Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Handhavingsverordening Wwb, Ioaw en Ioaz ISD Kop van Noord-Holland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wwb, Ioaw en Ioaz ISD Kop van Noord-Holland 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013n.v.t.

13-12-2012

Handhavingsverordening Wwb, Ioaw en Ioaz ISD Kop van Noord-Holland 2013

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving
 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD-KNH, dan wel een medewerker, die namens het dagelijks bestuur belast is met de uitvoering van de wet;

  b. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

  c. uitkering: de algemene en bijzondere bijstand bedoeld in artikel 5 onderdeel a van de Wwb en de inkomensvoorzieningen op grond van de Ioaw en de Ioaz;

  d. reïntegratievoorzieningen: voorzieningen, subsidies, vergoedingen voor kosten die worden verstrekt in het kader van de reïntegratie en participatie op grond van de Wwb, Ioaw en Ioaz;

 • 2 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wwb, Ioaz, Ioaw en de Algemene wet bestuursrecht. 

Hoofdstuk 2 Handhaving

Artikel 2.1 Preventieve en repressieve maatregelen
 • 1 Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van fraude. Hieronder wordt onder meer verstaan dat het dagelijkse bestuur cliënten en burgers vroegtijdig voorlicht over verplichtingen en rechten en activiteiten en instrumenten inzet om de dienstverlening te optimaliseren waardoor een spontane naleving van regels bevorderd wordt.

 • 2 Het dagelijks bestuur neemt repressieve maatregelen gericht op het bestrijden van fraude. Hieronder wordt onder meer verstaan dat overtreding en fraude vroegtijdig geconstateerd en afgehandeld wordt. 

Artikel 2.2 Verificatie en validatie van gegevens
 • 1 Het dagelijks bestuur voert bij de aanvraag, gedurende de uitkering en bij beëindiging van de uitkering onderzoeken uit om de rechtmatigheid te controleren.

 • 2 Het dagelijks bestuur onderzoekt signalen en tips die relevant zijn voor het recht op een uitkering dan wel een reïntegratie-voorziening.

 • 3 Reïntegratie-voorzieningen kunnen worden aangepast of beëindigd indien na controle blijkt dat belanghebbende noodzakelijk inlichtingen voor vaststellen of behoud van uitkering niet of onjuist (heeft) verstrekt.

 • 4 Het dagelijks bestuur stelt in het Onderzoeksplan nadere regels met betrekking tot de controles genoemd in lid 1 en 2.

Artikel 2.3 Aangifte bij Openbaar Ministerie

Indien een gedraging van belanghebbende, als bedoeld in het vorige lid, leidt tot benadeling van de ISD-KNH, doet het dagelijks bestuur, onverminderd de mogelijkheid de ten onrechte ontvangen kosten van bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten. 

Hoofdstuk 3 Terugvordering en verhaal

Artikel 3.1 Opdracht aan het dagelijks bestuur
 • 1 Het dagelijks bestuur maakt gebruik van haar bevoegdheid om op grond van de Wwb, de Ioaw en de Ioaz de uitkering te herzien en in te trekken en van haar bevoegdheid om de uitkering terug te vorderen op grond van die wetten.

 • 2 Het dagelijks bestuur stelt nadere regels met betrekking tot de wijze waarop er gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheid om terug te vorderen, het afzien dan wel de kwijtschelding hiervan. 

 • 3 Het dagelijks bestuur kan ten aanzien van de terugvordering van kosten van invordering en wettelijke rente, nadere regels stellen.

Artikel 3.2 Verhaal
 • 1 Het dagelijks bestuur maakt gebruik van de bevoegdheid om de kosten van bijstand - boven een nader door het dagelijks bestuur vast te stellen bedrag – te verhalen op grond van de  artikelen 61 en 62 van de Wwb, voor zover zich daar geen andere wettelijke regeling tegen verzet.

 • 2 Het dagelijks bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot de wijze waarop er gebruik gemaakt wordt van de bevoegdheid om te verhalen en het afzien hiervan. 

Artikel 3.3 Invordering
 • 1 Het dagelijks bestuur streeft ernaar om de teruggevorderde en de op derden verhaalde kosten optimaal in te vorderen, voor zover zich daar geen andere wettelijke regeling tegen verzet. 

 • 2 Ter uitvoering van het in het vorig lid gestelde, kan het dagelijks bestuur nadere regels vaststellen met betrekking tot de criteria voor categorieën van vorderingen, personen en termijnen voor het verrichten van heronderzoeken op openstaande  vorderingen. 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule
 • 1 In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur. 

 • 2 Het dagelijks bestuur kan in individuele bijzondere situaties ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

 

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Handhavingsverordening Wwb, Iowa en Ioaz ISD Kop van Noord-Holland 2013.