Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

Verordening tot het wijzigen van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingVerordening tot het wijzigen van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelEerste wijziging legesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201215-01-2014Nieuwe regeling

11-12-2012

Bussums Nieuws d.d. 27 december 2012

RV2012-123

Tekst van de regeling

De ingang sdatum van de heffing van de leges is 1 januari 2013

EERSTE WIJZIGING LEGESVERORDENING 2013

De raad van de gemeente Bussum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum

RV2012.123;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet;

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot het wijzigen van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2013.

Belastbaar feit

Artikel 1

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Belastingplicht

Artikel 2

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Vrijstellingen

Artikel 3

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van het gemeentelijk kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van plaatselijke belastingen;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  vergunningen/ontheffingen e.d. voor het in gebruik nemen van gemeente-grond waarvoor precariobelasting of marktgeld verschuldigd zijn;

 • f.

  het afgeven van een grafakte;

 • g.

  activiteiten, die in het kader van nationale feest- en gedenkdagen (30 april, 4 en 5 mei) op die dagen worden georganiseerd;

 • h.

  houders van een bijzondere parkeervergunning als bedoeld in artikel C, vierde lid, van de Parkeerverordening 2012, die gebruikt wordt door een (gemeentelijke) ambtenaar tijdens de uitoefening van zijn of haar functie.

Maatstaven van heffing en tarieven

Artikel 4
 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Wijze van heffing

Artikel 5
 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een aanslag, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, dan wel door middel van een mondelinge kennisgeving.

 • 2.

  Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, de aanslag dan wel mondeling aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Termijnen van betaling

Artikel 6
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de leges die bij wege van aanslag worden geheven, worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Vermindering of teruggaaf

Artikel 7

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Overdracht van bevoegdheden

Artikel 8

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1)

   hoofdstuk 1.2:

   • a)

    verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (1.2.1 t/m 1.2.3);

   • b)

    papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (1.2.4.1 t/m 1.2.4.6);

   • c)

    verklaring omtrent het gedrag (1.2.5.1);

   • d)

    rijbewijzen (1.2.5.4);

   • e)

    reisdocumenten (1.2.5.7 t/m 1.2.5.13)

  • 2)

   hoofdstuk 1.3:

   a)kansspelen (1.3.7.9 en 1.3.7.10)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 9

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Overgangsrecht

Artikel 10
 • 1.

  De “legesverordening 2013” van 5 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Inwerkingtreding

Artikel 11
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Citeertitel

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Eerste wijziging legesverordening 2013’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 11 december 2012.

de griffier, de voorzitter,

TARIEVENTABEL 2013, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2013
(inclusief EERSTE WIJZIGING, RV 2012.123)  
 Blz.
TITEL 1 Algemene dienstverlening
   
   
HOOFDSTUK 1.1. ALGEMEEN3
   
HOOFDSTUK 1.2. AFDELING BURGERZAKEN4
   
HOOFDSTUK 1.3. AFDELING VERGUNNING EN HANDHAVING8
   
HOOFDSTUK 1.4. AFDELING RUIMTE11
   
HOOFDSTUK 1.5. AFDELING BESTUURS EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING13
   
HOOFDSTUK 1.6. AFDELING FINANCIEN14
   
HOOFDSTUK 1.7. POLITIE14
   
   
TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
   
   
HOOFDSTUK 2.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN15
   
HOOFDSTUK 2.2. VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG16
   
HOOFDSTUK 2.3. OMGEVINGSVERGUNNING16
   
HOOFDSTUK 2.4. VERMINDERING21
   
HOOFDSTUK 2.5. TERUGGAAF21
   
HOOFDSTUK 2.6. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING22
   
HOOFDSTUK 2.7. WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING DOOR WIJZIGING PROJECT22
   
HOOFDSTUK 2.8. BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN22
   
HOOFDSTUK 2.9. IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING22
   
   
TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
   
   
HOOFDSTUK 3.1. DRANK EN HORECA23
   
HOOFDSTUK 3.2. SEKSINRICHTING23
   
HOOFDSTUK 3.3. SPLITSINGSVERGUNNING WOONRUIMTE23
   
HOOFDSTUK 3.4. IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING24

Titel 1 Algemene dienstverlening

HOOFDSTUK 1.1. ALGEMEEN Tarief in €

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot de afgifte van:

Gedrukte stukken, afschriften, beschik-kingen enz.

