Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

Kwijtscheldingsregeling 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling 2013
CiteertitelKwijtscheldingsregeling 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 255 en Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en nadere regels kwijschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2012nieuwe regeling:  in verband met uitbreiding van de doelgroep

11-12-2012

Bussums Nieuws d.d. 27 december 2012

RV2012-116

Tekst van de regeling

KWIJTSCHELDINGSREGELING 2013

De raad van de gemeente Bussum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum,

nummer RV2012-116;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

vast te stellen de volgende regeling:

Kwijtscheldingsregeling 2013

Uitgesloten van kwijtschelding

Artikel 1

Bij de invordering van de volgende belastingen/heffingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • 1.

  rechten begraafplaatsen;

 • 2.

  leges;

 • 3.

  marktgelden;

 • 4.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 5.

  parkeerbelastingen;

 • 6.

  precariobelasting;

 • 7.

  reclamebelasting;

 • 8.

  rioolheffing;

 • 9.

  toeristenbelasting.

Kwijtschelding en de kosten van bestaan

Artikel 2

 • 1.

  Bij de invordering van de volgende heffingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent:

  • a.

   afvalstoffenheffing;

  • b.

   hondenbelasting.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van pensioengerechtigden gesteld op 100% van het toepasselijke bruto-ouderdomspensioen als bedoeld in de Algemene ouderdomswet. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Staatscourant 2012 nr. 2041 3 februari 2012).

Natuurlijk persoon, die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent

Artikel 3

Een verzoek om kwijtschelding van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, wordt, voor zover het gaat om belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, op dezelfde wijze beoordeeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 1, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Kosten kinderopvang

Artikel 4

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding worden tevens de kosten van kinderopvang in aanmerking genomen. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Beperkte kwijtschelding hondenbelasting

Artikel 5

Bij de invordering van de hondenbelasting geldt de navolgende regeling:

 • 1.

  indien een belastingschuldige op grond van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 in aanmerking komt voor kwijtschelding kan hem/haar slechts kwijtschelding worden verleend tot 50% van de belasting voor de eerste hond;

 • 2.

  De regeling geldt niet voor:

  • a.

   Iedere volgende hond, die door de belastingschuldige wordt gehouden;

  • b.

   Honden, die aanwezig zijn in een kennel.

 • 3.

  Voor de onder het tweede lid van dit artikel bedoelde honden wordt geen kwijtschelding verleend.

Overgangsrecht

Artikel 6

De kwijtscheldingsregeling 2010 die door de gemeenteraad op 2 november 2009 is vastgesteld, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op verzoeken om kwijtschelding, die voor die datum zijn ingediend.

Inwerkingtreding

Artikel 7

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.

  De datum van ingang van deze regeling is 1 januari 2013.

Citeertitel

Artikel 8

Deze regeling kan worden aangehaald als de “kwijtscheldingsregeling 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 11 december 2012.

de griffier, de voorzitter,