Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Handhavingsverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 2009.1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 2009.1
CiteertitelHandhavingsverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 2009.1
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend.
 2. Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-10-2009nvt

04-02-2010

nvt

Tekst van de regeling

Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland;

gelet op de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland;

gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Wet investeren in jongeren (WIJ);

overwegende, dat het algemeen bestuur van de ISD-KNH op grond van het bepaalde in artikel 8a van de Wet werk en bijstand, in artikel 12, eerste lid, onderdeel c van de Wet investeren in jongeren, juncto artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland, verplicht is bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Handhavingsverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 2009.1;

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving
 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. wet: de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investering in jongeren (WIJ);

  b. het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD-KNH, dan wel een medewerker, die namens het dagelijks bestuur belast is met de uitvoering van de wet;

  c. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

  d. algemene bijstand: de bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan op grond van de WWB en de inkomensvoorziening op grond van de Wij;

  e. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in 5 onder c van de WWB;

  f. reïntegratievoorzieningen: voorzieningen, subsidies, vergoedingen voor kosten welke zijn verstrekt in het kader van de reïntegratie, conform de reïntegratieverordening. Hieronder wordt ook verstaan het Werkleeraanbod bedoeld zoals in de WIJ;

  g. handhaving: alle activiteiten van de ISD-KNH die erop gericht zijn dat regels worden nageleefd.

 • 2 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Wet investering in jongeren en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 2 Fraudepreventie

Artikel 2 Opdracht aan het dagelijks bestuur
 • 1 Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van fraude. Hieronder wordt onder meer verstaan dat het dagelijkse bestuur cliënten en burgers vroegtijdig voorlicht en activiteiten en instrumenten inzet om de

  dienstverlening te optimaliseren waardoor een spontane naleving van regels bevorderd wordt.

   

 • 2 Het dagelijks bestuur neemt repressieve maatregelen gericht op het bestrijden van fraude. Hieronder wordt onder meer verstaan dat overtreding en fraude vroegtijdig geconstateerd en afgehandeld worden, alsmede dat geconstateerde fraude daadwerkelijk gesanctioneerd wordt.

   

Artikel 3 Voorlichting en communicatie
 • 1 Het dagelijks bestuur kan bij beleidsregels invulling geven aan de fraudepreventie. Deze beleidsregels kunnen in ieder geval betrekking hebben op: a. de wijze waarop het dagelijks bestuur belanghebbenden informeert over de rechten en plichten die aan het ontvangen van bijstand dan wel de ondersteuning bijarbeidsinschakeling zijn verbonden; b. de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik; c. de wijze van controle bij de vaststelling van het (verdere) recht; d. de handelwijze bij inconsequenties bij de vaststelling van het (verdere) recht; e. het gebruik van risicoprofielen bij de beoordeling van het (verdere) recht.

   

Artikel 4 Verificatie en validatie van gegevens
 • 1 Het dagelijks bestuur voert bij de aanvraag en de vaststelling van (verder) recht bestandsvergelijkingen uit waarbij actuele gegevens worden gecontroleerd.

   

 • 2 Op grond van de in het vorige lid bedoelde controle kan de bijstandsuitkering of de ondersteuning bij arbeidsinschakeling, na verificatie bij de belanghebbende, worden aangepast aan de veranderde omstandigheden.

   

Artikel 5 Controle
 • 1 Het dagelijks bestuur voert heronderzoeken uit om de rechtmatigheid van de uitkering te controleren, alsmede onderzoeken naar de reden van beëindiging van de uitkering, binnen door het dagelijks bestuur nader te bepalen termijnen.

 • 2 Op basis van de onderzoeken als bedoeld in het vorig lid, neemt het dagelijks bestuur besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid van de uitkering en de wederzijds tussen het dagelijks bestuur en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

 • 3 Het dagelijks bestuur onderzoekt ontvangen signalen en tips die relevant zijn voor het recht op bijstand dan wel reïntegratievoorzieningen.

   

Artikel 6 Gevolgen van fraude
 • 1 Indien de belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de toekenning, de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand dan wel de ondersteuning bij arbeidsinschakeling, verlaagt het dagelijks bestuur de bijstand, conform hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen bijstand.

   

 • 2 Indien een gedraging van belanghebbende, als bedoeld in het vorig lid, leidt tot benadeling van de ISD-KNH, doet het dagelijks bestuur, onverminderd de mogelijkheid de ten onrechte ontvangen kosten van bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in

  overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

Hoofdstuk 3 Terugvordering en verhaal

Artikel 7 Opdracht aan het dagelijks bestuur
 • 1 Het dagelijks bestuur wordt verplicht om over te gaan tot terugvordering van ten onrechte of teveel verstrekte bijstand.

 • 2 Het dagelijks bestuur wordt verplicht over te gaan tot verhaal van de kosten van bijstand op onderhoudsplichtigen, schenkingen en nalatenschappen.

   

Artikel 8 Terugvordering
 • 1 Het dagelijks bestuur vordert de kosten van bijstand boven een door het dagelijks bestuur vast te stellen bedrag terug in de gevallen die in de artikelen 58 en 59 van de WWB en in de artikelen 54, 55 en 56 van de WIJ zijn aangegeven, voorzover zich daar geen andere wettelijke

  regeling tegen verzet.

   

 • 2 Het dagelijks bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot terugvordering, het afzien dan wel kwijtschelding hiervan.

 • 3 Het dagelijks bestuur kan, ten aanzien van de terugvordering van kosten van bijstand, kosten van invordering en wettelijke rente, nadere regels stellen.

   

Artikel 9 Verhaal
 • 1 Het dagelijks bestuur verhaalt de kosten van bijstand boven een nader door het dagelijks bestuur vast te stellen bedrag in die gevallen die in artikelen 61 en 62 van de WWB en in artikel 57 van de WIJ zijn aangegeven, voor zover zich daar geen andere wettelijke regeling tegen verzet.

 • 2 Het dagelijks bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot het afzien van verhaal van de kosten van bijstand.

Artikel 10 Invordering
 • 1 Het dagelijks bestuur streeft ernaar om de teruggevorderde en de op derden verhaalde kosten optimaal in te vorderen, voor zover zich daar geen andere wettelijke regeling tegen verzet.

 • 2 Ter uitvoering van het in het vorig lid gestelde, kan het dagelijks bestuur nadere regels vaststellen met betrekking tot de criteria voor categorieën van vorderingen, personen en termijnen voor het verrichten van heronderzoek op vorderingen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule
 • 1 In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

   

 • 2 Het dagelijks bestuur kan in individuele bijzondere situaties ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

   

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2009.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de Handhavingsverordening Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland