Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Franekeradeel

Beheersverordening begraafplaats 2012 voor de gemeente Franekeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Franekeradeel
Officiële naam regelingBeheersverordening begraafplaats 2012 voor de gemeente Franekeradeel
CiteertitelBeheersverordening begraafplaats 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de Lijkbezorging, art. 35
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2013nieuwe regeling

06-12-2012

Franeker Courant, 27-12-2012

12.203133
04-01-201311-12-2019nieuwe regeling

06-12-2012

Franeker Courant, 27-12-2012

12.203133

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Franekeradeel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van20 november 2012;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

 • 1.

  in te trekken de Beheersverordening begraafplaats 2007;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende

Beheersverordening begraafplaats 2012 voor de gemeente Franekeradeel

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats aan de Harlingerweg te Franeker

 • b.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • c.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • d.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon hetuitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon hetuitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met ofzonder urnen;

 • f.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoonhet uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met ofzonder urnen;

 • g.

  algemeen graf; een graf bij de gemeente in beheer waarin de gelegenheid wordt gegeven tothet doen begraven van lijken;

 • h.

  keldergraf: regulier graf geconstrueerd met behulp van een betonnen omhulsel dat permanent in de grond blijft;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats ofverstrooiingsplaats;

 • k.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • l.

  administrateur; degene die bij de gemeente Franekeradeel belast is met de administratievewerkzaamheden aangaande de begraafplaats;

 • m.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • n.

  grafrecht: het uitsluitend recht op een graf voor een bepaalde periode;

 • o.

  grafakte een document waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd op naamvan de rechthebbende;.

 • p.

  graf voor onbepaalde tijd: vanuit de historie zijn er graven voor onbepaalde tijd uitgegeven,deze kunnen 5 of 10-jaarlijks verlengd worden;

 • q.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel.

Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier graf

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belangonder 'particulier graf' mede verstaan: particulier urnengraf en particuliere urnennis.

HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS

Artikel 3. Openstelling begraafplaats

 • 1.

  De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college bijnadere regels vast te stellen tijden. Het college gaat over orde, rust en openingstijden enmaakt deze tijden openbaar bekend.

 • 2.

  Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangentijdelijk worden gesloten.

 • 3.

  Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

Artikel 4. Nadere regels

 • 1.

  Het college stelt nadere regels vast over het bewaren van rust en orde op de begraafplaats,waaronder regels over gedragingen die de rust en orde op de begraafplaats verstoren.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels vast over het houden van plechtigheden op de begraafplaats.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels vast over het opgraven van lijken en de ruiming van graven.

HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING

Artikel 5. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1.

  Degene die wil doen begraven, geeft daarvan uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van begraven in eerste instantie telefonisch en vervolgens schriftelijk kennis aan de administrateur.

 • 2.

  Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na hetoverlijden te begraven moet de kennisgeving aan de administrateur van het klantcontactcenterzo tijdig mogelijk worden gedaan. Deze stelt daarvan direct de beheerder op de hoogte.

 • 3.

  Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door hetpersoneel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. Denabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel ofgedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van devoorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt.Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

 • 4.

  De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag.

Artikel 6. Over te leggen stukken

 • 1.

  Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan debeheerder.

 • 2.

  Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden,dient eenmachtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door derechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3.

  Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehelejaren.

HOOFDSTUK 4. INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN

Artikel 7. Indeling graven en asbezorging

Op de begraafplaats worden uitgegeven:

 • a.

  Particuliere graven ;

 • b.

  Particuliere urnengraven ;

 • c.

  Particuliere urnennissen.

Artikel 8 Categorieën

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bij nader vast te stellen regels de particuliere graven onderverdelen in categorieën. Het bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.

 • 2.

  Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven, bij algemene graven is dit alleen van toepassing op het aantal lijken.

 • 3.

  Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. Deuitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op delijkbezorging.

Artikel 9. Termijnen particuliere graven

 • 1.

  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks toelaat en op een daartoe bij hem schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar het grafrecht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het isuitgegeven.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde grafrecht wordt op aanvraag van derechthebbende verlengd met een periode van 5 of 10 jaren.

Artikel 10. Keldergraf

Het college kan aan de rechthebbende op een particulier graf vergunning verlenen tot het daarin voor eigen rekening doen aanbrengen van een keldergraf, overeenkomstig de door het college te stellen voorwaarden.

Artikel 11. Overschrijving van verleende rechten

 • 1.

  Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende wordenovergeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant ofaanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van een rechthebbende tenname van een ander dan de vorengenoemde personen is slechts mogelijk indien daarvoorgewichtige redenen bestaan.

 • 2.

  Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf wordenovergeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- ofaanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen een jaarna het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander dan de in devorige zin bedoelde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

 • 3.

  Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

 • 4.

  Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van één jaar kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit rechtbetrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd of is uitgegeven aan eenander.

 • 5.

  Afstand doen van graven: zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan derechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op hetparticuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethoudersschriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Artikel 12. Vervallen grafrechten.

 • 1.

  Grafrechten vervallen:

  • a.

   Door het verlopen van de verleende termijn;

  • b.

   Indien de rechthebbende afstand doet van het recht;

  • c.

   Indien de begraafplaats wordt opgeheven.

 • 2.

  Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:

  • a.

   Indien de rechthebbende de betaling van het grafrecht niet binnen zes maanden naaanvang van die termijn heeft voldaan en/of andere financiële verplichtingen betreffendehet graf niet voldoet binnen de gestelde termijnen;

  • b.

   Indien de rechthebbende, ondanks een aanmaning, in verzuim blijft en op grond van dezeverordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;

  • c.

   Indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen één jaar isovergeschreven;

  • d.

   Indien de rechthebbende nalaat het graag en/of de daarop aangebrachte grafbedekking teonderhouden; het grafrecht vervalt dan na 5 jaar na de mededeling, als bedoeld in artikel14, lid 3 of 10 jaar na de laatste begraving.

 • 3.

  In geen van de gevallen als bedoeld in het eerste en het tweede lid vindt terugbetaling plaats van (een deel van) de kosten van het grafrecht of van eventuele andere kosten.

 • 4.

  De eventueel op het graf aanwezige grafbedekking of beplanting mag in de periode van éénmaand vóór het vervallen van het grafrecht door de rechthebbende van het graf wordenverwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kan hij geen aanspraken maken op dezevoorwerpen doen gelden.

HOOFDSTUK 5. GRAFBEDEKKING

Artikel 13. Melding grafbedekking

 • 1.

  Voor het hebben van een grafbedekking bestaat een meldingsplicht.

 • 2.

  De rechthebbende van een particulier graf vraagt door middel van een meldingsformuliertoestemming voor het hebben van een grafbedekking aan.

 • 3.

  Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van melding, de aard en deafmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.

 • 4.

  Het college kan de meldingsaanvraag weigeren indien:

  • a.

   Niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het derde lid;

  • b.

   De grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   De duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   De constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

HOOFDSTUK 6. ONDERHOUD

Artikel 14. Onderhoud door de gemeente

Het college voorziet in het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Het college stelt bij nadere regels de onderhoudsmaatregelen vast.

Artikel 15. Onderhoud grafbedekking door de rechthebbende; verplichtingen ten aanzien van grafbedekkingen

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 2.

  Indien hij dit na laat kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zonodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende 12 wekenter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze totenige schadevergoeding verplicht is.

 • 3.

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende per brief is ingelicht over detoestand van het graf en de grafbedekking. De rechthebbende ontvangt de gelegenheid degrafbedekking binnen 12 maanden te herstellen of te verwijderen.

 • 4.

  Het college zendt de brief naar het hem laatst bekende adres van de rechthebbende en verlangt daarbij een ontvangstbevestiging. Wordt geen ontvangstbevestiging verkregen, dan zal de oproeping geschieden door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht gedurende een termijn 5 jaar.

 • 5.

  Het college kan de rechthebbende per aanschrijving verplichten een beschadiging ofverwaarlozing die zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzienvan de begraafplaats schaadt of gevaar oplevert voor derden, te herstellen. Indien aan dezeaanschrijving geen gevolg wordt gegeven wordt toepassing gegeven aan het gestelde in deleden 2 en 3 van dit artikel.

 • 6.

  In gevallen waarbij sprake is van gevaarlijke situaties is het college bevoegd de in het vorige lid genoemde voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking direct te verwijderen.

 • 7.

  Grafbedekkingen, gedenktekens, beplantingen of andere voorwerpen worden geacht voorrekening en risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. Schade als gevolgvan brand, vandalisme, diefstal, verzakking, vorst, storm, hagel, wateroverlast en andere vanbuiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van eengrafbedekking ten behoeve van een bijzetting en eventuele gevolgschade voor derden, is voorrekening van de rechthebbende.

Artikel 16. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd.

HOOFDSTUK 7. RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN EN URNENNISSEN

Artikel 17. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1.

  De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezigemenselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van debegraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

 • 2.

  .De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven en de aswordt verstrooid op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats.

HOOFDSTUK 8. IN STAND HOUDEN HISTORSICHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKING

Artikel 18. Lijst

 • 1.

  Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan degrafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2.

  Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of ergraven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3.

  De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

HOOFDSTUK 9. INRICHTING REGISTER

Artikel 19. Voorschriften

 • 1. Het college stelt voorschriften vast voor het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet op de lijkbezorging.

 • 2. Het register wordt bijgehouden door de administrateur.

HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN

Artikel 20. Onvoorziene situaties

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over de uitlegvan zijn bepalingen, beslist het college.

Artikel 21. Intrekking oude regeling

De verordening Beheersverordening begraafplaats Franekeradeel 2007, vastgesteld op 4 oktober 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 22. Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordeningbegraafplaats Franekeradeel 4 oktober 2007 gelden als besluiten genomen krachtens dezeverordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag omvergunning op grond van de Beheersverordening begraafplaats Franekeradeel 2007 isingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraagis beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Graven die voor inwerkingtreding van de Beheersverordening begraafplaats Franekeradeel 4 oktober 2007 zijn uitgegeven en waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het begravenvan lijken en het plaatsen van asbussen voor onbepaalde tijd, worden bij overboekinguitsluitend uitgegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze verordening.

Artikel 23. Strafbepaling

 • 1. Hij die handelt in strijd met de artikelen 3 en 4 wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2. Overtreding van artikel 3 van de verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 25. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening begraafplaats 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 6 december 2012,

, voorzitter

,griffier

Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaats Franeker 2012 behorend bij de Begraafplaatsverordening die is vastgesteld op 6 december 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen.

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Harlingerweg te Franeker;

 • b.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • c.

  administrateur: de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de begraafplaatsadministratie.

 • d.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • - het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • e.

  regulier graf: particulier graf bestemd voor lijken van personen van alle leeftijden.

 • f.

  keldergraf: regulier graf geconstrueerd met behulp van een betonnen omhulsel dat permanent in de grond blijft zitten.

 • g.

  kindergraf: particulier graf uitsluitend bestemd voor personen jonger dan 12 jaar.

 • h.

  gemeentegraf: een particulier graf in eigen beheer van de gemeente waarop geen grafrecht van toepassing is maar in gebruik is uitgegeven voor de duur van de grafrusttermijn van 10 jaar. Verlenging van het gebruik is niet mogelijk;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • j.

  particuliere urnennis: een ruimte in een urnenmuur, columbarium waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  knekelput: een betonnen kelder waarin stoffelijke resten op een eervolle wijze worden verzameld.

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • n.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • o.

  afsluitplaat: plaat om een particuliere urnennis mee af te sluiten;

 • p.

  grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende, de gebruiker en/of het college in de grond op een graf wordt aangebracht;

 • q.

  duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, kunststof, metaal of glas, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is;

 • r.

  college: het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel;

 • s.

  grafrecht; het recht op het begraven en het begraven houden van lijken van een particulier graf, of het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particuliere urnengraf of particuliere urnennis.

 • t.

  grafgiften: voorwerpen die met een lijk en lijkomhulsel (kist) mee begraven worden of in urnenbewaarplaatsen met de asbus en urn bijgezet worden.

Artikel 2 Openstelling van de begraafplaats

 • 1.

  De begraafplaats is kosteloos voor een ieder toegankelijk.

 • 2.

  Kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen niet zonder meerderjarige begeleiding op de begraafplaats verblijven.

 • 3.

  De openingstijden zijn voor de periode 1 november tot 1 maart van 08:00 uur tot 17.00 uur en voor de periode van 1 maart tot 1 november van 8.00 uur tot 21.00 uur ‘s avonds.

 • 4.

  Het plaatsen van de grafbedekkingen dient plaats te vinden van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

 • 5.

  De beheerder kan in verband met werkzaamheden bezoekers tijdelijk de toegang tot een bepaald gedeelte van de begraafplaats ontzeggen.

Artikel 3 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De tijd van het begraven van lijken is op maandag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 15:00 uur.

 • 2.

  Het bezorgen van as en asverstrooiingen is op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

 • 3.

  Op hetzelfde tijdstip mag op de begraafplaats niet meer dan één begrafenis of urnbijzetting plaatsvinden. Tussen de begrafenissen en/of urnbijzettingen dient een periode van minimaal 2 uur in acht genomen te worden.

Artikel 4 Gedragsregels op de begraafplaats

 • 1.

  Bezoekers van de begraafplaats dienen zich aan de volgende regels te houden:

 • -

  Uw gedrag mag niet in strijd zijn met de eerbied van de nagedachtenis van de overledenen;

 • -

  U mag zich niet op hinderlijke wijze gedragen;

 • -

  U loopt niet op de graven;

 • -

  U houdt zich aan de openingstijden van de begraafplaats;

 • -

  U colporteert niet op de begraafplaats;

 • -

  U biedt geen goederen te koop aan;

 • -

  U maakt geen reclame voor handel of bedrijf;

 • -

  U laat geen afval achter op de begraafplaats;

 • -

  U laat geen gebruiksvoorwerpen zoals gieters, harken, schepjes etc. op of naast het graf achter;

 • -

  U neemt geen dieren mee, met uitzondering van een hond ter begeleiding van een blinde;

 • -

  U brengt geen schade toe aan andermans eigendommen;

 • -

  U maakt gebruik van de aanwezige zitplaatsen;

 • -

  U maakt gebruik van de voor het publiek bestemde ingangen;

 • -

  U maakt geen gebruik van gemotoriseerd vervoer op de begraafplaats met uitzondering van invalidewagens;

 • -

  Bestemmingsverkeer rijdt alleen stapvoets;

 • -

  U houdt zich aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2.

  Degenen die zich niet aan de aanwijzingen houden, moeten op eerste aanzegging van de beheerder de begraafplaats verlaten.

 • 3.

  Te verrichten werkzaamheden door steenhouwers en door daarmee gelijk te stellen personen kunnen slechts plaatsvinden na afstemming met de beheerder.

 • 4.

  Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is niet toegestaan.

 • 5.

  Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of een bezorging van as.

Artikel 5 Plechtigheden

Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf dagen van tevoren worden gemeld aan de administrateur onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.

Indeling begraafplaats en onderscheid graven.

Artikel 6 Soorten graven en urnennissen

 • 1.

  Op de begraafplaats worden uitgegeven:

 • a.

  a. particuliere graven:

 • 1. volwaardige graven

 • 2. keldergraven

 • 3. kindergraven

 • b.

  b. particuliere urnengraven;

 • c.

  c. particuliere urnennissen.

 • 2.

  Op de begraafplaats bevinden zich verspreid gemeentegraven en een knekelput.

