Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Beleidsregel toepassing en werkwijze bij opschorting en het stellen van termijnen bij niet nakomen inlichtingenverplichting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingBeleidsregel toepassing en werkwijze bij opschorting en het stellen van termijnen bij niet nakomen inlichtingenverplichting
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend.
 2. Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010nvt

09-09-2010

nvt
01-10-2010nvt

09-09-2010

N.v.t.

nvt

Tekst van de regeling

Relevante artikelen, wetten, verordeningen en handboeken

- WWB artikel 54 lid 1,2 en 4 (opschorten, herzien en intrekken).

- Ioaw artikel 17 lid 1,2 en 4; (opschorten, herzien en intrekken).

- Ioaz artikel 17 lid 1, 2 en 4; (opschorten, herzien en intrekken).

- WIJ artikel 40 lid 1, 2 en 4 . (opschorten, herzien en intrekken van IV).

Handboek Schulinck WWB

- Bijstand > 5. Verplichtingen en afstemming > 3. Gevolgen niet nakomen inlichtingenplicht tijdens de bijstandsverlening.

Handboek Schulinck WIJ is op dit onderdeel nog niet gevuld.

Afstemmingsverordening WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland.

( In de afstemmingsverordening is bepaald in welke situaties een waarschuwing gegeven wordt of de uitkering wordt verlaagd)

Algemeen

In aanvulling op hoofdstuk 5 van Schulink geeft deze beleidsregel een richtlijn voor de gevolgen van het niet reageren op een uitnodiging en de termijn waarbinnen gegevens en bewijsstukken moeten worden ingeleverd.

Artikel 1 Inlichtingenplicht; Het verplicht inleveren van een inkomstenverklaring

Belanghebbende levert de inkomstenverklaring en benodigde bewijsstukken op een van te voren bekend gemaakte datum in. Na het niet nakomen van die verplichting wordt per brief een termijn van orde van 5 werkdagen gegeven. Wordt binnen die termijn van orde het verzuim niet hersteld dan wordt het recht op uitkering opgeschort en wordt een hersteltermijn gegeven. Wordt binnen die hersteltermijn het verzuim niet hersteld dan volgt beëindiging van het recht op uitkering.

Toelichting:

De medewerkers van de uitkeringsadministratie handelen op grond van de werkinstructie over het verwerken van de inkomstenverklaringen. Het opschorten van het recht op uitkering is een taak van het de consulenten, omdat het gevolgen heeft voor de rechtmatigheid. Bij het opschorten van het recht op uitkering door de consulent wordt kritisch beoordeeld of de gevraagde bewijsstukken noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het recht op uitkering. Voor het inleveren van bewijsstukken moet een redelijke termijn in acht worden genomen en moet nagegaan worden of de gevraagde bewijsstukken beschikbaar (kunnen) zijn.

Van de belanghebbende wordt verwacht dat hij binnen de gestelde termijnen reageert. Er mag dus ook van de medewerkers van de ISD-KNH verwacht worden dat er adequaat gereageerd wordt op het niet inleveren van gegevens.

Artikel 2 Inleveren van statusformulieren en andere bewijsstukken en gegevens

 • 1 Belanghebbende moet op eerste verzoek binnen de daarvoor gestelde termijn van in de regel één week, het statusformulier, de gevraagde bewijsstukken en gegevens inleveren.

 • 2 Reageert belanghebbende niet binnen de gestelde termijn, dan neemt de consulent telefonisch contact op met belanghebbende en informeert over het verstrijken van de termijn en spreekt een haalbare termijn af. De afspraak wordt schriftelijk bevestigd in een brief.

 • 3 Levert belanghebbende ook na deze (wel of niet geslaagde poging) niets in dan wordt het recht op uitkering opgeschort en wordt een hersteltermijn gegeven van 5 werkdagen. Wordt binnen die hersteltermijn het verzuim niet hersteld dan volgt beëindiging van het recht op uitkering.

 • 4 Indien nodig wordt – gemotiveerd - afgeweken van de werkwijze genoemd onder 1 tot en met 4.

  Toelichting:

  Voor het verwerken van de statusformulieren geldt de werkwijze zoals vastgelegd in de werkinstructie. Voor het overige geldt de toelichting onder 1.

  Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat belanghebbende niet meewerkt aan het onderzoek, dan kan ook daarvoor de uitkering worden opgeschort. Zie hiervoor hoofdstuk 5 van Schulinck.

   

Artikel 3 Niet reageren op uitnodiging voor gesprek voor inleveren van bewijsstukken en verstrekken van gegevens

 • 1 De uitnodiging voor een gesprek wordt tenminste een week voor de dag van de afspraak verstuurd.

 • 2 Belanghebbende kan – behoudens bijzondere situaties – tot uiterlijk op de dag voor het gesprek, de afspraak afzeggen. De nieuwe afspraak geldt als een eerste afspraak.

 • 3 Komt belanghebbende in het geheel niet op de afspraak dan wordt de uitkering opgeschort en wordt er een nieuwe afspraak ingepland.

 • 4 Komt belanghebbende ook niet op de tweede afspraak dan wordt de uitkering beëindigd.

  Toelichting

  Toelichting onder 1 en 2 is ook grotendeels van toepassing.

  In het geval belanghebbende te laat komt, kan hij alsnog gesproken worden of kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Dit is afhankelijk van de agenda van de klantmanager en de situatie.