Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Langdurigheidstoeslagverordening WWB Hoogezand-Sappemeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingLangdurigheidstoeslagverordening WWB Hoogezand-Sappemeer 2012
CiteertitelLangdurigheidstoeslagverordening WWB Hoogezand-Sappemeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 36 Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201301-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

14-01-2013

Regiokrant, 6 februari 2013

Rv 001

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2012;

gelet op artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Landurigheidstoeslagverordening WWB Hoogezand-Sappemeer 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b. de wet: de Wet werk en bijstand;

 • c. Wtos: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • d. Wsf 2000: Wet Studiefinanciering 2000;

 • e. bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

 • f. peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat;

 • g. inwonend: bij (stief)ouder(s) inwonende kinderen, bij kinderen inwonende (stief)ouder(s), personen die in een Awbz-inrichting wonen, kostgangers, onderhuurders, kamerhuurders (of huurder van een deel van een woning) of een persoon aan wie op andere wijze onderdak wordt geboden.

 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1. Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de alleenstaande, alleenstaande ouder of de gehuwden die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is 100 % van de voor hem geldende bijstandsnorm (referteperiode).

 • 2. Indien sprake is van gehuwden moeten beiden voldoen aan de toekenningscriteria, tenzij dit anders is aangegeven in de wet of de verordening.

 • 3. Indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of één van de of beide gehuwden gedurende de referteperiode een opleiding volgden als bedoeld in de Wtos dan wel een studie als genoemd in de Wsf 2000, dan wordt de referteperiode opgeschort voor de duur van de opleiding of de studie.

 • 4. Indien de alleenstaande, de alleenstaande ouder of één van de of beide gehuwden op de peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de Wtos, dan wel een studie als genoemd in de Wsf 2000, bestaat er geen recht op een langdurigheidstoeslag,

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1. De langdurigheidstoeslag bedraagt eenmaal binnen een periode van 12 maanden: 38% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief een eventuele verlaging en inclusief een eventuele maximale toeslag op grond van de verordening als bedoeld in art. 8 aanhef en onderdeel c van de wet, naar boven afgerond op hele tientallen.

 • 2. De toepasselijke norm als bedoeld in het vorige lid is de norm zoals deze geldt per 1 juli van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3. In afwijking van het eerste lid bedraagt de langdurigheidstoeslag € 50,00 voor belanghebbenden die inwonend zijn.

 • 4. Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 5. Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid van de wet, waardoor slechts één van de gehuwden recht op langdurigheidstoeslag heeft, komt rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Artikel 4 Beleidsinstructie

Het college legt de wijze van uitvoering van deze verordening vast in een beleidsinstructie.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht inwerking vanaf 1 januari 2012. De eerder genomen besluiten op grond van de verordening langdurigheidstoeslag gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012 worden geacht genomen te zijn op grond van deze verordening

 • 2. Tot uiterlijk 1 januari 2013 is deze verordening niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w, eerste lid, van de wet.

 • 3. De Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012, vastgesteld op 19 december 2011, is tot uiterlijk 1 januari 2013 uitsluitend van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w, eerste lid, van de wet. Per 1 januari 2013 vervalt de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012, zoals vastgesteld op 19 december 2011.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Langdurigheidstoeslagverordening WWB Hoogezand-Sappemeer 2012.

Artikel 7 Intrekken verordening

De verordening langdurigheidstoeslag gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012, vastgesteld op 19 december 2011, wordt ingetrokken vanaf 1 januari 2013.