Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Verordening kwijtscheldingsregeling gemeente Sint-Oedenrode

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVerordening kwijtscheldingsregeling gemeente Sint-Oedenrode
CiteertitelVerordening kwijtscheldingsregeling gemeente Sint-Oedenrode 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 255 en 255a
 2. Uitvoeringsregeling Invorderings-wet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200901-01-2011nieuwe regeling

26-02-2009

Onbekend

2009, 12/2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtscheldingregeling gemeente Sint-Oedenrode 2009

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 januari 2009, nr. 12/2009;

gelet op artikel 255 en 255a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderings-wet 1990;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij van gemeentelijke belastingen en rechten;

BESLUIT:

vast te stellen:

de verordening kwijtscheldingsregeling gemeente Sint-Oedenrode

Artikel 1: Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt géén kwijtschelding verleend:

 • 1.

  Toeristenbelasting;

 • 2.

  Marktgelden;

 • 3.

  Brandweerrechten;

 • 4.

  Leges.

Artikel 2: Heffingen waarvoor kwijtschelding mogelijk is

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten kan kwijtschelding worden verleend:

 • 1.

  Onroerende zaakbelasting

 • 2.

  Afvalstoffeheffing

 • 3.

  Rioolafvoerre cht

Artikel 3: Beperking kwijtschelding afvalstoffenheffing

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt slechts kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  het vastrecht, zoals vermeld in de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing

 • b.

  het variabele deel (bedrag per kilo en bedrag per lediging), met dien verstande dat door het college jaarlijks een maximum bedrag wordt vastgesteld voor kwijtschelding van het variabele deel.

Artikel 4: Verruimde kwijtscheldingsbepaling

Bij het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet vindt het bepaalde in hoofdstuk 2 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 dienen te worden gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen.

Artikel 5: Automatische kwijtschelding

 • 1. Een belastingschuldige die met ingang van een belastingjaar 65 jaar of ouder is en die nadien kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, krijgt na het ontvangen van de belastingaanslag, zonder een verzoek tot kwijtschelding in te dienen, kwijtschelding.

 • 2. Minimaal éénmaal per 5 jaar dat een belastingschuldige als gevolg van lid 1 van dit artikel kwijtschelding ontvangt, vindt een controle plaats van de betalingscapaciteit en het vermogen van de belastingschuldige.

  Indien uit de controle blijkt, dat een dusdanige verandering in de betalingscapaciteit is ontstaan en/of er sprake is van vermogen, dat de belastingschuldige niet meer voor kwijtschelding in aanmerking komt, is lid 1 niet meer van toepassing.

 • 3. Een belastingschuldige die een bijstandsuitkering ontvangt en die nadien kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft ontvangen, krijgt na het ontvangen van de belastingaanslag en indien uit de uitkeringsadministratie blijkt dat nog steeds een bijstandsuitkering wordt ontvangen, zonder een verzoek tot kwijtschelding in te dienen, kwijtschelding

 • 4. Minimaal éénmaal per 3 jaar dat een belastingschuldige als gevolg van lid 3 van dit artikel kwijtschelding ontvangt, vindt een controle plaats van de betalingscapaciteit en het vermogen van de belastingschuldige.

  Indien uit de controle blijkt, dat een dusdanige verandering in de betalingscapaciteit is ontstaan en/of er sprake is van vermogen, dat de belastingschuldige niet meer voor kwijtschelding in aanmerking komt, is lid 3 niet meer van toepassing;

 • 5. Bovenstaande regeling vindt geen toepassing indien enig feit het vermoeden wekt dat er verandering is ontstaan in de betalingscapaciteit en/of er sprake is van vermogen van een belastingschuldige.

Artikel 6: Termijn indiening kwijtscheldingsverzoek

Een verzoek om kwijtschelding moet door een belastingschuldige binnen zes weken na dagtekening van de belastingaanslag worden ingediend bij de gemeenteambtenaar die belast is met de invordering van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 7: Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. De “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1998", vastgesteld bij raadsbesluit van 26 maart 1998, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2009;

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening kwijtscheldingregeling gemeente Sint-Oedenrode 2009”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sint-Oedenrode van 26 februari 2009.

de voorzitter
de griffier