Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Wegsleepverordening Gemeente Sint-Oedenrode 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingWegsleepverordening Gemeente Sint-Oedenrode 2004
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Sint-Oedenrode 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, tweede lid
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Wegsleepregeling 2004

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-200427-01-2018nieuwe regeling

23-12-2004

Midden Brabant 22 juni 2005

2004, 88/2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Gemeente Sint-Oedenrode 2004

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 1 juni 2004, nr. 88/2004;

Gelet

op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring stellen;

Besluit de 'Wegsleepverordening Gemeente Sint-Oedenrode 2004" vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV: 1990 het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al. van het RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 , eerste lid, onder c. van de wet;

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c. van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden.

 • 1. Als plaats van bewaring van motorvoertuigen wordt aangewezen: het terrein van Auto-demontage & bergingsbedrijf Mettler bv, Rooiseweg 12, 5481 SJ Schijndel.

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 3. Bij het bepalen van een stallingsplaats voor andere voertuigen dan motorvoertuigen wordt een stallingsplaats gezocht bij of met tussenkomst van de gemeente.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen.

De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen (ook indien het voertuig niet daadwerkelijk is weggesleept) worden bepaald aan de hand van de geldende tarievenlijst van de Vereniging van Bergspecialisten.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking zes weken na de dag waarop zij bekend is gemaakt

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Sint-Oedenrode 2004.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 23 december 2004.

De griffier
De voorzitter