(algemeen)

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken (al dan niet overgebracht naar de gemeentelijke archiefplaats), voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde

5,--

 

1.1.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën of uittreksels uit besluiten, akten of andere stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde:

-op formaat A-4

-op formaat A-3

0,30

0,60

 

1.1.3

een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

15,80

 

1.1.4

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager/aanvraagster moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

15,80

 

1.1.5

opgaven, voor zakelijke of persoonlijke doeleinden, omtrent in de gemeente gevestigde onderwijsinrichtingen, omtrent de namen en adressen van leden van de gemeenteraad, omtrent de namen van de straten in de gemeente en andere soortgelijke opgaven, per bladzijde

5,--

Verordening

1.1.6

een exemplaar van de verordening, per bladzijde

0,30

A.P.V.

1.1.7

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.)

15,80

 

Het tarief bedraagt voor:

Nasporingen archief

1.1.8

het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief per kwartier

13,70

Afschrift c.a. uit archief

1.1.9

Onverminderd het in 1.1.8 bepaalde, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of uittreksel (fotokopie) van een in het gemeentearchief berustend stuk, per bladzijde

0,30

HOOFDSTUK 1.2. AFDELING BURGERZAKEN

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Bescherming

persoons-gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35

van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.2.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 
   

1.2.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

met een maximum per bericht van

0,23

5,--

   

1.2.1.2 meer dan 100 pagina’s

22,50

   

1.2.1.3 bij verstrekking anders dan op papier

5,--

 

1.2 2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

 

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen

1.2.1 en 1.2.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd,

wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

1.2.3

verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

5,--

 

Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Gemeente-lijke basis-administratie

1.2.4

Voor toepassing van dit onderdeel wordt het verstrekken van meer dan één gegeven als één inlichting beschouwd, zolang deze gegevens niet meer dan één persoon betreffen. Hebben de gegevens betrekking op meer dan één persoon, dan wordt de verstrekking daarvan geacht zovele inlichtingen op te leveren als personen daarbij betrokken zijn. Onder het verstrekken van gegevens is begrepen het vergelijken van gegevens.

In afwijking van het vorenstaande wordt als één inlichting berekend een opgaaf van een geboorte, indien naast de gegevens van het kind niet meer dan de namen van de ouders worden gevraagd.

 
 

1.2.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één inlichting

8,70

Massale verstrekking inlichtingen

1.2.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een selectie uit het geautomatiseerde bestand, per selectie

en een bedrag per inlichting

110,--

0,10

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.2.4.3

het verstrekken van statistische tabellen, per tabel

8,70

Nasporingen in GBA

1.2.4.4

het verstrekken van bijzondere inlichtingen ten aanzien van niet met naam en/of adres aangeduide personen of groepen van personen, ten behoeve waarvan de gemeentelijke basisadministratie dient te worden doorlopen teneinde de verlangde gegevens op te sporen, naast het gevorderde ingevolge de voorgaande paragrafen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

13,70

Uittreksel

uit GBA

1.2.4.5

het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

8,70

Persoons-

lijst uit GBA

1.2.4.6

het verstrekken van een persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie

8,70

 

Burgerzaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Verklaring gedrag

1.2.5.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

Legalisatie

1.2.5.2

tot het legaliseren van een handtekening

8,70

Bewijs van in leven zijn

1.2.5.3

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn, met uitzondering van die, afgegeven voor pensioen of wachtgeld

8,70

Rijbewijs

1.2.5.4

tot de navolgende handelingen ten aanzien van een rijbewijs:

·de afgifte c.q. het vernieuwen

·de bemiddeling bij het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

·het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.5.4 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

37,50

37,50

8,70

34,10

Bewijs Neder-landerschap

1.2.5.5

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

8,70

 

1.2.5.6

tot het verstrekken van een verklaring in het bijzonder belang van de aanvrager/aanvraagster

8,70

(faciliteiten-) Paspoort

1.2.5.7

tot het verstrekken van een nationaal paspoort,

een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met

Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven.

50,35

25,80

Zaken-

paspoort

1.2.5.8

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.5.7 (zakenpaspoort)

Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met

Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven.

50,35

25,80

 

1.2.5.9

vervallen

 
 

1.2.5.10

vervallen

 

Identiteits-kaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

 
 

1.2.5.11

voor een persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

31,85

 

1.2.5.12

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.5.11

Indien bij de aanvraag van een vervangend document het vorige document niet kan worden overgelegd, wordt het genoemde tarief verhoogd met

Deze verhoging vindt niet plaats indien het vorige document langer dan 11 jaar geleden is afgegeven.

41,90

25,80

 

De tarieven als genoemd in:

 

Spoed-procedure

reisdocument

1.2.5.13

de onderdelen 1.2.5.7, 1.2.5.8, 1.2.5.11 en 1.2.5.12 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

46,60

       
 

Burgerlijke stand

 

Huwelijks-voltrekking/

partner-

schaps-registratie

1.2.6.1

Het tarief bedraagt voor:

a.het voltrekken van een huwelijk;

b.de registratie van een partnerschap;

c.het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

I.op de locatie Fort Werk IV op

-maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur:

-zaterdag en op andere tijden dan de hierboven genoemde

tijden van maandag tot en met vrijdag:

II. in het gemeentehuis of op een andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen trouwlocatie op

-maandag van 10.00 tot 16.00 uur, alsmede

-dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur:

-zaterdag en op andere tijden dan de hierboven genoemde

tijden van maandag tot en met vrijdag:

Geen leges wordt geheven:

1)wanneer het omzetten als genoemd onder c van deze rubriek plaatsvindt aan de balie in het gemeentehuis.

2)voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in het gemeentehuis op maandag om 9.00 en om 9.30 uur. Hierbij gelden als voorwaarden, dat:

a.minimaal één van beiden in Bussum woonachtig moet zijn;

b.geen toespraak zal worden gehouden.

340,--

373,--

259,--

342,--

Getuigen

1.2.6.2

Indien door de gemeente één of meerdere getuigen ter beschikking worden gesteld worden de tarieven van de leges vermeld in 1.2.6.1 per getuige verhoogd met

Dit tarief geldt ook indien geen leges als bedoeld onder 1.2.6.1 verschuldigd is.

23,30

Trouwboekje

1.2.6.3

Het tarief bedraagt voor tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje in een leren uitvoering

25,10

       

Annuleren

huwelijks-voltrekking

1.2.6.4

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een afspraak tot huwelijksvoltrekking, of registratie van een partnerschap zonder dat dit een overlijden van een naast familielid (eerste en tweede graad) betreft, binnen drie weken voor de geplande huwelijks-voltrekking of de geplande registratie van een partnerschap

Dit tarief geldt ook indien geen leges als bedoeld onder 1.2.6.1 verschuldigd is.

50,--

Nasporingen burgerlijke stand

1.2.6.5

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

13,70

Burgerlijke stand

1.2.6.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

HOOFDSTUK 1.3. AFDELING VERGUNNING & HANDHAVING

 

1.3.1 Geluidhinder

 

Geluidhinder

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening

91,--

 

1.3.2 Openbare grond

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Containers

1.3.2.1

tot het verstrekken van een vergunning ingevolge artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening tot het plaatsen van glas- en bouwcontainers en dergelijke op de voor de openbare dienst bestemde grond.

154,--

Gebruik openbare grond

1.3.2.2

tot het verstrekken van een vergunning c.q. toestemming voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van één of meer voorwerpen of stoffen, onder, op, in of boven de voor de openbare dienst bestemde grond of water indien het betreft:

a.verwijzingsborden

b.zonneschermen

c.snuffelmarkten e.d.

d.feestversiering/verlichting masten e.d.

e.een automaat of vitrine

f.schuttingen, hekwerken, bouwketen en materialen, steigers c.a.

87,--

28,10

148,--

28,10

28,10

87,--

Snuffelmarkt

1.3.3 Snuffelmarkt

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.3.3

tot het verstrekken van een vergunning ingevolge artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening tot het organiseren van een snuffelmarkt

148,--

 

1.3.4 Vervallen

1.3.5 Winkeltijdenwet

 

Winkeltijden-

wet

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning c.q. ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet 1996 of de daarop gebaseerde verordeningen

42,80

 

1.3.6 Geautomatiseerde kadastrale registratie

 

Kadaster

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van inzage in de geautomatiseerde kadastrale registratie:

 
 

1.3.6.1

per kadastrale informatie, per object (incl. een uitdraai op A-4 formaat)

14,80

 

1.3.6.2

per afdruk (op A-4 formaat) van de kadastrale situatie per object

14,80

 

1.3.6.3

per informatie uit het hypotheekregister, per object (incl. een uitdraai op A-4 formaat)

14,80

 

1.3.7 Overige zaken

 

Vastgoed-info

1.3.7.1

Het tarief bedraagt tot het verstrekken van vastgoed informatie (niet ouder dan 20 jaar):

a.per perceel

b.en voor elk volgende perceel

14,50

4,70

Foco bouw-tekening

1.3.7.2

Het tarief bedraagt tot het verstrekken van één uittreksel (fotokopie) van een bouwtekening op formaat:

-A4:

-A3:

-> A3:

2,25

3,45

23,20

Abonnement

1.3.7.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage en het verstrekken van fotokopieën van bouwtekeningen en van bestemmingsplannen bij wijze van abonnement met een geldigheidsduur van 1 jaar

In dit abonnement zijn begrepen:

a.maximaal 2 kopieën op formaat A-3 of 3 kopieën op formaat A-4 per bouwdossier;

b.maximaal 5 kopieën op formaat A-4, per object, van het desbetreffende bestemmingsplan.

404,--

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

Vuurwerk

1.3.7.4

het verstrekken van een vuurwerkvergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening en het Vuurwerkbesluit

120,--

Standplaats

1.3.7.5

het verstrekken van een vergunning tot het innemen van een standplaats, voor ideële (niet commerciële) doeleinden als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

29,40

       

Geluid- hinder

1.3.7.6

het verstrekken van een ontheffing tot het in de gemeente met behulp van een geluidswagen dan wel door middel van een geluidsinstallatie doen van aankondigingen

28,10

Collecten inzameling

1.3.7.7

het verstrekken van een collecte- of inzamelvergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening

28,10

Loterij

vergunning

1.3.7.8

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen

226,--

Kansspel-automaten

1.3.7.9

het verstrekken van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.voor één kansspelautomaat

b.voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste automaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat

56,50

22,50

34,--

Speelauto-

matenhal

1.3.7.10

het verstrekken van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2009:

a.voor een periode van twaalf maanden voor de eerste kansspelautomaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat

b.voor een periode van langer dan vier jaar voor de eerste kansspelautomaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat

22,50

34,--

90,--

136,--

Oriëntatie-ritten e.d.

1.3.7.11

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 24 van de Wegenverkeerswet voor het houden van oriëntatieritten e.d.

28,20

Tijdelijke verhuur Leegstand-wet

1.3.7.12

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet c.q. een verlenging van deze vergunning

52,--

HOOFDSTUK 1.4. AFDELING RUIMTE

 

Parkeren

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

Schilgebied

1.4.1.1

het verstrekken van een vergunning voor belanghebbendenplaatsen, zoals bedoeld in artikel E, eerste lid van de Parkeerverordening 2012 (met een maximale looptijd van één kalenderjaar)

14,60

 

1.4.1.2

het verstrekken van een boekje, waarin 25 bezoekersvergunningen, zoals bedoeld in artikel E, derde lid van de Parkeerverordening 2012 zijn opgenomen

6,80

Schil- en

centrum-

gebied

1.4.1.3

het verstrekken van een tijdelijke vergunning, zoals bedoeld in artikel E, vijfde van de Parkeerverordening 2012:

·per week of 7 aaneengesloten dagen

·per maand of 30 aaneengesloten dagen

·per kalenderjaar

8,40

27,40

328,00

 

1.4.1.4

het verstrekken van de tussentijdse vervanging van een parkeervergunning zoals bedoeld in artikel E, eerste lid van de Parkeerverordening 2012 (onder andere bij kentekenwijziging)

6,80

Blauwe zone

1.4.1.5

het verkrijgen van een ontheffing voor een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

57,--

 

Verkeer en vervoer

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Onth. bijz. transporten

1.4.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

31,60

 

1.4.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

31,60

 

Parkeren gehandicapten

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Gehandi-capten-parkeerkaart

1.4.3.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

11,40

Gehandi-capten-parkeerplaats

1.4.3.2

tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats

Indien een ingediende aanvraag om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (1.4.3.2) wordt ingetrokken, of op een dergelijke aanvraag afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

173,--

 

1.4.3.3

tot het plaatsen van een nieuw kentekenbordje bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

40,--

 

Bodemonderzoek

 
 

Het tarief voor:

 

Historisch bodem-onderzoek

1.4.4.1

het op verzoek verrichten van een historisch

bodemonderzoek naar de gesteldheid van de bodem;

 
 

1.4.4.2

het verstrekken van bescheiden, informatie en/of verlenen van inzage ten behoeve van het door derden uitvoeren van een historisch onderzoek naar de gesteldheid van de bodem;

wordt berekend door de tarieven genoemd in onderstaande tabel te vermenigvuldigen met de factor:

1,00 indien het een perceel betreft met een woon- bestemming;

1,50 indien het een perceel betreft ten behoeve van een bedrijf, die onder AmvB valt;

2,00 indien het een perceel betreft ten behoeve van een bedrijf, die onder een milieuvergunning valt;

1,25 indien het een perceel betreft met een andere bestemming (bijv. detailhandel).

 
 

tabel:

a.het inzien van een kadastraal plan, (maken van een kopie A3 formaat en samenstellen van een situatietekening)

b.het opvragen van kadastrale informatie (inclusief uitdraai beeldscherm computer)

c.het raadplegen van een bestemmingsplan

d.het raadplegen van kaartmateriaal en overzichtsfoto's

e.het raadplegen van het fotoarchief (te Naarden)

f.het raadplegen van een bouwdossier

g.het raadplegen van een hinderwetdossier/dossier WABM

h.het raadplegen van een dossier rioleringen

i.het raadplegen van geautomatiseerde gegevensbestanden

j.het raadplegen van reeds bestaande historische onderzoeken

k.het raadplegen van een bodemkwaliteitsdossier

l.een inspectie van de onderzoekslocatie

m.een literatuuronderzoek

n.digitale kopie van een Kiwa-certificaat (binnen 5 werkdagen)

o.digitale kopie van een bodemonderzoek (binnen 5 werkdagen)

(uitgezonderd dossierdelen ouder dan 20 jaar)

3,70

10,40

27,90

3,70

60,--

13,80

40,--

4,70

6,70

40,--

40,--

60,--

60,--

27,50

44,70

 

Vooraf wordt medegedeeld welke werkzaamheden zullen worden verricht. Een en ander blijkt uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting.

 
 

Het tarief bedraagt voor:

 

Overig bodem onderzoek

1.4.4.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem voor:

a.terreinen voor bedrijven, kantoorpanden of detailhandel, indien de oppervlakte van de locatie: - kleiner dan 500 m2 is: - 500 m2 of groter dan 500 m2 is:

b.alle overige terreinen

337,--

460,--

222,--

inzage

milieu-dossier

1.4.4.4

het verlenen van inzage in milieudossiers:

a.voor het eerste dossier

b.voor elk volgende dossier

13,70

4,50

 

Plattegronden, tekeningen, kaarten en plannen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

Bestemmingsplan

1.4.5.1

a.het verstrekken van een (ontwerp)bestemmingsplan met 1 zwart/wit kaart, toelichting en voorschriften

b.het verstrekken van een (ontwerp)bestemmingsplan met meerdere zwart/wit kaarten, toelichting en voorschriften

42,--

77,--

Inzage bestem-mings-plannen

1.4.5.2

het verlenen van hulp bij de inzage in bestemmingsplannen voor ieder daaraan besteed kwartier

13,70

Huisnummerkaart

1.4.5.3

het verstrekken van een huisnummerkaart, per deel

23,20

Lichtdrukken

1.4.5.4

het vervaardigen van kopieën groter dan A3 formaat van plattegronden, kaarten en tekeningen, per stuk

23,20

 

Graafwerkzaamheden

 

Graafwerk-zaamheden

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet:

 
 

1.4.6.1

-Van 0 tot 100 strekkende meter

380,--

 

