Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010
CiteertitelVerordening marktgelden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum ingang van de heffing 01-01-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

Midden Brabant 30 december 2009

2009, 93/2009

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2010

Artikel 1: Belastbaar feit.

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het gedurende de marktdagen met koopwaar in gebruik nemen van een standplaats op de door het college van burgemeester en wethouders tot marktterrein aangewezen plaatsen.

Artikel 2: Belastingplicht.

Het recht is verschuldigd door degene, die op het marktterrein een standplaats inneemt c.q. door degene op wiens naam het abonnement als bedoeld in artikel 3, lid 2, is gesteld.

Artikel 3: Abonnement.

 • 1. Houders van een door het college van burgemeester en wethouders toegewezen vaste staanplaats kunnen, indien zij daartoe het verlangen te kennen geven, in de gelegenheid worden gesteld tot het betalen van marktgeld bij wijze van abonnement.

 • 2. Het in het vorige lid bedoelde abonnement, geldende voor de duur van één kalenderkwartaal dan wel één kalenderjaar, moet bij het college van burgemeester en wethouders worden aangevraagd en wel tenminste 10 dagen voor de aanvang van elk kalenderkwartaal respectievelijk kalenderjaar, onder opgaaf van de grootte van de in te nemen plaats.

Artikel 4: Wijze van heffing.

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder Mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5: Tarieven.

Het recht bedraagt:

 • a.

  per strekkende meter of gedeelte daarvan, tot een diepte van maximaal twee en een halve meter: € 1,45;

 • b.

  voor houders van een kwartaal abonnement, als bedoeld in artikel 3, per strekkende meter of gedeelte daarvan, tot een diepte van maximaal twee en een halve meter: € 12,20;

 • c.

  voor houders van een jaarabonnement, als bedoeld i artikel 3, per strekkende meter of gedeelte daarvan, tot een diepte van maximaal twee en een halve meter: € 44,20.

Artikel 6: Tijdstip ontstaan belastingschuld.

Het recht is verschuldigd op het moment van het innemen van een standplaats.

Artikel 7: Termijn van betaling.

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden voldaan op het moment van het doen dan wel uitreiken van de kennisgeving als bedoeld in artikel 4.

 • 2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de eerste lid genoemde termijn.

Artikel 8: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 9: Inwerkingtreding en citeerartikel.

 • 1. De “Verordening Marktgelden 2009” van 18 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening marktgelden 2010”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van

17 december 2009.

De griffier
de voorzitter