Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Gaasterlân-Sleat

Wegsleepverordening Gaasterlân-Sleat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Gaasterlân-Sleat
Officiële naam regelingWegsleepverordening Gaasterlân-Sleat
CiteertitelWegsleepverordening Gaasterlân-Sleat
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet, art. 170

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

19-12-2012

Gemeentepagina De Friese Meren, week 1

ra1200105

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Gaasterlân-Sleat;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2012, nr. ra1200105;

gelet op artikel 170 van de Wegenverkeerswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening Gaasterlân-Sleat

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • b

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, RVV 1990;

 • e

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Gaasterlân-Sleat aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

1 Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen Takel- en bergingsbedrijf Hof, Leeuwarderstraatweg 105/107 te Heerenveen.

2 De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats bij takel- en bergingsbedrijf Hof zijn: op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur; buiten deze tijden geldt de weekendregeling waarbij een afgiftevergoeding dient te worden voldaan (artikel 4, tweede lid, onderdeel c).

3 De afgiftevergoeding houdt in dat als iemand zijn of haar auto komt ophalen buiten de werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. De vergoeding is voor het regelen dat iemand van het takelbedrijf naar het bedrijf gaat en zorgt dat de eigenaar zijn of haar auto kan ophalen.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1 De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen (prijspeil 2013):

  • a

   basistarief/voorrijkosten € 85,00

  • b

   uitvoering van het daadwerkelijk wegslepen € 75,00

  • c

   € 1,00 per gereden kilometer of een gedeelte daarvan voor het overbrengen voor zover deze kilometers zijn afgelegd buiten de bebouwde kom van de plaats Heerenveen.

 • 2 De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen (prijspeil 2013):

  • a

   € 50,00 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

  • b

   € 15,00 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan;

  • c

   tussen 18.00 en 08.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen dient een afgifte vergoeding te worden voldaan van € 50,00.

 • 3 In geval van toepassing van artikel 171, eerste lid, onderdeel b, van de wet worden de kosten voor overbrenging en bewaring van voertuigen verhoogd met de personele en materiële kosten verbonden aan de bekendmaking van de beschikking, waaronder begrepen de kosten ter opsporing van degene aan wie de beschikking wordt bekendgemaakt.

 • 4 In geval van toepassing van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht worden de kosten voor overbrenging en bewaring van voertuigen verhoogd met de personele en materiële kosten van verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging, waaronder begrepen de kosten van taxatie van het voertuig.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening Gaasterlân-Sleat.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2012.

de griffier, de voorzitter,

Toelichting Wegsleepverordening Gaasterlân-Sleat

Algemene toelichting

Op 1 januari 2002 is de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijziging van de wegsleepregeling genoemd en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen, in werking getreden.

Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen

Het uitvoeren van de wegsleepregeling is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Tegen het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open.

Verordening

In artikel 170 en volgende van de WVW 1994 is het kader aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college eerst pas van deze bevoegdheid gebruik maken, wanneer de gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid, van de WVW 1994 wordt voorgeschreven. Deze nadere regels dienen in ieder geval te betreffen:

 • 1

  de aanwijzing van de plaatsen waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2

  de berekening van de kosten verbonden aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten, waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, van de WVW 1994 voertuigen mogen worden weggesleept.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d voertuig

Het begrip voertuig, conform artikel 1, onder al, van het RVV 1990 betreft:

fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.

Ad e motorrijtuig

Het begrip motorrijtuig is apart omschreven, omdat artikel 5 van de Wegsleepverordening Gaasterlân-Sleat alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen wordenverwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

In dit artikel worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Gaasterlân-Sleat aangewezen als toepassingsgebied van de Wegsleepverordening.

In artikel 170 eerste lid onder c. juncto artikel 2 van het Besluit is ook aangegeven dat een voertuig in het belang van het vrijhouden van bepaalde wegen en weggedeelten kan worden weggesleept, wanneer deze zijn aangewezen in de gemeentelijke Wegsleepverordening en behoren tot de wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit wegslepen van voertuigen.

Ingevolge artikel 170 eerste lid sub c. van de wet, juncto artikel 2 van het Besluit, juncto artikel 2 van de Wegsleepverordening Gaasterlân-Sleat, kan in de gemeente Gaasterlân-Sleat van de volgende soorten wegen en weggedeelten worden weggesleept:

 • a

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 1 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel e, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is te parkeren;

 • b

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 2 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel g, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is stil te staan;

 • c

  parkeergelegenheden, aangeduid door bord E4 van bijlage 1 bij het RVV 1990, waarbij op een onderbord wordt aangegeven:

  • 1

   de categorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd, of

  • 2

   het parkeren op bepaalde dagen of uren is verboden;

 • d

  taxistandplaatsen, aangeduid door bord E5 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • e

  parkeerplaatsen voor gehandicapten, aangeduid door bord E6 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • f

  gelegenheden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, aangeduid door bord E7 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • g

  parkeergelegenheden voor een categorie of groep voertuigen, aangeduid door bord E8 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • h

  parkeergelegenheden voor vergunninghouders, aangeduid door bord E9 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • i

  voetgangersgebieden, aangeduid door bord G7 of door bord C1 van bijlage 1 bij het RVV 1990.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

De inhoud van de bepaling spreekt voor zich. Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de WVW 1994, moet(en) de plaats(en) van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

Voor het overbrengen en bewaren van voertuigen wordt er gebruik gemaakt van takelbedrijf Hof te Heerenveen. Voor het wegslepen en bewaren van voertuigen hebben zij de prijzen afgegeven, prijspeil 2013. De kosten voor de daarop volgende jaren dienen ter zijner tijd geïndexeerd te worden.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • ·

  het niet afgeven van zijn/haar rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn/haar motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

 • ·

  de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het "knoeien" met kentekens in geval van autodiefstal.

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuursdwang is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt.

Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 en volgende) van overeenkomstige toepassing verklaard.

In de Wegsleepverordening zijn de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel 3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 7 Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich.