Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013
CiteertitelRegels grafbedekkingen Bergambacht 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 19 derde lid, en 22 tweede lid, Beheersverordening begraafplaatsen Bergambacht 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Actualisering

27-11-2012

Gemeentepagina 27-12-2012

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels grafbedekkingen Bergambacht 2013

Burgemeester en wethouders van Bergambacht;

gelet op de artikelen 19 derde lid, en 22 tweede lid, van de Beheersverordening begraafplaatsen Bergambacht 2013;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende:

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. De begripsbepalingen, zoals vermeld in artikel 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013, zijn onverkort van toepassing op deze nadere regels.

 • 2. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   gedenkteken: steen, zerk dan wel één of meer andere voorwerpen;

  • b.

   grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning gedenkteken

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag om vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   het grafnummer;

  • b.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • c.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • d.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal

   of ander duurzaam materiaal zijn;

  • e.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • f.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Vrijstelling vergunningplicht

 • 1. Geen vergunning is nodig:

  • a.

   indien uitsluitend grafbeplanting wordt toegepast, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 10 van deze nadere regels;

  • b.

   indien de wijziging van een grafbedekking uitsluitend bestaat uit:

   - het herplaatsen van hetzelfde gedenkteken, voorzien van een nieuw opschrift, of

   - het vervangen van losse onderdelen door onderdelen van dezelfde soort.

 • 2. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid dient de rechthebbende of gebruiker hiervan melding te doen aan de beheerder.

Artikel 5. Gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals (natuur)steen, metaal, keramiek, glas, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort, een en ander ter beoordeling van het college.

 • 2. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 3. Het gebruik van gebroken natuursteen, grind of ander los materiaal is toegestaan, mits dit deugdelijk binnen een stelsel van opsluitbanden wordt toegepast.

Artikel 6. Gedenktekens op particuliere graven

 • 1. Staande gedenktekens op particuliere graven mogen de volgende afmetingen hebben:

  • a.

   op de begraafplaatsen te Bergambacht en Ammerstol: een hoogte van maximaal 100 cm, een breedte van maximaal 80 cm en een dikte van ten minste 6 cm en ten hoogste 15 cm.

  • b.

   op de begraafplaats te Berkenwoude:

   - voor graven waarin twee overledenen kunnen worden begraven: een hoogte van maximaal 100 cm, een breedte van maximaal 120 cm, een dikte van ten minste 6 cm en ten hoogste 15 cm;

   - voor graven, waarin ten hoogste één overledene wordt begraven: een hoogte van maximaal 100 cm, een breedte van maximaal 80 cm, een dikte van ten minste 6 cm en ten hoogste 15 cm.

 • 2. Liggende gedenktekens en randen mogen de volgende afmetingen hebben:

  • a.

   op de begraafplaatsen te Bergambacht en Ammerstol: ten hoogste 180 cm lang en 80 cm breed;

  • b.

   op de begraafplaats te Berkenwoude:

   • -

    voor graven waarin twee overledenen kunnen worden begraven: ten hoogste 180 cm lang en 120 cm breed en

   • -

    voor graven, waarin ten hoogste één overledene wordt begraven: ten hoogste 180 cm lang en 80 cm breed;

 • 3. Het gewicht van een gedenkteken mag ten hoogste 1.500 kg bedragen.

Artikel 7. Gedenktekens op algemene graven

 • 1. Staande gedenktekens op algemene graven mogen maximaal 90 cm hoog en 80 cm breed zijn. De dikte dient ten minste 6 cm en ten hoogste 15 cm te zijn.

 • 2. Liggende gedenktekens en randen mogen ten hoogste 90 cm lang en 80 cm breed zijn.

 • 3. Het gewicht van een gedenkteken mag ten hoogste 750 kg bedragen.

 • 4. Voor gedenktekens op algemene graven die boven elkaar zijn gesitueerd, geldt dat voor het onderste graf een staand gedenkteken en voor het bovenste graf een liggend gedenkteken wordt toegepast.

Artikel 8. Afwijkende maten

In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid sub a en b, en artikel 7, eerste lid, kunnen bij toepassing van andere dan steenachtige materialen, afwijkende dikten worden toegestaan, ter beoordeling van het college.

Artikel 9. Losse bloemen en planten

Op een graf mogen

 • a.

  potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst;

 • b.

  losse bloemen worden gelegd;

 • c.

  eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 10. Grafbeplanting

Grafbeplanting mag ten hoogste 1 meter hoog zijn en de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte niet overschrijden.

Artikel 11. Onderhoud

1. Het college voorziet in het onderhoud van de grafbedekking, waaronder wordt verstaan:

 • a.

  het eenmaal per jaar reinigen van staande en liggende gedenktekens;

 • b.

  het opnieuw stellen van verzakte gedenktekens;

 • c.

  het opschilderen van de op het gedenkteken aangebrachte opschriften;

 • d.

  het onkruidvrij maken van niet verharde delen van de grafbedekking, overeenkomstig het door het college vastgestelde kwaliteitsniveau;

 • e.

  het terugsnoeien van grafbeplanting tot binnen de toegestane afmetingen.

2. Onder dit onderhoud wordt niet begrepen:

 • a.

  het reinigen van losse onderdelen van de grafbedekking;

 • b.

  het onderhoud van eenjarige gewassen en grassen;

 • c.

  het vervangen van grafbeplanting;

 • d.

  het herstel van beschadigingen aan de grafbedekking.

Artikel 12. Onvoorziene situaties

In situaties waarin deze nadere regels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag waarop de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Bergambacht 2013 in werking treedt.

 • 2. De "Regels voor grafbedekkingen", vastgesteld op 23 december 1997, worden per gelijke datum ingetrokken.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen Bergambacht 2013.

Bergambacht, 27 november 2012

Burgemeester en wethouders van Bergambacht,

de secretaris, P. van Willigen

de burgemeester, A. van Erk