Artikel 7 Uitgifte graven, urnengravenen nissen

 • 1.

  particuliere graven voor directe begraving worden aansluitend op de rij van reeds uitgegeven graven toegewezen.

 • 2.

  particuliere urnengraven worden aansluitend op de rij van reeds uitgegeven urnengraven toegewezen.

 • 3.

  particuliere urnennissen worden aansluitend op de rij van reeds uitgegeven nissen toegewezen.

 • 4.

  De in artikel 6, lid 1 genoemde graven en urnennissen kunnen niet worden gereserveerd.

Artikel 8 Verstrooiingsplaats

 • 1.

  Het college wijst een gedeelte op de begraafplaats aan voor het verstrooien van as.

Artikel 9 Aantal verledenene en asbussen

 • 1.

  In een particulier graf kunnen maximaal 2 lijken worden begraven. Het bijzetten van asbussen kan plaatsvinden zoveel de ruimte in het graf dit toelaat, dit ter beoordeling van het college.

 • 2.

  In een particulier urnengraf kunnen asbussen met of zonder urn worden bijgezet zoveel de ruimte in het graf dit toelaat, dit ter beoordeling van het college.

 • 3.

  In een particuliere urnennis kunnen asbussen met of zonder urn worden bijgezet zoveel de ruimte in het graf dit toelaat, dit ter beoordeling van het college.

Artikel 10 Openen en sluiten van het graf

 • 1.

  Het openen van een graf, keldergraf, urnengraf of urnennis en het daarna sluiten, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen, mag uitsluitend geschieden door de beheerder van de begraafplaats.

 • 2.

  De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk 2 dagen van te voren mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt.

Artikel 11 Begraving

 • 1.

  De aanwijzing van de plaats van het graf geschiedt door de beheerder.

 • 2.

  Tot de begraving of bijzetting wordt pas overgegaan, als de beheerder heeft geconstateerd, dat aan de vereisten uit de begraafplaatsverordening, artikel 7, is voldaan.

 • 3.

  Degene die in de uitvaart voorziet, staat in voor de identiteit van het stoffelijk overschot. Hij controleert de identiteit van het stoffelijk overschot door vergelijking van het op de kist of een ander lijkomhulsel vermelde registratienummer met dat op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedatum van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de levenloos geborene bevat.

Artikel 12 Grafgiften.

 • 1.

  Het is rechthebbenden of gebruikers niet toegestaan voorwerpen aan de grafruimte of nis toe te voegen die vervuilende uitwerking hebben op het beheer en gebruik van graven en urnennissen. Het is verboden dieren aan een graf of nis toe te voegen.

Artikel 13 Ruiming graven

 • 1.

  Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn, dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.

 • 2.

  De bij de ruiming van een graf aanwezige overblijfselen van lijken en/of asbussen worden respectievelijk begraven en verstrooid op een door het college aangewezen gedeelte van de begraafplaats.

 • 3.

  De gebruiker van een gemeentegraf kan gedurende een periode van één jaar voor beëindiging van de grafrusttermijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij de ruiming de overblijfselen te verzamelen voor herbegraving elders of te cremeren. Hiervoor dient de burgemeester verlof te verstrekken.

Eisen aan de melding grafbedekking.

Artikel 14 Melding en ontwerptekening

 • 1.

  Het plaatsen of vervangen of verwijderen van een gedenkteken of afsluitplaat dient gemeld te worden bij het college. Voor de melding wordt een meldingsformulier gebruikt.

 • Bij het formulier dient de melder een ontwerptekening mee te sturen met schaal 1:10 of 1:20.

 • 2.

  Op deze ontwerptekening dient vermeld te worden:

 • a.

  a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

 • b.

  b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

 • c.

  c. of de letters ingehakt of opgebracht zijn;

 • d.

  d. de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;

 • e.

  de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken op de fundering;

 • f.

  f. de naam en de handtekening van de rechthebbende of gebruiker.

 • 3.

  De melding dient tenminste vier weken voor het plaatsen, vervangen of verwijderen te worden ingediend bij het college.

Eisen aan grafbedekkingen.

Artikel 15 Duurzaamheid.

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 2.

  De grafbedekking (staand of liggend) dient daarbij duurzaam met de grond verenigd te worden middels een fundering, funderingsplaat of betonnen kelder.

 • 3.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan.

Artikel 16 Afmetingen grafbedekking particuliere graven

 • 1.

  Op een volwaardig graf of keldergraf kan een staand, een liggend of zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • De maximale afmetingen van de grafbedekking zijn:

 • lengte 2.00 m

 • breedte 0.80 m

 • hoogte 1.30 m

 • 2.

  Op een kindergraf kan een staand, een liggend of zowel een staand als een liggend gedenkteken worden geplaatst.

 • De maximale afmetingen van de grafbedekking zijn:

 • lengte 1.40 m

 • breedte 0.80 m

 • hoogte 1.00 m

Artikel 17 Afmetingen grafbedekking particulier urnengraf (urnenkelder)

De maximale afmetingen van een grafbedekking op een particulier urnengraf bedragen:

lengte 1.00 m

breedte 0.60 m

hoogte 0.65 m

Artikel 18 Verwijderen te grote en/of afgestorven beplanting

Gewassen die buiten de afmetingen in artikelen 16 en 17 zijn geplant of buiten die afmetingen zijn gegroeid, kunnen van gemeentewege worden verwijderd of gesnoeid, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor het verwijderen van afgestorven beplanting.

Artikel 19 Voorwerpen buiten de afmetingen van de grafbedekking

Buiten de maximale afmetingen van een grafbedekking mag de gebruiker van een graf geen permanente inrichting van voorwerpen maken. De tussenliggende ruimte van graven wordt ingericht door de beheerder en hoort bij het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Artikel 20 Gedenksteen particuliere urnennis

 • 1.

  Het voor een gedenkplaat te gebruiken materiaal mag uitsluitend bestaan uit natuursteen. De minimale dikte van de gedenkplaat is 2 cm.

 • 2.

  De afdekplaten worden door of vanwege de rechthebbende er afgehaald en na belettering weer teruggeplaatst. Er dient daarbij in een tijdelijke afdekking van de nis te worden voorzien.

Artikel 21 Grafbedekking gemeentegraf

 • 1.

  Op een gemeentegraf wordt van gemeentewege een betonnen raster als grafbedekking geplaatst die het oppervlak van het graf in tweeën deelt. Gebruikers kunnen op een helft van het oppervlak voorwerpen kwijt.

Artikel 22 Eisen te stellen aan keldergraven

 • 1.

  Alleen uit gewapend beton vervaardigde grafruimten waarin de stoffelijke resten twee diep kunnen worden geplaatst, zijn toegestaan.

 • 2.

  Er kan voor het plaatsen van een pregefrabriceerde grafkelder slechts gebruik worden gemaakt van de door het college aangewezen rijen.

Artikel 23 Eisen te stellen aan urnenbewaarplaatsen

 • 1.

  De asbussen die bewaard worden in de partucliere urnennissen van het het columbarium en de urnenmuur dienen achter gesloten afdekplaten te worden bewaard. De bevestigingsconstructie dient ruimschoots de grafrusttermijn te kunnen doorstaan.

 • 2.

  De asbussen in particuliere urnengraven dienen te worden bijgezet in prefab keldertjes. De keldertjes dienen van een natuurstenen afdekplaat te worden voorzien.

 • 3.

  Het is niet toegestaan op de grafbedekking van een particulier graf asbussen te bewaren.

Artikel 24 Lossevoorwerpen

 • 1.

  Losse bloemen, kransen en andere voorwerpen kunnen, wanneer zij verwelkt zijn of in slechte staat verkeren, door de beheerder worden verwijderd. De potten, siervazen en overige voorwerpen worden na verwijdering gedurende 12 weken ter beschikking gehouden van de gebruiker.

Het uitvoeringsbesluit is vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013.