Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Ouderkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingBeleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Ouderkerk
CiteertitelBeleidsregels gevonden en verloren voorwerpen, gemeente Ouderkerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregels zijn ook door de burgemeester vastgesteld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art.5 t/m 12, Boek 5 BW
 2. Besluit gevonden voorwerpen
 3. Gemeentewet, art. 160, lid 1 sub e
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201201-01-2017Onbekend

01-05-2012

Postiljon, 11 juli 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Beleidsregelsverloren en gevonden voorwerpen gemeente Ouderkerk

Beleidsregels op grond van:

 • 1.

  Burgerlijk Wetboek, art. 5 t/m 12, Boek 5

 • 2.

  Besluit gevonden voorwerpen

 • 3.

  Gemeentewet, art. 160, lid 1, sub e

 • 4.

  Algemene wet bestuursrecht art. 4.81

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker die met deze taak belast is;

 • b.

  claimant: degene die claimt de eigenaar te zijn van een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Ouderkerk;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  houder: iemand die een onbeheerde zaak onder zich neemt met de bedoeling deze weer zo snel mogelijk te doen toekomen aan de eigenaar;

 • g.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp.

 • h.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • i.

  vinder: iemand die een onbeheerde zaak aantreft.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3. Aangifte en registratie

 • 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan telefonisch of in het gemeentehuis te Ouderkerk, tijdens openingstijden, aangifte worden gedaan.

 • 2. Daarnaast kan altijd via www.ouderkerk.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3. Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4. De aangewezen ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte in het systeem PerfectView.

 • 5. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren en

  • d.

   voorwerpen die in het buitenland zijn verloren.

 • 6. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de aangewezen ambtenaar contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 7. Als aangifte wordt gedaan van een verloren voorwerp houdt de rechthebbende de plicht om aangifte bij de politie te doen wanneer dit verplicht is om aanspraak te kunnen maken op vervanging of compensatie.

Artikel 4. Bewaringstermijn

 • 1. Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij de vinder uitdrukkelijk hiertegen bezwaar heeft. In dat geval wordt het voorwerp aan de gemeente in bewaring gegeven en ontvangt de vinder een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2. De ambtenaar kan in geval van het vermoeden van een misdrijf vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 3. Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,- wordt voor een periode van 3 maanden bewaard.

 • 4. Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,- wordt voor een periode van één jaar bewaard.

 • 5. De in het derde en vierde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5. Waardebepaling

De aangewezen ambtenaar bepaalt de waarde van het gevonden voorwerp. In geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp zal het voorwerp in ieder geval gedurende een jaar bewaard worden alsof het een waarde heeft van meer dan € 450,-.

Artikel 6. Dieren, wapens en illegale waar

 • 1. Dieren die zijn gevonden worden niet geregistreerd door de gemeente maar ondergebracht bij de organisatie waar de gemeente Ouderkerk op dat moment een daartoe strekkend contract mee heeft.

 • 2. Goederen zoals vuurwapens, munitie en illegale waar, zoals verdovende middelen, draagt de ambtenaar onmiddellijk over aan de politie.

Artikel 8. Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1. Gevonden voorwerpen worden maandelijks gepubliceerd op de gemeentelijke pagina van het plaatselijke huis-aan-huis blad.

 • 2. Publicatie vindt eveneens plaats op www.verlorenofgevonden.nl en op www.ouderkerk.nl

 • 3. Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

 • 4. Tenminste eenmaal in de twee weken wordt er een overzicht van de gevonden en verloren voorwerpen verstuurd naar politie team Krimpenerwaard.

Artikel 9. Geen teruggave; verval aan de gemeente Ouderkerk

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende eigenaar van het voorwerp is;

  • b.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende zich niet legitimeert.

 • 3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet meer teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 10. Verkoop of schenking van voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1. Na afloop van de bewaartermijn schenkt het college de gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden en voorwerpen met een hoge waarde, aan een nader door het college aan te wijzen maatschappelijke organisatie.

 • 2. Sieraden en voorwerpen met een hoge waarde worden na afloop van de bewaartermijn verkocht aan een opkoper.

 • 3. (Fiets)wrakken worden vernietigd.

 • 4. In overige gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van de bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen, gemeente Ouderkerk.

Ouderkerk aan den IJssel, 1 mei 2012

Burgemeester en Wethouders van Ouderkerk,

Secretaris, Burgemeester,

G.H Logt J. de Prieëlle

De Burgemeester van Ouderkerk

J.de Prieëlle