1.4.6.2

1.4.7

1.4.8

-Voor tracés van 100 strekkende meter of meer wordt het in 1.4.6.1 genoemde tarief voor elke strekkende meter

verhoogd met

Het op grond van de onderdelen 1.4.6.1 en 1.4.6.2 berekende tarief wordt voor elke te plaatsen kast, handhole, of daarmee gelijk te stellen andere distributiepunt, waarvan de uitwendige oppervlakte meer dan 9 m2 bedraagt, verhoogd met

Het op grond van de onderdelen 1.4.6.1, 1.4.6.2 en 1.4.7 berekende tarief wordt verminderd met de van de aanvrager verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

1,27

665,--

HOOFDSTUK 1.5. AFDELING BESTUURS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING

 

Bestuursstukken

 
 

In dit hoofdstuk wordt een abonnement geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. Een abonnement is niet overdraagbaar.

 

Abonnement op Raads- en Commissie-stukken

1.5.1

Het tarief bedraagt voor:

een abonnement voor een kalenderjaar op:

a.de raads-/commissieagenda, -voorstellen en –notulen

b.de raadsnotulen

c.de notulen van de raadscommissies (voor zover de raadscommissies openbaar vergaderen)

170,--

64,--

52,--

Besluitenlijst

 

d.de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

84,--

   

Geen leges worden geheven voor verstrekking van agenda’s, die betrekking hebbende op raads- of commissievergaderingen, een en ander indien deze agenda’s op het raadhuis worden afgehaald en zolang de voorraad strekt.

 

Aangaan/op-zeggen van abonnement in de loop van het jaar

 

Indien in de loop van een kalenderjaar een abonnement, als bedoeld in artikel 1.5.1, wordt afgesloten, worden de leges geheven over de dan lopende maand en de daarop volgende maanden in het desbetreffende kalenderjaar.

Indien het abonnement in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd, dan zal op verzoek teruggaaf van de geheven leges plaatsvinden over de nog niet ingetreden kalendermaanden in het desbetreffende kalenderjaar.

 

Raads- en commissie-stukken c.a.

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van afzonderlijke nummers van de raads- of commissiestukken, per bladzijde

0,30

HOOFDSTUK 1.6 AFDELING FINANCIEN

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

Begroting

1.6.1

een exemplaar van de programmabegroting

27,50

Jaarstukken

1.6.2

een exemplaar van de jaarstukken

27,50

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

Gemeente garantie

1.6.3

het instemmen met het wijzigen/omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening als bedoeld in de Regeling deelneming in garanties woning gebonden subsidies

46,10

HOOFDSTUK 1.7 POLITIE

Ontheffing RVV

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 138 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

15,80

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

HOOFDSTUK 2.1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Tarief in €

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

Aanleg-

kosten

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

Bouwkosten

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

HOOFDSTUK 2.2. VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

   

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Per aanvraag geldt een minimum van

67,--.

HOOFDSTUK 2.3. OMGEVINGSVERGUNNING

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 2.4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

Bouwac-tiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:

3,55%

   

van de bouwkosten met een minimum van

134,--

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 2.500.000 bedragen:

17.750,--

   

vermeerderd met:

3,30%

   

van de bouwkosten boven € 500.000;

 
 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 2.500.000 of meer bedragen:

83.750,--

   

vermeerderd met:

3,00%

   

van de bouwkosten boven € 2.500.000.

 
 

2.3.1.2

Achteraf ingediende aanvraag

 
   

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

67,--.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

Aanlegac-tiviteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3,55%

   

van de aanlegkosten met een minimum van

134,--

   

en een maximum van

404,--

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
   

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdeel 2.3.1.

