voldoen aan door het college te bepalen voorwaarden, tot plaatsing van een laadpaal.

Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het bezit van een elektrische auto en een laadpas die op een oplaadlocatie zijn of haar elektrische auto wil opladen.

Laadpaal: openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen; een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten; de benodigde laadkabel maakt geen deel uit van de laadpaal.

Oplaadlocatie: locatie in de openbare ruimte waar een laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto's aanwezig zijn.

Oplaadpunt: een op de laadpaal aanwezige voorziening waarmee de gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien.

Openbare ruimte: onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt.

Uitsluitingen

Artikel 1 Parkeergelegenheid op eigen terrein

Voor zover er een mogelijkheid is om te parkeren op eigen terrein wordt er geen medewerking verleend aan de oprichting van een parkeerplaats met oplaadpaal in de openbare ruimte.

Artikel 2 Parkeerplaats in (parkeer)garage / particuliere appartementencomplexen / binnenterreinen

Voor zover een gebruiker de beschikking heeft of kan hebben over een parkeerplaats, behorende bij de woning, in een parkeergarage onder of nabij de woning of eenbinnenterrein e.d., wordt geen medewerking verleend aan het inrichten van een oplaadlocatie in de openbare ruimte.

Artikel 3 Gebieden met betaald- en vergunninghouder parkeren

Binnen de gebieden centrumkern en schil [Red: als bedoeld in artikel 1.2 van de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse] wordt geen medewerking verleend aan het inrichten van een oplaadlocatie in de openbare ruimte.

In de overige gebieden in Spijkenisse waar van gemeentewege betaald- en/of vergunningparkeren is ingesteld, wordt geen medewerking verleend aan het inrichten van een oplaadpunt in de openbare ruimte, tenzij de verzoeker vergunninghouder is of hiervoor in aanmerking komt in dit gebied.

Voorwaarden

Artikel 4 Inwoner van Spijkenisse

De gebruiker dient ingeschreven te zijn als bewoner in Spijkenisse in de Gemeentelijke Basis Administratie.

Artikel 5 Tenaamstelling voertuig

Het voertuig waarvoor de oplaadlocatie gerealiseerd wordt dient aantoonbaar eigendom te zijn van de gebruiker of aantoonbaar geleased worden door de gebruiker.

Artikel 6 Openbaarheid

Er wordt enkel toestemming verleend voor openbare laadpalen die voor een ieder toegankelijk zijn en worden gehouden.

Artikel 7 Eén oplaadlocatie per gebruiker

Per gebruiker kan maximaal één oplaadlocatie in de openbare ruimte worden aangevraagd.

Artikel 8 Nabijheid van andere oplaadpaal

Aan een verzoek wordt geen medewerking verleend als er binnen een straal van 300 meter een andere oplaadpaal aanwezig is.

Procedure

Artikel 9 Aanvraag

De aanvrager of de gebruiker dient een aanvraag in bij de gemeente voor het realiseren van de gewenste laadpaal.

Artikel 10 Locatie bepaling

Een ingediende aanvraag wordt in de eerstvolgende Ambtelijke Verkeerscommissie ter advisering over de gewenste locatie voorgelegd. Bij dit advies zal onder andere worden gekeken naar de afstand van de woning van de beoogde gebruiker tot de oplaadlocatie en de in het gebied aanwezige parkeerdruk. Tevens zal beoordeeld worden of voldaan kan worden aan de benodigde technische randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden staan vermeld in bijlage I behorende bij deze beleidsregels.

De gemeente bepaalt aan de hand van dit advies de definitieve locatie van de oplaadpaal.

Artikel 11 Besluit

Aan de hand van het in het vorige artikel genoemde advies neemt de gemeente een definitief verkeersbesluit over het oplaadpunt. Voor dit besluit worden de normaal geldende procedurevoorschriften gehanteerd.

Artikel 12 Technische realisatie

Nadat het verkeersbesluit is genomen vind er een technisch afstemmingsoverleg plaats tussen de gemeente en de aanvrager. De aanvrager dient voor de werkzaamheden een KLIC-melding te doen.

Slotbepalingen

Artikel 12 Aantal oplaadpalen in de gemeente Spijkenisse

Er wordt medewerking verleend voor de plaatsing van maximaal 20 oplaadpalen in de openbare ruimte in Spijkenisse. Na het bereiken van dit aantal zal aan de hand van een evaluatie beoordeeld worden of het voortzetten van het beleid wenselijk is.

Artikel 13 Leges

Bij de plaatsing van de eerste 20 oplaadpalen zal geen leges worden geheven voor het te nemen verkeersbesluit en de inrichting van de oplaadlocaties (bebording en belijning). Dit in overeenstemming met de huidige legesverordening van de gemeente Spijkenisse.

Artikel 14 Samenwerkingsovereenkomst

Alvorens laadpalen geplaatst kunnen worden dient er een samenwerkingsovereenkomst te zijn tussen de gemeente en de betreffende aanvrager. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd ten aanzien van onder andere aansprakelijkheid en het beheer van de palen. Er wordt voor de eerste 20 laadpalen geen opstalrecht gevestigd.

Artikel 16 Afwijzingsmogelijkheid bij hoge parkeerdruk

Het college kan in afwijking van de voornoemde beleidsregels besluiten een aanvraag af te wijzen indien de parkeerdruk in de omgeving van een aangevraagde locatie dusdanig hoog is dat het realiseren van een oplaadlocatie niet wenselijk wordt geacht.

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de beschreven beleidsregels, indien toepassing hiervan leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze beleidregels treden in werking de dag na de bekendmaking.

Bijlage I: Technische randvoorwaarden oplaadpalen

 • -

  Bij het parkeervak wordt het verkeersbord E4 of E8, met onderbord "opladen elektrische voertuigen" geplaatst;

 • -

  de parkeerplaats ligt op maximaal 25 meter van een hoofdkabel;

 • -

  in eerste instantie wordt een enkel parkeervak per laadpaal gereserveerd voor elektrisch laden tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met een betreffende exploitant;

 • -

  bij parkeervakken die gelijk oplopen met de omliggende grond dient overwogen te worden of een stootbeugel of een extra stoeprand moet worden geplaatst;

 • -

  de laadpaal staat minimaal 50 cm uit de band;

 • -

  de te plaatsen laadpaal dient geschikt te zijn voor het gebruik in de openbare ruimte, de constructie dient voldoende degelijk te zijn ("hufterproof") en te voldoen aan de geldende nationale en internationale richtlijnen en standaarden;

 • -

  bij voorkeur wordt de oplaadpaal op minstens 1,5 meter van een boom geplaatst en bij voorkeur niet onder een kruin van een boom;

 • -

  de laadpaal staat bij voorkeur niet in een blauwe zone;

 • -

  bij plaatsing van de laadpaal in een trottoirs dient bij voorkeur 1,20 meter en minimaal 90 cm aan breedte overblijven van het trottoirs voor voetgangers;

 • -

  laadpalen worden zoveel mogelijk uitgevoerd in de kleurstelling van de gemeente Spijkenisse en in ieder geval voorzien van het logo van de gemeente Spijkenisse.

Algemene toelichting

1. Inleiding

De algemene ambitie voor het gemeentelijk klimaatbeleid is een vermindering van het energieverbruik en een toename van het gebruik van duurzame energiebronnen en bouwmaterialen. Samen met de andere gemeenten van de Stadsregio streeft Spijkenisse naar een CO2 reductie van 40% in 2025 ten opzichte van het niveau van 1990. Voor het thema Verkeer en Vervoer is de doelstelling opgenomen om een besparing en/of verduurzaming van brandstoffen met 1% per jaar te realiseren.

Elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit, is stil en is duurzaam. Verder draagt de ontwikkeling van elektrisch vervoer bij aan de versterking van de economische positie en aan de energievoorzieningszekerheid.

Voor de introductie van elektrisch vervoer zijn oplaadpunten noodzakelijk. De aanschaf van een elektrische auto wordt immers pas interessant indien gebruikers verzekerd zijn van een oplaadpunt in de directe omgeving.

Inwoners die beschikken over een eigen oprit of parkeergarage kunnen op eigen terrein een laadfaciliteit realiseren. Om het ook voor de bewoners die hier niet over beschikken mogelijk te maken om een laadmogelijkheid dichtbij de woning te realiseren wil de gemeente Spijkenisse de mogelijkheid bieden om een laadpaal bij een openbare parkeerplaats te plaatsen.

2.Uitgangspunten

Het eerste uitgangspunt is dat inwoners bij de aanschaf van een elektrische auto het eigen terrein gebruiken voor het realiseren van een laadvoorziening.

Met de recent door de stadsregio Rotterdam afgekondigde subsidieregeling voor privé laadpalen wordt de realisatie van oplaadpunten op eigen terrein ondersteund.

Door onder voorwaarden plaatsing van oplaadpalen in de openbare ruimte te faciliteren wil de gemeente Spijkenisse het ook voor inwoners die niet beschikken over een eigen parkeerplek mogelijk maken in de buurt elektrisch op te laden.

De gemeente ziet geen rol voor zichzelf weggelegd voor wat betreft het plaatsen, onderhouden en exploiteren van laadpalen. Hier dient de markt in te voorzien. Gegadigden voor een laadpunt in de openbare ruimte dienen dan ook zelf een marktpartij te vinden die de plaatsing en de verdere exploitatie verzorgd.

De plaatsing wordt alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de volgende gestelde voorwaarden:

 • -

  er is geen gelegenheid om op eigen terrein een oplaad voorziening te realiseren;

 • -

  de gewenste locatie is niet gelegen in de centrumkern of centrumschil van Spijkenisse;

 • -

  er dient binnen een straal van 300 meter nog geen laadpunt beschikbaar te zijn;

 • -

  men dient inwoner te zijn van Spijkenisse;

 • -

  men dient in het bezit te zijn van elektrische auto of deze te leasen;

 • -

  het oplaadpunt dient openbaar gebruikt te kunnen worden;

 • -

  er wordt maximaal 1 oplaadpunt per gebruiker toegekend;

 • -

  er dient een samenwerkingsovereenkomst te zijn met de exploitant van de laadpaal waarin afspraken vastliggen omtrent aansprakelijkheid en beheer;

 • -

  maximaal worden er 20 openbare laadpalen toegestaan in Spijkenisse. Hierna wordt geëvalueerd of voortzetting van beleid wenselijk is.

In het beleid wordt in eerste aanleg de mogelijkheid geboden om maximaal twintig openbare laadpalen toe te kennen in de openbare ruimte.

Voor deze opzet is gekozen omdat de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer dusdanig snel plaatsvinden dat regelmatig bekeken moet worden of het beleid nog wel doelmatig is. De ontwikkeling van het snelladen zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat niet iedere eigenaar van een elektrische auto over een oplaadpunt hoeft te beschikken.

Om te voorkomen dat op korte afstand van elkaar meerdere laadpunten worden gerealiseerd, wat vanuit het oogpunt van staatbeeld en parkeerdruk onwenselijk wordt geacht, is als voorwaarde opgenomen dat er binnen een straal van 300 meter nog geen laadpunt aanwezig is.

Het plaatsen van laadpunten in gebieden met betaald parkeren of vergunninghouder parkeren is uitgesloten vanwege de van nature hoge parkeerdruk in deze gebieden.

Bij het toestaan van elektrische laadpalen in de openbare ruimte is het belangrijk dat alleen palen worden geplaatst van een bekende exploitant waar afspraken mee zijn gemaakt omtrent aansprakelijkheid en beheer. Exploitanten waarbij dit niet het geval is worden daarom uitgesloten van de mogelijkheid tot plaatsing.

3.Juridisch kader

In het kader van Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) kan de gemeente verkeersbesluiten nemen op wegen, die niet onder het beheer van het Rijk, de Provincie of Waterschap vallen en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen.

Binnen de gemeente Spijkenisse is het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

Volgens artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid.

Aangezien het in dit geval gaat om beleidsregels met betrekking tot bevoegdheden van uw college dient vaststelling van de regels ook door uw college te geschieden.

Door het gebruik van verkeersbord E4 of E8 met onderbord is handhaving op basis van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens (RVV artikel 24) mogelijk. Als uitgangspunt geldt hierbij dat oplaadvakken alleen gebruikt mogen worden door elektrische auto's en alleen als de stekker in het oplaadpunt zit.