Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Beleidsregel werken met behoud van uitkering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingBeleidsregel werken met behoud van uitkering
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2012nvt

26-04-2012

nvt

Tekst van de regeling

Artikel 1 Relevante artikelen wetten en verordening

- Wwb artikel 9 en 10, Ioaw en Ioaz artikel 36 en 37, Wet Participatiebudget artikel 3.

- Participatieverordening 2010 artikel 21 (werkstage (proefperiode) en 3 lid 2.

- Schulinck . Werk . 1. Doelstellingen, voorzieningen en samenwerking > 2. Voorzieningen > 5. Overzicht aangeboden voorzieningen > 5.3 Werken met behoudvan uitkering.

Overige bronnen

- Verzamelbrief ministerie SZW van 10 december 2003 punt 10

Artikel 2 De doelgroep

De doelgroep wordt bepaald door de materiewetten en de Participatieverordening. Daarin is bepaald aan wie een re-integratievoorziening moet en kan worden aangeboden. De Beleidsregel Afbakening doelgroep Participatieverordening op basis van inkomensgrenzen is

eveneens van toepassing. De doelgroep bestaat uit:

- Personen met een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Wwb, de Ioaw, de Ioaz;

- Nugger’s en ANW-ers - zoals bedoeld in artikel 10 van de Wwb - die qua inkomen en vermogen aan de voorwaarden voldoen;

- personen die op grond van artikel 3 lid 2 van de Participatieverordening ISD-KNH 2010 onder de doelgroep vallen.

Artikel 3 Algemeen

De arbeidsverplichting staat in artikel 9 van de Wwb. Kort samengevat komt het er op neer dat de cliënt verplicht is om:

- Werk te accepteren;

- mee te werken aan reïntegratieactiviteiten gericht op arbeidsinschakeling;

- mee te werken aan sociale activering gericht op arbeidsinschakeling;

- mee te werken aan onderzoeken en het opstellen, uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak (voor cliënten jonger dan 27 jaar);

- naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde, maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten (de tegenprestatie).

De cliënt is niet verplicht om mee te werken aan sociale activering die niet gericht is op arbeidsinschakeling.

De belangrijkste reïntegratie-instrumenten bij de ISD-KNH zijn trainingen bij Uitzicht op Werk, werkgeversbenadering en werken met behoud van uitkering. Werken met behoud van uitkering kent 4 vormen:

- Proefplaatsing;

- werkervaringsplaats;

- participatieplaats (vrijwilligerswerk gericht op arbeidsinschakeling);

- vrijwilligerswerk, laagdrempelig werk binnen de non-profit- of vrijwilligersorganisatie.

Artikel 4 Algemene bepalingen

 • 1 Werken met behoud van uitkering bij een werkgever of vrijwilligersorganisatie (verder organisatie) in de vorm van een proefplaatsing, werkervaringsplaats of participatieplaats is van korte duur, dat wil zeggen dat de maximale periode niet langer is dan 6 maanden.

  Dit om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen en gewenning bij de werkgever aan het uitvoeren van het werk door een onbetaalde kracht, te voorkomen. Doorstroming is een succesbepalende factor. Verlenging van de periode van 6 maanden is slechts bij uitzondering mogelijk.

 • 2 Vrijwilligerswerk dat (nog) niet gericht is op arbeidsinschakeling kan van onbepaalde duur zijn. Het maatschappelijk actief zijn is het belangrijkste doel van dit vrijwilligerswerk. Voor de cliënt en voor de organisatie is er geen evident belang bij doorstroming.

 • 3 De werkgever of organisatie is verantwoordelijk voor het afsluiten van een ongevallenen aansprakelijkheidsverzekering.

 • 4 De arbeidsmarktpositie en persoonlijke situatie van de cliënt is bepalend voor de soort plaatsing. In de situatie dat er geen geschikte plaats beschikbaar is of het in het belang van de cliënt is om een andere plaatsing te realiseren, wordt hiervan afgeweken.

 • 5 De overeenkomsten worden getekend door de werkgever of organisatie en cliënt. De ISD-KNH tekent voor “gezien”, omdat de ISD-KNH geen partij is in de overeenkomst. Werken met behoud van uitkering is een reïntegratie-instrument dat de cliënt wordt aangeboden op grond van artikel 10 Wwb. Dat is een besluit op grond van de Wwb en kan niet in een overeenkomst met de cliënt worden opgenomen. In combinatie met het aanvaarden van onbetaald werk moet er ook een besluit of wijziging in de trajectovereenkomst worden (op)genomen over de verplichting om te solliciteren.

Artikel 5 Kenmerken van de proefplaatsing

 • 1 De cliënt (potentietrede 5, 6 van de participatieladder)

  - Arbeidsmarktpositie en de persoonlijke situatie van de cliënt is zodanig dat een proefplaatsing voorafgaand aan een dienstverband noodzakelijk is.

  - De werkzaamheden omvatten een belangrijke component ontwikkeling, begeleiding en training.

  - Er is een reële verwachting dat cliënt binnen korte tijd aan de functie-eisen kan voldoen.

 • 2  

  De werkgever

  - Profit of non profit organisatie.

  - Intentie om werknemer na afloop van de proefplaatsing in dient te nemen.

  - Er is een begeleider aanwezig onder wiens toezicht de werkzaamheden worden verricht.

 • 3 De werkzaamheden

  - Het gaat om productieve arbeid waarvoor gebruikelijk betaald wordt

 • 4 Doel

  - Dienstverband bij werkgever

Artikel 6 Kenmerken van de werkervaringsplaats

 • 1 De cliënt (potentietrede 5 en 6 van de participatieladder)

  - Een BBL of BOL is niet mogelijk.

  - De arbeidsmarktpositie van de cliënt kan en dient versterkt te worden door het leren van een vak of het opdoen of ophalen van vaardigheden.

  - De werkzaamheden zijn primair gericht op ontwikkeling en in mindere mate of geheel niet op productieve arbeid.

  - De cliënt beschikt over voldoende kennis en werk- en denkniveau om zich het vak of de vaardigheden op korte termijn eigen te maken.

 • 2 De werkgever

  - Profit of non profit organisatie.

  - er is geen intentie om de cliënt in dienst te nemen, maar om een vak te leren.

  - er is een begeleider aanwezig die in staat is om de vakkennis over te brengen.

 • 3 De werkzaamheden

  - De nadruk ligt op lerend werken in een bovenformatieve functie.

 • 4 Doel

  - Betaald werk bij andere werkgever eventueel vooraf gegaan door proefplaatsing

Artikel 7 Kenmerken van de participatieplaats

 • 1 De cliënt (potentietrede 4 van de participatieladder)

  De arbeidsmarktpositie en persoonlijke situatie van de cliënt is zodanig dat een proefplaatsing of werkervaringsplaats niet mogelijk is.

  - De werkzaamheden zijn primair bedoeld om gewend te raken aan het verrichten van werkzaamheden met een bepaalde regelmaat en de verplichting om de afgesproken werkzaamheden te verrichten. Het doel voor cliënt is maatschappelijk participatie als eerste opstap naar werk.

  - de cliënt moet in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

 • 2 De werkgever

  - Non-profit- of vrijwilligersorganisatie

  - Er is een begeleider aanwezig die bereid en in staat is om cliënt te begeleiden.

 • 3 De werkzaamheden

  - Bij een non-profit organisatie gaat het om werkzaamheden die niet in betaalde vorm worden uitgevoerd bij de organisatie en die dus bovenformatief zijn. Bij de vrijwilligersorganisatie gaat het om werkzaamheden die gebruikelijk zijn bij de vrijwilligersorganisatie en ook door andere vrijwilligers worden gedaan.

 • 4 Doel - Uitbreiding van uren bij de organisatie of een andere organisatie of betaald werk bij werkgever.

Artikel 8 Kenmerken van vrijwilligerswerk

 • 1 De cliënt (potentietrede 4 van de participatieladder)

  - Voor het welbevinden van cliënt is het noodzakelijk om maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten.

  - Cliënt is niet verplicht om het vrijwilligerswerk te aanvaarden, maar doet dit vanuit een intrinsieke motivatie.

  - De arbeidsmarktpositie en persoonlijke situatie van cliënt zijn zodanig dat een andere vorm van werken op lange termijn niet tot de mogelijkheden behoort.

 • 2 De “werkgever” - Vrijwilligersorganisatie. - Indien noodzakelijk voor cliënt is er een begeleider aanwezig die bereid en in staat is om cliënt te begeleiden.

 • 3 De werkzaamheden

  - Het gaat om werkzaamheden die gebruikelijk zijn bij de vrijwilligersorganisatie en ook door andere vrijwilligers worden gedaan.

 • 4 Doel

  Zinvolle dagbesteding als maximaal haalbare doel of eerste opstap naar werk.