 

Binnenplanse afwijking

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

10%

   

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

Buiten-

Planse

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

20%

Kleine

afwijking

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

Buiten-

planse afwijking

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

20%

   

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

Tijdelijke

afwijking

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

20%

   

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

Afwijking

expl. plan

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

20%

   

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

Afwijking

Prov.

regels

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

20%

   

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

Afwijking

Nationale

regels

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

20%

   

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

Afwijking

Voorbe-

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

20%

reidings-

besluit

 

van het op grond van de onderdelen 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van

134,--

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
   

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

Binnenplanse

afwijking

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

134,--

Buitenplanse

kleine

afwijking

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

268,--

Buitenplanse

afwijking

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.040,--

Tijdelijke

Afwijking

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

268,--

Afwijking

expl. Plan

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van het exploitatieplan)

1.040,--

Afwijking

Prov.

regels

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

1.040,--

Afwijking

Nationale

regels

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

1.040,--

Afwijking

Voorbe-reidings-besluit

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

1.040,--

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Brand-

Veilig-

heid

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

312,--

 

2.3.6

Vervallen

 

Slopen

2.3.7

Sloopactiviteiten

 
   

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

134,--

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

Aanleggen

of

veranderen

weg

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3,55%

   

van de aanlegkosten met een minimum van

134,--

 

2.3.9

Vervallen

 
       
 

2.3.10

Kappen

 

Kappen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, zoals bedoeld in de Bomenverordening Bussum 2012 of op grond van een vastgesteld bestemmingsplan een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

67,--

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

Opslag

roerende

zaken

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

67,--

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

67,--

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

Natuurbe-

scherm-

ingswet

1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

134,--

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

134,--

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

Flora- en

Faunawet

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

134,--

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

Andere

activiteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

134,--

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

134,--

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

134,--

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Twee

fasen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevings-vergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

Eerste

fase

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

Tweede

fase

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

Bodem-

rapport

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 
   

a.locaties met een kaveloppervlakte tot en met 100 m2

134,--

   

b.locaties met een kaveloppervlakte > 100 tot en met 500 m2

268,--

   

c.locaties met een kaveloppervlakte > 500 m2

536,--

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

134,--

 

2.3.17

Advies

 

Extern

advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

Geen

bedenk-

ingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

364,--

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

364,--

HOOFDSTUK 2.4. VERMINDERING

Vermindering

2.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevings-vergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 2.3.

 

HOOFDSTUK 2.5. TERUGGAAF

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevings-vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Teruggaaf

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

   

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevings-vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
   

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

50%

   

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevings-vergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

   

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechtelijke uitspraak

 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
   

Een bedrag minder dan € 134 wordt niet teruggegeven

 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
   

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

HOOFDSTUK 2.6. INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

67,--

HOOFDSTUK 2.7. WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

268,--

HOOFDSTUK 2.8. BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

7.803,--

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

7.803,--

HOOFDSTUK 2.9. IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

134,--

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

HOOFDSTUK 3.1. DRANK EN HORECA Tarief in €

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

Drank- enHorecaver-gunning

3.1.1

het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

210,--

Ontheffing sterke drank

3.1.2

een ontheffing van het verbod om sterke drank te verstrekken als bedoeld in artikel 3.4 van de drank- en horecaverordening

149,--

Verlof ver-koop alcohol-vrije drank

3.1.3

een verlof voor de verkoop van alcoholvrije dranken ingevolge de drank- en horecaverordening

176,--

Tijdelijke ontheffing

3.1.4

een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

45,10

Horeca exploitatie-

vergunning

3.1.5

een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

267,--

Ontheffing

openings-

tijden

3.1.6

een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

45,10

HOOFDSTUK 3.2. SEKSINRICHTING

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

Seksinrichting

3.2.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een escortbedrijf of een seksinrichting, voor zover het vergunningplichtig thuiswerk betreft

279,--

 

3.2.2

een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting vallend onder het begrip “overige seksinrichtingen”:

-voor zover het betreft een nieuwe seksinrichting

-voor zover het betreft een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:16 van de Algemene plaatselijke verordening

-bij overname van een seksinrichting door een andere exploitant

-in andere gevallen

752,--

752,--

187,--

187,--

Ontheffing sluitingsuur

3.2.3

aanvraag voor een jaarlijkse ontheffing van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 3:6 van de Algemene plaatselijke verordening

92,--

HOOFDSTUK 3.3. SPITSINGSVERGUNNING WOONRUIMTE

Splitsings-vergunning

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 3A van de Huisvestingsverordening per woning, appartement of per eenheid

867,--

   

met een maximum per aanvraag van

17.340,--

HOOFDSTUK 3.4. IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

134,--

 

Behoort bij het raadsbesluit van 11 december 2012

De griffier,

mr. L.A. Wieringa