Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingHandhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek
CiteertitelHandhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, de Beleidsregels werkwijze toezichthouder 2012 en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2012Onbekend

27-11-2012

Onbekend

Onbekend
27-11-201214-08-2013Onbekend

27-11-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Paragraaf 3 Gebruikte afkortingen

Art

: artikel

Artt

: artikelen

Awb: Algemene wet bestuursrecht

Besluit kwaliteit: Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Besluit registers: Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

BSO: buitenschoolse opvang

GOB: gastouderbureau

Kdv: kinderdagverblijf

Psz: peuterspeelzaal

VGO: voorziening voor gastouderopvang

Regeling kwaliteit: Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

Wkcz: Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wko: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang

De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 • 0.

  Kinderopvang in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 • 1.

  Ouders

 • 2.

  Personeel

 • 3.

  Veiligheid en gezondheid

 • 4.

  Accommodatie en inrichting

 • 5.

  Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

 • 6.

  Pedagogisch beleid

 • 7.

  Klachten

 • 8.

  Voorschoolse educatie

  1 Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  0.1 Kinderopvang in de zin van de wet

  Wet kinderopvang (art 1.1)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3)

   

  constatering

  Gevolg

  verdere sancties mogelijk?

  1De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats (art 1.1 lid 1 Wko en art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

  2Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden (art 1.1 lid 1 Wko en art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

  Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

  3De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint (art 1.1 lid 1 Wko en art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

  Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

  0.2 Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

  Wet kinderopvang (art 1.49)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3)

   

  constatering

  Gevolg

  1Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de onderneming(en) van de houder.(art 1.49 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als er handhaving loopt tegen de onderneming(en) van de houder kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  2De houder treft

  maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn onderneming(en) te voorkomen.

  (art 1.49 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als de houder aantoonbaar geen maatregelen treft om recidive te voorkomen kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  1 Ouders

  1.1 Reglement oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.59)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-

  termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 lid 1 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  1.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.59)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 1.59 lid 2 sub a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 1.59 lid 2 sub b Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 1.59 lid 2 sub c Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 1.59 lid 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art 1.59 lid 5 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  1.2 Instellen oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.58)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 1.58 lid 1 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  1.2.1 Voorwaarden oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.58)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder is geen lid (art 1.58 lid 2 en 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het personeel is geen lid (art 1.58 lid 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De leden worden gekozen uit en door de ouders (art 1.58 lid 2 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art 1.58 lid 4 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  1.2.2 Adviesrecht oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.60)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 1 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  2De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art 1.60 lid 4 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3Van een gevraagd advies van deoudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art 1.60 lid 2 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  4De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 3 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  1.3 Informatie

  Wet kinderopvang (artt 1.50 en 1.54)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art 1.54 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen (artt. 1.50 lid 2 en 1.54 Wko en art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website. Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats (art 1.54 lid 2 en 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art 1.54 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie (art 1.54 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2 Personeel

  2.1 Verklaring omtrent het gedrag

  Wet kinderopvang (art 1.50)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.50 Wko).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per ontbrekende VOG

  2De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd (art 1.50 Wko).

  Hoog

  nvt

  Nvt

  Last onder dwangsom

  Nvt

  nvt

  3000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG

  3De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art 1.50 Wko).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per te oude VOG

  2.2 Passende beroepskwalificatie

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 3)

  Regeling kwaliteit (art 4)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per beroepskracht die niet voldoet

  2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (PMIO)

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 3)

  Regeling kwaliteit (art 4)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1a Alle PMIO’ers beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau;

  OF

  1b Een HAVO of VWO diploma;

  OF

  1c Een voor de kinderopvang relevant, maar nog niet gelijkgesteld buitenlands diploma én relevante werkervaring.

  (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per PMIO-er die niet voldoet

  2Voor alle PMIO’ers is binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per PMIO-er die niet voldoet

  3Alle PMIO’ers worden ingezet conform een actueel persoonlijk ontwikkelplan (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per PMIO-er die niet voldoet

  2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

  Wet kinderopvang (art 1.55)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1a De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art 1.55 lid 1 Wko)

  OF

  1b Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art 1.55 lid 2 Wko)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  3 Veiligheid en gezondheid

  3.1 Risico-inventarisatie veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Besluit registers (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

  2De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  3.1.1 Beleid veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  2Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  3Er is een registratie van ongevallen, waarop, voor zover de oorzaak van het ongeval niet louter gelegen is in de medische gesteldheid van het desbetreffende kind, de plaats en de aard van het ongeval en het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van te treffen maatregelen ter voorkoming van verdere ongevallenworden vermeld (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  3.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko en art 2 lid 1 sub b en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3.2 Risico-inventarisatie gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

  2De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  3.2.1 Beleid gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Derisico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  2Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De houder draagt zorg voor uitvoering van plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 sub b en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 Wko; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3.3 Meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 3)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een meldcode kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wko; art 2 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 3 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000

  3.3.1 Beleid meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstel-termijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud van de meldcode kindermishandeling (art 1.49 lid 1en 1.50 lid 2 Wko en art 2 lid 2 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  3.3.2 Uitvoering beleid meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten kennen de inhoud van de meldcode (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wko en art 2 lid 2 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskrachten handelen aantoonbaar naar de meldcode kindermishandeling (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wko en art 2 lid 2 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4 Accommodatie en inrichting

  4.1 Binnenspeelruimte

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (artt. 5 en 6)

  Regeling kwaliteit (art 8)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte (art 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000 (per ontbrekende ruimte)

  2Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3.0-3.5 m2: 2000

  < 3.0 m2: 4000

  3De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  4De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom (evt bestuursdwang)

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  4.2 Slaapruimte

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 6)

  Regeling kwaliteit (art 9)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 9 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  2De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 9 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  4.3 Buitenspeelruimte

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 6)

  Regeling kwaliteit (art 10)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Er is ten minste 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.5-3.0 m2: 1000

  < 2.5 m2: 2000

  2De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 lid 2 Wko; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5 Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

  5.1 Opvang in groepen

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (artt. 4 en 5)

  Regeling kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De opvang vindt plaats in stamgroepen (art 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 1 en 4 en art 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  2a De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar (art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit)

  OF

  2b De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar (art 1.50 lid 2 Wko; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000 per kind teveel

  5.2 Vaste beroepskrachten en vaste ruimtes

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten (art 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Dagelijks is minimaal één van de vaste beroepskrachten werkzaam op de groep van het kind (art 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week (art 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 4 en 6 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5.3 Beroepskracht-kind-ratio

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 4)

  Regeling kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:

  -1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;

  -1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;

  -1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;

  -1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

  Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend

  (art 1.50 Wko lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5000 per ontbrekende beroepskracht

  2Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld (art 1.50 Wko lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 5 lid 12 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van 10 uur of langer

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 4)

  Regeling kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Gedurende de genoemde openingstijden kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is (art 1.50 Wko lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  2De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze (art 1.50 Wko lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  3De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten (art 1.50 Wko lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  4Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio (art 1.50 Wko lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  5Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig (art 1.50 Wko lid 2 Wko; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 5 lid 11 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  6 Pedagogisch beleid

  6.1 Pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 7)

       

  Herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  2Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  4Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  6.1.2 Pedagogische praktijk

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.2 Emotionele veiligheid

  Wet kinderopvang (artt1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (artt 5 en 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht communiceert met de kinderen (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 Besluit kwaliteit; art 5 lid 1 en 3 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6Er is informatieoverdracht tussen ouders en beroepskracht (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.3 Persoonlijke competentie

  Wet kinderopvang (artt 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Er is een goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.4 Sociale competentie

  Wet kinderopvang (artt 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.5 Overdracht van normen en waarden

  Wet kinderopvang (artt 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld (artt 1.49 en 1.50 lid 2 Wko; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  7 Klachten

  7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

  Wet klachtrecht cliënten zorgsector (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  5De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art 2 lid 1 Wkcz)

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

  6De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van ouders (art 2 lid 1 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  7De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art 2 lid 3 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  8De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art 2 lid 5 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  9De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art 2 lid 4 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  10De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art 2 lid 7 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  11De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2 lid 9 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  7.2 Klachtenregeling oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.60a)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen (art 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

  2De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie (art 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder zorgt voor naleving van de regeling (art 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  8 Voorschoolse educatie

  8.1 Omvang voorschoolse educatie

  Wet kinderopvang (art 1.50b)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 2)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling (art. 1.50b Wko en art 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Voor deze voorwaarde lijkt handhaving via de Wet kinderopvang niet voor de hand liggend. Deze voorwaarde zal dan ook via de subsidie worden gehandhaafd

  8.2 Aantal beroepskrachten en groepsgrootte

  Wet kinderopvang (art. 1.50b)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 3)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.(art. 1.50b Wko en art 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Hoog

  Maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5000 per ontbrekende beroepskracht

  2De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. (art. 1.50b Wko en art 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Hoog

  Maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000 per kind teveel

  8.3 Kwaliteit van beroepskrachten

  Wet kinderopvang (art. 1.50b)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 4)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.

  (art. 1.50b Wko en art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per beroepskracht die niet voldoet

  2aOnderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.

  OF

  2b De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.

  (art. 1.50b Wko en art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per beroepskracht die niet voldoet

  3De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.(art. 1.50b Wko en art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  Geen beleid= 3000

  Te oud beleid= 1500

  8.4 Voorschools educatieprogramma

  Wet kinderopvang (art. 1.50b)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 5)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

  (art. 1.50b Wko en art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Voor deze voorwaarde lijkt handhaving via de Wet kinderopvang niet voor de hand liggend. Deze voorwaarde zal dan ook via de subsidie worden gehandhaafd

  2. Afwegingsmodel handhaving BSO

  De kwaliteitsaspecten voor BSO zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

  • 0.

   Kinderopvang in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  • 1.

   Ouders

  • 2.

   Personeel

  • 3.

   Veiligheid en gezondheid

  • 4.

   Accommodatie en inrichting

  • 5.

   Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

  • 6.

   Pedagogisch beleid

  • 7.

   Klachten

  0 Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  0.1 Kinderopvang in de zin van de wet

  Wet kinderopvang (art1.1)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3)

   

  constatering

  gevolg

  Verdere sancties mogelijk?

  1De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats (art 1.1 lid 1 Wko en art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

  Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

  2Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden (art 1.1 lid 1 Wko en art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

  Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

  3De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint (art 1.1 lid 1 Wko en art 3lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder).

  Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

  0.2 Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

  Wet kinderopvang (art 1.49)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3 lid 3)

   

  constatering

  gevolg

  1Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de onderneming(en) van de houder.(art 1.49 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als er handhaving loopt tegen de onderneming(en) van de houder kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  2De houder treftmaatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn onderneming(en) te voorkomen. (art 1.49 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als de houder aantoonbaar geen maatregelen treft om recidive te voorkomen kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  1 Ouders

  1.1 Reglement oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.59)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 lid 1 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  1.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.59)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 1.59 lid 2 sub a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 1.59 lid 2 sub b Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 1.59 lid 2 sub c Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 1.59 lid 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art 1.59 lid 5 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  1.2 Instellen oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.58)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 1.58 lid 1 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  1.2.1 Voorwaarden oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.58)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder is geen lid (art 1.58 lid 2 en 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het personeel is geen lid (art 1.58 lid 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De leden worden gekozen uit en door de ouders (art 1.58 lid 2 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art 1.58 lid 4 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  1.2.2 Adviesrecht oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.60)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 1 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  2De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art 1.60 lid 4 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art 1.60 lid 2 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  4De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 3 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  1.3 Informatie

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.54)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art 1.54 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2De houder informeert de ouders en de kinderen in welke basisgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen (artt. 1.50 lid 2 en 1.54 Wko; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website. Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats (art 1.54 lid 2 en 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art 1.54 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie (art 1.54 WKo).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2 Personeel

  2.1 Verklaring omtrent het gedrag

  Wet kinderopvang (art 1.50)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.50 Wko).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per ontbrekende VOG

  2De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd (art 1.50 WKo).

  Hoog

  nvt

  nvt

  Last onder dwangsom

  nvt

  nvt

  3000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG

  3De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art 1.50 WKo).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per te oude VOG

  2.2 Passende beroepskwalificatie

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 3)

  Regeling kwaliteit (art 4)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per beroepskracht die niet voldoet

  2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling (PMIO)

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 3)

  Regeling kwaliteit (art 4)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1a Alle PMIO’ers beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau;

  OF

  1b Een HAVO of VWO diploma;

  OF

  1c Een voor de kinderopvang relevant, maar nog niet gelijkgesteld buitenlands diploma én relevante werkervaring.

  (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per PMIO-er die niet voldoet

  2Voor alle PMIO’ers is binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per PMIO-er die niet voldoet

  3Alle PMIO’ers worden ingezet conform een actueel persoonlijk ontwikkelplan (art 1.50 lid 1 en 2 Wko; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per PMIO-er die niet voldoet

  2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

  Wet kinderopvang (art 1.55)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1a De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art 1.55 lid 1 WKo).

  OF

  1b Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art 1.55 lid 2 WKo).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  3 Veiligheid en gezondheid

  3.1 Risico-inventarisatie veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

  2De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  3.1.1 Beleid veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  2Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  3Er is een registratie van ongevallen, waarop, voor zover de oorzaak van het ongeval niet louter gelegen is in de medische gesteldheid van het desbetreffende kind, de plaats en de aard van het ongeval en het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van te treffen maatregelen ter voorkoming van verdere ongevallenworden vermeld (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  3.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3.2 Risico-inventarisatie gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

  2De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  3.2.1 Beleid gezondheid

  Wet kinderopvang (art. 1.50 en 1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Derisico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  2Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en1.51)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De houder draagt zorg voor uitvoering van plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 sub b en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (artt. 1.50 lid 2 en 1.51 WKo; art 2 lid 1 en lid 3 Besluit kwaliteit; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3.3 Meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt.1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 2)

  Regeling kwaliteit (art 3)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een meldcode kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit; art 3 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000

  3.3.1 Beleid meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt. 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud van de meldcode kindermishandeling (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 2 lid 2 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  3.3.2 Uitvoering beleid meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt. 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 2)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten kennen de inhoud van de meldcode (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 2 lid 2 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskrachten handelen aantoonbaar naar de meldcode kindermishandeling(artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 2 lid 2 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4 Accommodatie en inrichting

  4.1 Binnenspeelruimte

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 6)

  Regeling kwaliteit (art 8)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Er is ten minste 3,5 m2 bruto oppervlakte voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes beschikbaar per kind (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3.0-3.5 m2: 2000

  < 3.0 m2: 4000

  2De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  3De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom (evt bestuursdwang)

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  4.2 Buitenspeelruimte

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 6)

  Regeling kwaliteit (art 10)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Er is ten minste 3 m2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.5-3.0 m2: 1000

  < 2.5 m2: 2000

  2De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom (evt bestuursdwang)

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4.3 Aanvullende eisen indien de buitenspeelruimte niet-aangrenzend is

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 6)

  Regeling kwaliteit (art 10)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar (art 1.50 lid 2 WKo; art 6 Besluit kwaliteit; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5 Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

  5.1 Opvang in groepen

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (artt 4 en 5)

  Regeling kwaliteit (art 6)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Ieder kind behoort bij een basisgroep (art 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  2a De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 Besluit kwaliteit; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit).

  OF

  2b De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 1 Besluit kwaliteit; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000 per kind teveel

  5.2 Beroepskracht-kind-ratio

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 4)

  Regeling kwaliteit (art 6)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:

  1a - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar

  - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit)

  OF

  1b - 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5000 per ontbrekende beroepskracht

  2Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  5.3 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 4)

  Regeling kwaliteit (art 6)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  2Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  3De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  4Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. (art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  5Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig(art 1.50 lid 2 WKo; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  6 Pedagogisch beleid

  6.1 Pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art1.50)

  Besluit kwaliteit (artt. 4 en 5)

  Regeling kwaliteit (artt. 6 en 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  2Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  4Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 6 lid 6 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  5Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  6.1.2 Pedagogische praktijk

  Wet kinderopvang (art 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.50 lid 1 en 2 WKo; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.2 Emotionele veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 6 en 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht communiceert met de kinderen (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep(artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 Besluit kwaliteit; art 6 lid 1, 2 en 4 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6Er is informatieoverdracht tussen ouders en beroepskracht (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.3 Persoonlijke competentie

  Wet kinderopvang (artt. 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (artikel 5)

  Regeling kwaliteit (art 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Er is een goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.4 Sociale competentie

  Wet kinderopvang (artt. 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.5 Overdracht van normen en waarden

  Wet kinderopvang (artt. 1.49 en 1.50)

  Besluit kwaliteit (art 5)

  Regeling kwaliteit (art 7)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld (artt. 1.49 en 1.50 lid 2 WKo; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  7Klachten

  7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

  Wet klachtrecht cliënten zorgsector (artt 1, 2, 2a, 3c)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art 2 lid 1 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

  2De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van ouders (art 2 lid 1 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art 2 lid 3 Wkcz)

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art 2 lid 5 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art 2 lid 4 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  6De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art 2 lid 7 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  7De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2 lid 9 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  7.2 Klachtenregeling oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.60a)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen (artikel 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

  2De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie (artikel 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder zorgt voor naleving van de regeling (artikel 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (artikel 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (artikel 1.60a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3. Afwegingsmodel handhaving Gastouderbureau

  De kwaliteitsaspecten voor Gastouderbureaus zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

  • 1

   Gastouderbureau in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  • 2

   Ouders

  • 3

   Personeel

  • 4

   Pedagogisch beleid

  • 5

   Klachten

  • 6

   Veiligheid en gezondheid

  • 7

   Kwaliteit gastouderbureau

  1 Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  1.0 Gastouderbureau en naleving wet- en regelgeving

  Wet kinderopvang (art 1.49)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3)

   

  Constatering

  gevolg

  1Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de onderneming(en) van de houder (art 1.49 Wko en art 3 lid 3 beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als er handhaving loopt tegen de onderneming(en) van de houder kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  2De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn onderneming(en) te voorkomen (art 1.49 Wko en art 3 lid 3 beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als de houder aantoonbaar geen maatregelen treft om recidive te voorkomen kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  1.1 Gastouderbureau in de zin van de wet

  Wet kinderopvang (artt. 1.1 en 1.49)

   

  constatering

  gevolg

  Verdere sancties mogelijk?

  1Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt (art 1.1 en 1.49 lid 3 Wko).

  Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  Eventueel overige overtredingen (hoofdstuk 6 Afwegingsmodel) van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

  1.2 Administratie gastouderbureau

  Wet kinderopvang (art 1.56)

  Regeling Wet kinderopvang (artt. 11 en 12)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De administratie van het gastouderbureau bevat een contract per vraagouder (art 1.56 Wko; art 11 lid 3 Regeling Wko).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000 per ontbrekende overeenkomst

  2De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van de gastouders en volwassen huisgenoten (art 1.56 Wko; art 11 lid 3 Regeling Wko).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 per ontbrekende VOG

  3De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de getuigschriften en/of EVC-bewijsstukken en certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de gastouders (art 1.56 Wko; art 11 lid 3 Regeling Wko).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 per ontbrekend stuk

  4In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau inzichtelijk (art 1.56 Wko; art 11 lid 3 Regeling Wko).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 per vraagouder waarbij dit ontbreekt

  5In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder inzichtelijk (art 1.56 Wko en art 11 lid 3 Regeling Wko).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 per gastouder waarbij dit ontbreekt

  6De administratie van het gastouderbureau bevat een origineel van de door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie en bijbehorende plan van aanpak (art 1.56 Wko en art 12 lid 3 Beleidsregels kwaliteit).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000 per ontbrekend stuk

  2 Ouders

  2.1 Informatie voor vraagouders

  Wet kinderopvang (artt. 1.54 en 1.56)

  Besluit kwaliteit (artt. 10 en 11)

  Regeling Wet kinderopvang (art 11b)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Het gastouderbureau laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat (art 1.56 lid 4 Wko; art 11b Regeling Wko)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000 per onjuiste overeenkomst

  2De houder informeert de vraagouders over het te voeren beleid (artt. 1.54 lid 1 en 1.56 lid 3 Wko; art 11 lid 4 Besluit kwaliteit)

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3Het gastouderbureau draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het gastouderbureau voor de vraagouder en informeert de vraagouders en gastouders hierover (art 1.56 lid 2 Wko en art 10 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De informatie is gedetailleerd genoeg om vraagouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (artt. 1.54 lid 1 en 1.56 lid 3 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De praktijk sluit aan bij de aan de vraagouders verstrekte informatie (artt. 1.54 lid 1 en 1.56 lid 3 Wko)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website. Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor vraagouders, gastouders en personeel toegankelijke plaats (artt. 1.54 lid 2 en 3 en art 1.56 lid Wko)

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2.2 Reglement oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.59)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 lid 1 Wko).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  2.2.1 Inhoud reglement oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.59)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 1.59 lid 2 sub a Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 1.59 lid 2 sub b Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 1.59 lid 2 sub c Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 1.59 lid 3 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art 1.59 lid 5 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2.3 Instellen oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.58)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 1.58 lid 1 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2.3.1 Voorwaarden oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.58)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder is geen lid (art 1.58 lid 2 en 3 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het personeel is geen lid (art 1.58 lid 3 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De leden worden gekozen uit en door de vraagouders (art 1.58 lid 2 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art 1.58 lid 4 Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2.3.2 Adviesrecht oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.60)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 1Wko).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art 1.60 lid 4 Wko)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art 1.60 lid 2 Wko)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art 1.60 lid 3 Wko)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3 Personeel

  3.1 Verklaring omtrent het gedrag

  Wet kinderopvang (artt. 1.50 en 1.56)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.56 en 1.50 Wko).

  Hoog

  Maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per ontbrekende VOG

  2De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het gastouderbureau overgelegd (art 1.56 en 1.50 Wko).

  Hoog

  Nvt

  Nvt

  Last onder dwangsom

  Nvt

  nvt

  3000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG

  3De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden

  (art 1.56 en 1.50 Wko).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per te oude VOG

  3.2 Personeelsformatie per gastouder

  Wet kinderopvang (art 1.56)

  Besluit kwaliteit (art 10)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis ten minste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling (art 1.56 lid 7 Wko en art 10 lid 2 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  Maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per gastouder met < 16 uur

  4 Pedagogisch beleid

  4.1 Pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art 1.56)

  Besluit kwaliteit (art 11)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art 1.56 lid 1 en 2 Wko; art 11 lid 1 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  4.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art 1.56)

  Besluit kwaliteit (art 11)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art 1.56 lid 1 en 2 Wko; art 11 lid 1 sub a Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  2Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw en aantallen van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen (art 1.56 lid 1 en 2 Wko; art 11 lid 1 sub b Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die aan het opvangadres worden gesteld (art 1.56 lid 1 en 2 Wko; art 11 lid 1 sub c en lid 2 Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

   

  4.1.2 Pedagogische praktijk

  Wet kinderopvang (art 1.56)

  Besluit kwaliteit (art 16)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder informeert de gastouders over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan waardoor zij ernaar kunnen handelen (art 1.56 lid 2 Wko en art 16 Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De houder ziet er op toe dat gastouders handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.56 lid 2 Wko en art 16 Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De houder begeleidt gastouders, zodat zij handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 1.56 lid 2 Wko en art 16 Besluit kwaliteit).

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5 Klachten

  5.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

  Wet klachtrecht cliënten zorgsector (artt 1, 2, 2a, 3c)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De regeling voor de behandeling van klachten voorziet erin dat er wordt voldaan aan de beschreven eisen (art 2 lid 1 Wkcz).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien deze ontbreekt; 500 indien deze niet voldoet

  2De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van vraagouders (art 2 lid 1 Wkcz).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3Een houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art 2 lid 3 Wkcz)

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art 2 lid 5 Wkcz).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art 2 lid 4 Wkcz).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  6De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin een minimaal aantal zaken wordt aangegeven (art 2 lid 7 Wkcz).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  7De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2 lid 9 Wkcz).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5.2 Klachtenregeling oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 1.60a)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 60, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen (art 1.60a Wko)

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien deze ontbreekt;

  500 indien deze niet voldoet aan de eisen

  2De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie (art 1.60a Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder zorgt voor naleving van de regeling (art 1.60a Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin een minimaal aantal zaken wordt aangegeven (art 1.60a Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 1.60a Wko).

  Laag

  Maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  6 Veiligheid en gezondheid

  6.1 Risico-inventarisatie veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.49, 1.51 en 1.56)

  Besluit kwaliteit (art7)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder door een bemiddelingsmedewerker van het bureau op het opvangadres in elke voor de op te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheidsrisico’s in een risico-inventarisatie vastgelegd worden (artt. 1.49 lid 2, 1.51 en 1.56 lid 2 Wko; art 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 indien deze ontbreekt

  2De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt (artt. 1.49 lid 2, 1.51 en 1.56 lid 2 en 1.56b lid 6 Wko; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  3De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden beschrijft (artt. 1.49 lid 2 en 1.56 lid 2 Wko; art 7 lid 3 sub a Besluit kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  4De houder draagt er zorg voor dat de gastouder en huisgenoten op de hoogte zijn van de uitkomsten van de risico-inventarisatie veiligheid en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak (art 1.56 lid 2 Wko; art 7 lid 2, 4 en 5 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  5De houder draagt er zorg voor dat de veiligheidsrisico’s worden gereduceerd door in het plan van aanpak preventieve maatregelen te beschrijven die effectief en adequaat zijn (artt. 1.49 lid 2 en 1.56 lid 2 Wko; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  6.2 Risico-inventarisatie gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.49, 1.51, 1.56b en 1.56)

  Besluit kwaliteit (artt. 7 en 12)

  Regeling kwaliteit (art 11)

  Besluit registers (art 5)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder door een bemiddelingsmedewerker van het bureau op het opvangadres in elke voor de op te vangen kinderen toegankelijke ruimte de gezondheidsrisico’s in een risico-inventarisatie vastgelegd worden (artt. 1.49 lid 2, 1.51, 1.56 lid 2 en 1.56b lid 2 en 6 Wko; art 7 lid 2 en 4 en art 12 lid 1 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 indien deze ontbreekt

  2De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt (artt. 1.49 lid 2, 1.51, 1.56 lid 2 en 1.56b lid 6 Wko; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit; art 5 lid 3 Besluit registers)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  3De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen beschrijft (artt. 1.49 lid 2, 1.56 lid 2 Wko; art 7 lid 3 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  4De houder draagt er zorg voor dat de gastouder en huisgenoten op de hoogte zijn van de uitkomsten van de risico-inventarisatie gezondheid en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak (art 1.56 lid 2 Wko; art 7 lid 2, 4 en 5 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  5De houder draagt er zorg voor dat de gezondheidsrisico’s worden gereduceerd door in het plan van aanpak preventieve maatregelen te beschrijven die effectief en adequaat zijn. (artt. 1.49 lid 2 en 1.56 lid 2 Wko; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  6.3 Meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artikel 1.56)

  Besluit kwaliteit (art 8)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder heeft een meldcode kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art 1.56 lid 2 Wko; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000

  6.3.1 Beleid meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (art 1.56)

  Besluit kwaliteit (art 8)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat de gastouder op de hoogte is van de inhoud van de meldcode kindermishandeling(art 1.56 lid 2 Wko; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  7 Kwaliteit gastouderbureau

  7.1 Kwaliteitscriteria

  Wet kinderopvang (art 1.56)

  Besluit kwaliteit (artt. 9 en 10)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat per gastouder beoordeeld wordt hoeveel kinderen bij de betreffende gastouder verantwoord opgevangen kunnen worden (art 1.56 lid 2 Wko; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000 per kind teveel

  2De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder (art 1.56 lid 2 Wko; art 9 lid 1 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1250

  3De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder (art 1.56 lid 2 Wko; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1250

  4De houder draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt (art 1.56 lid 2 Wko; art 9 lid 2 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1250

  5De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken (art 1.56 lid 2 Wko; art 9 lid 3 en 6 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1250 per ontbrekend bezoek

  6De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast (art 1.56 lid 2 Wko; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1250

  7Een ondertekend origineel verslag van het evaluatiegesprek is aanwezig in het dossier op het gastouderbureau en een kopie is verstrekt aan de vraagouder (art 1.56 lid 2 Wko; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1250

  4. Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang

  De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

  • 1.

   Gastouderopvang in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  • 2.

   Gastouder

  • 3.

   Accommodatie en inrichting

  • 4.

   Pedagogisch beleid

  • 5.

   Aantal kinderen

  • 6.

   Veiligheid en gezondheid

  1Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Wet kinderopvang (artt. 1.1 en 1.49)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3)

     

  Constatering

  gevolg

  1.0 vw 1

  Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de gastouder.

  (art 1.49 Wko; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als er handhaving loopt tegen de onderneming(en) van de houder kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  1.0 vw 2

  De gastouder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in de opvangsituatie te voorkomen.

  (art 1.49 Wko; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als de houder aantoonbaar geen maatregelen treft om recidive te voorkomen kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  1.1 vw 1

  De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

  (art 1.1 Wko; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  1.1 vw 2

  De opvang vindt plaats door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder.

  (art 1.1 Wko; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  1.1 vw 4

  De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders.

  (art 1.1 Wko; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: geen gastoudervang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  1.1 vw 5

  De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder.

  (art 1.1 Wko; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

  2. Gastouder

  Wet kinderopvang (artt. 1.1 en1.55 en 1.56b)

  Besluit kwaliteit (artt. 12 en 13)

  Regeling Wet kinderopvang (artikelen 10-10d)

  Regeling erkenning EG- beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel

         

  herstellende sanctie

     

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  2.1 vw 1

  De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 1.56b Wko)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.1 vw 2

  Bij opvang in de woning van de gastouder zijn alle huisgenoten vanaf 18 jaar in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag.

  (art 1.56b Wko)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.1 vw 3

  De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het gastouderbureau overlegd.

  (art 1.56b Wko)

  Hoog

  nvt

  nvt

  Last onder dwangsom

  nvt

  nvt

  2.1 vw 4

  De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden

  (art 1.56b Wko)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.2 vw 1

  De gastouder heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan.

  (art 1.1 lid 1 Wko)

  Hoog

  nvt

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

     

  2.2 vw 2

  De gastouder is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijke gezag

  (art 1.1 lid 1 Wko)

  Hoog

  nvt

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

     

  2.3 vw 1

  De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.

  OF

  De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2 opleiding(en).

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 13 lid 1 sub a en lid 2 Besluit kwaliteit; art 10-10b Regeling Wet kinderopvang)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.3 vw 2

  De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen conform de ministeriële regeling.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 13 lid 1 sub b Besluit kwaliteit; art 10d Regeling Wet kinderopvang)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.4 vw 1

  De gastouder is 18 jaar of ouder.

  (artikel 1.1 lid 1 Wko)

  Hoog

  nvt

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

     

  2.4 vw 2

  De gastouder is telefonisch bereikbaar.

  (artikel 1.56b lid 2 Wko; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2.5 vw 1

  De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (1.55 lid 1 en 1.56b lid 6 Wko)

  OF

  Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, daar de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

  (art 1.55 lid 2 en 1.56b lid 6 Wko)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3. Accommodatie en inrichting

  Wet kinderopvang (art 1.56b)

  Besluit kwaliteit (art 15)

  Regeling kwaliteit (art 14)

         

  herstellende sanctie

     

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  3.1 vw 1

  De woning waar gastouderopvang plaats vindt is te allen tijde rookvrij.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit; art 14 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3.1 vw 2

  De woning waar gastouderopvang plaats vindt beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 15 Besluit kwaliteit; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3.1 vw 3

  De woning waar gastouderopvang plaats vindt beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 15 Besluit kwaliteit; art 14 lid 1 sub b Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3.1 vw 4

  De woning waar gastouderopvang plaats vindt dient voorzien te zijn van voldoende en werkende rookmelders.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 15 Besluit kwaliteit; art 14 lid 1 sub c Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3.2 vw 1

  Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 15 Besluit kwaliteit; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3.2 vw 2

  De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 15 Besluit kwaliteit; art 14 lid 1 sub a Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4. Pedagogisch beleid

  Wet kinderopvang (art 1.56b)

  Besluit kwaliteit (artt 11 en 16)

         
   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  4.1 vw 1

  De gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 16 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4.1 vw 2

  De gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 16 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4.2 vw 1

  De gastouder draagt zorg voor het waarborgen van sociaal emotionele veiligheid.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 11 en 16 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4.2 vw 2

  De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 11 en 16 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4.2 vw 3

  De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 11 en 16 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4.2 vw 4

  De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 11 en 16 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5. Aantal kinderen

  Wet kinderopvang (art 1.56b)

  Besluit kwaliteit (artt. 12 en 14)

  Regeling kwaliteit (artt. 12 en 13)

       

  herstellende sanctie

   

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  5.1 vw 1

  Bij een gastouder worden maximaal twee kinderen van 0 jaar gelijktijdig opgevangen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 14 Besluit kwaliteit; art 13 lid 3 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5.1 vw 2

  Bij een gastouder worden maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig opgevangen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 14 Besluit kwaliteit; art 13 lid 3 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5.1 vw 3

  Bij een gastouder worden maximaal vijf kinderen gelijktijdig opgevangen, als de kinderen (op te vangen én eigen kinderen) allemaal jonger zijn dan 4 jaar

  OF

  Bij een gastouder worden maximaal zes kinderen gelijktijdig opgevangen, als de op te vangen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 14 Besluit kwaliteit; art 13 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5.2 vw 1

  Indien er meer dan drie kinderen op het opvangadres aanwezig zijn, dan is ondersteuning van de gastouder door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 12 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5.2 vw 2

  De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 12 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5.2 vw 3

  De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art 12 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6. Veiligheid en gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 1.49, 1.51 en 1.56b)

  Besluit kwaliteit (artt. 7, 8 en 12)

  Regeling kwaliteit (art 11)

         

  herstellende sanctie

     

  Prioriteit

  Hersteltermijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  6.1 vw 1

  De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 7 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.1 vw 2

  De gastouder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 7 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.1.1 vw 1

  Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art. 7 lid 5 en art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.1.1 vw 2

  Er is een registratie van ongevallen, waarop, voor zover de oorzaak van het ongeval niet louter gelegen is in de medische gesteldheid van het desbetreffende kind, de plaats en de aard van het ongeval en het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van te treffen maatregelen ter voorkoming van verdere ongevallenworden vermeld (art 1.56b lid 2 Wko; art. 7 lid 3 sub c en art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.1.2 vw 1

  De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk.

  (artt. 1.51 en 1.56b lid 6 Wko; art 7 lid 2 en 3 en art 12 lid 1 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.1.2 vw 2

  Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn.

  (artt. 1.51 en 1.56b Wko; art 7 lid 5 en art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.1.2 vw 3

  De gastouder is op de hoogte van de risico’s en handelt conform het plan van aanpak.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 7 lid 5 en art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.1.2 vw 4

  De gastouder informeert de volwassen huisgenoten over de risico’s en de daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak.

  (artt. 1.49 lid 2, 1.51 en 1.56b lid 2 Wko)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.2 vw 1

  De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 7 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.2 vw 2

  De gastouder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.

  (art 1.56b lid 2 Wko; artt. 7 en 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.2.1 vw 1

  Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 7 lid 5 en art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.2.2 vw 1

  De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk.

  (artt. 1.51 en 1.56b lid 6 Wko; art 7 lid 2 en 3 en art 12 lid 1 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.2.2 vw 2

  Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn.

  (artt. 1.51 en 1.56b Wko; art 7 lid 5 en art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.2.2 vw 3

  De gastouder is op de hoogte van de risico’s en handelt conform het plan van aanpak.

  (art 1.56b lid 2 Wko; art 7 lid 5 en art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.2.2 vw 4

  De gastouder informeert de volwassen huisgenoten over de risico’s en de daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak.

  (artt. 1.49 lid 2, 1.51 en 1.56b lid 2 Wko)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.3 vw 1

  Op het opvangadres is een protocol kindermishandeling van het gastouderbureau aanwezig.

  (artt. 1.49 en 1.56b lid 2 Wko; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.3.1 vw 1

  De gastouder kent de inhoud van het protocol.

  (artt. 1.49 en 1.56b lid 2 Wko; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  6.3.1 vw 2

  De gastouder handelt aantoonbaar naar het protocol.

  (artt. 1.49 en 1.56b lid 2 Wko; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5. Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal

  De kwaliteitsaspecten voor de peuterspeelzaal zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

  • 1

   Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  • 2

   Ouders

  • 3

   Personeel

  • 4

   Veiligheid en gezondheid

  • 5

   Groepsgrootte en beroepskracht/vrijwilliger-kind-ratio

  • 6

   Pedagogisch beleid

  • 7

   Klachten

  • 8

   Voorschoolse educatie Klachten

  Voor het boetebeleid (de bestraffende sanctie) geldt dat dit alleen van toepassing is op niet-gesubsidieerde instellingen (art 2.27 Wko).

  1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  1.1Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet

   

  Wet kinderopvang (art 2.1)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3)

   
   

  Constatering

  Gevolg

   

  1Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen.(art 2.1 Wko; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: geen peuterspeelzaal in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

   

  2Het verblijf in de peuterspeelzaal is uitsluitend bestemd voor kinderen in de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs.(art 2.1 Wko; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: geen peuterspeelzaal in de zin van de wet.

  Verwijdering uit landelijk register

   

  1.2 Peuterspeelzaalwerk en naleving wet- en regelgeving

  Wet kinderopvang (art 1.49)

  Beleidsregels werkwijze toezichthouder (art 3)

   

  Constatering

  Gevolg

  1.Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de onderneming(en) van de houder

  (art 1.49 Wko; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als er handhaving loopt tegen de onderneming(en) van de houder kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  2.De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn onderneming(en) te voorkomen. (art. 1.49 Wko; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

  Indien niet voldaan: invloed op advies toezichthouder

  Als de houder aantoonbaar geen maatregelen treft om recidive te voorkomen kan dit van invloed zijn op de besluitvorming van het college

  2 Ouders

  2.1Informatie

  Wet kinderopvang (artt. 2.6 en 2.11)

  Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (art 18)

  Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (art 18)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art. 2.11 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2De houder informeert de ouders en de kinderen tot welke peuterspeelzaalgroep het kind behoort en welke beroepskrachten op welke dag voor welke groep verantwoordelijk zijn en welke vrijwilligers op deze dag aanwezig zijn (art. 2.6 en 2.11 Wko; art 18 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit; art. 18 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website. Indien geen website aanwezig is, legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats(art 2.11 lid 2 en 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art 2.11 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie. (art 2.11 Wko)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  Items 2.2 t/m 2.3.2 zijn alléén van toepassing op niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen

  2.2 Reglement oudercommissie,

  Wet kinderopvang (art 2.16)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 2.16 lid 1 Wko)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  2.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 2.16)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 2.16 lid 2 sub a Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 2.16 lid 2 sub b Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 2.16 lid 2 sub c Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 2.16 lid 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art 2.16 lid 5 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2.3 Instellen oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 2.15)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art. 2.15 lid 1 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2.3.1 Voorwaarden oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 2.15)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder is geen lid (art 2.15 lid 2 en 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2Het personeel is geen lid (art 2.15 lid 3 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De leden worden gekozen uit en door de ouders (art 2.15 lid 2 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art 2.15 lid 4 Wko).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  2.3.2 Adviesrecht oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 2.17)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art. 2.17 lid 1 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  2De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art. 2.17 lid 4 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art. 2.17 lid 2 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  4De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen(art. 2.17 lid 3 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3 Personeel

  3.1 Verklaring omtrent het gedrag

  Wet kinderopvang (art 2.6)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Personen werkzaam bij de peuterspeelzaal zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art 2.6 Wko)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per ontbrekende VOG

  2De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overgelegd (art 2.6 Wko)

  Hoog

  Nvt

  Nvt

  Last onder dwangsom

  Nvt

  Nvt

  3000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG

  3De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art 2.6 Wko).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per te oude VOG

  3.2 Passende beroepskwalificatie

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 18)

  Regeling kwaliteit (art 17)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening(art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 18 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art. 17 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per beroepskracht die niet voldoet

  3.3 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

  Wet kinderopvang (art 2.12)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1a De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art 2.12 lid 1 Wko).

  OF

  1b Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art 2.12 lid 2 Wko).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2500

  3.4 Vrijwilligersbeleid

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 18)

  Regeling kwaliteit (art 21)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een vrijwilligersbeleid, wat tot uitdrukking komt in een beleidsplan (art 2.6 lid 1en 2 Wko; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 21 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  3.4.1 Inhoud vrijwilligersbeleid

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 18)

  Regeling kwaliteit (art 21)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1In het vrijwilligersbeleid staan minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger aan dient te voldoen(art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 21 lid 1 sub a Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  2In het vrijwilligersbeleid staan afspraken die de houder met vrijwilligers maakt (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 21 lid 1 sub b Regeling kwaliteit).

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  3In het vrijwilligersbeleid staan de taakomschrijvingen waarin wordt omschreven welke bijdrage aan het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwilligers wordt verwacht en op welke wijze dit samenhangt met het pedagogisch beleid (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 21 lid 1 sub c Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  3.4.2 Aansprakelijkheidsverzekering

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 18)

  Regeling kwaliteit (art 21)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat alle vrijwilligers werkzaam bij de peuterspeelzaal voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 18 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 21 lid 2 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  0-14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  4 Veiligheid en gezondheid

  4.1 Risico-inventarisatie veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 2.6 en 2.9)

  Besluit kwaliteit (art 17)

  Regeling kwaliteit (art 15 )

  Besluit registers (art 11)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 Besluit registers).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

  2De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit; art 11 lid 1 Besluit registers).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  4.1.1 Beleid veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 2.6 en 2.9)

  Besluit kwaliteit (art 17 )

  Regeling kwaliteit (art 15)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 1 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  2Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko en art 17 lid 1 sub b Besluit kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  3Er is een registratie van ongevallen, waarop, voor zover de oorzaak van het ongeval niet louter gelegen is in de medische gesteldheid van het desbetreffende kind, de plaats en de aard van het ongeval en het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van te treffen maatregelen ter voorkoming van verdere ongevallenworden vermeld (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 3 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  4.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 2.6 en 2.9)

  Besluit kwaliteit (art 17)

  Regeling kwaliteit (art 15)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 sub b en lid 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wko en art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4.2 Risico-inventarisatie gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 2.6 en 2.9)

  Besluit kwaliteit (art 17)

  Regeling kwaliteit (art 15)

  Besluit registers (art 11)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  6De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud (art 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Besluit registers)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000 bij geheel ontbreken, 4000 in geval ouder dan 1 jaar

  7De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie(art 2.6 lid 2 en 2.9 Wko en art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 5 Regeling kwaliteit; art 11 lid 1 Besluit registers).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  4.2.1 Beleid gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 2.6 en 2.9)

  Besluit kwaliteit (art 17 )

  Regeling kwaliteit (art 15)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Derisico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko en art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 2 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  2Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 sub b Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500

  4.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

  Wet kinderopvang (artt. 2.6 en 2.9)

  Besluit kwaliteit (art 17 )

  Regeling kwaliteit (art 15)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De geïnventariseerde risico’s zijn compleet en komen overeen met de risico’s in de praktijk (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Risico’s worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De houder draagt zorg voor uitvoering van plan van aanpak (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 sub b en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (artt. 2.6 lid 2 en 2.9 Wko; art 17 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit; art 15 lid 4 Regeling kwaliteit

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4.3 Meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt. 2.5 en 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 17)

  Regeling kwaliteit (art 16)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een meldcode kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art.2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 17 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit; art. 16 Regeling kwaliteit).

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  8000

  4.3.1 Beleid meldcode kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt. 2.5 en 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 17)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud van de meldcode kindermishandeling (art.2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  4.3.2 Uitvoering beleid protocol kindermishandeling

  Wet kinderopvang (artt. 2.5 en 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 17)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten kennen de inhoud van het protocol (art.2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskrachten handelen aantoonbaar naar het protocol kindermishandeling (art.2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 17 lid 2 Besluit kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5 Groepsgrootte en beroepskracht/vrijwilliger-kind-ratio

  5.1 Opvang in groepen

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (artt. 19 en 20)

  Regeling kwaliteit (art 18)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De opvang vindt plaats in groepen (art 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art. 18 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  4000

  2De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen (art 2.6 lid 2 Wko; art 19 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art. 18 lid 1 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000 per kind teveel

  5.2 Vaste beroepskrachten

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

  Regeling kwaliteit (art 18)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten (art 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art. 18 lid 3 regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Dagelijks is minimaal één van de vaste beroepskrachten werkzaam op de groep van het kind (art 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit; art. 18 lid 3 regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5.3 Beroepskracht/vrijwilliger-kind-ratio

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 19)

  Regeling kwaliteit (artt. 18 en19)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Het aantal beroepskrachten en vrijwilligers per groep bedraagt:

  - in een groep met maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;

  - in een groep met 9 t/m 16 kinderen ten minste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede beroepskracht.

  (art 2.6 lid 2 Wko; art 19 lid 2 en lid 4 Besluit kwaliteit; art. 18 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5000 per ontbrekende beroepskracht

  2Indien conform de beroepskracht / vrijwilliger-kind-ratio slechts één beroepskracht in een peuterspeelzaal aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld (art 2.6 lid 2 Wko; art 19 lid 3 en lid 4 Besluit kwaliteit; art. 19 Regeling kwaliteit)

  Hoog

  maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  6 Pedagogisch beleid

  6.1 Pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

  Besluit registers (art 11)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 2 Besluit kwaliteit; art 11 lid 1 Besluit registers)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000

  6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

  Regeling kwaliteit (art 20)

       

  Herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  2Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub b Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  3Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de (spel)activiteiten waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep danwel de peuterspeelzaalgroepsruimte verlaten (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub c Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  4Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere niet structureel ingezette personen (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub d Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  5Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub f Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  6Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub g Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  750

  6.1.2 Pedagogische praktijk

  Wet kinderopvang (art 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten en vrijwilligers kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskrachten en vrijwilligers handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art 2.6 lid 1 en 2 Wko; art 20 lid 3 Besluit kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.2 Emotionele veiligheid

  Wet kinderopvang (artt. 2.5 en 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

  Regeling kwaliteit (artt. 18 en 20)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht en/of vrijwilliger communiceert met de kinderen (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskracht en/of vrijwilliger heeft een respectvolle houding naar de kinderen (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2,3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  5Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen (art 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 18 lid 1 en 3 en art 20 sub a en b Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6Er is informatieoverdracht tussen ouders en beroepskracht (art 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a en f Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.3 Persoonlijke competentie

  Wet kinderopvang (artt. 2.5 en 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

  Regeling kwaliteit (art 20)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht en/of vrijwilliger ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Er is een goede interactie tussen beroepskracht en/of vrijwilliger en individuele kinderen (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.4 Sociale competentie

  Wet kinderopvang (artt. 2.5 en 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

  Regeling kwaliteit (art 20)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De beroepskracht en/of vrijwilliger ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2De beroepskracht en/of vrijwilliger ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  6.5 Overdracht van normen en waarden

  Wet kinderopvang (artt.2.5 en 2.6)

  Besluit kwaliteit (art 20)

  Regeling kwaliteit (art 20)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  2Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  3Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1000

  4Beroepskrachten en/of vrijwilligers geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld (artt. 2.5 en 2.6 lid 2 Wko; art 20 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit; art 20 sub a Regeling kwaliteit)

  Gemiddeld

  maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000

  7 Klachten

  7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

  Wet klachtrecht cliënten zorgsector (artt. 1, 2, 2a en 3c)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art 2 lid 1 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

  2De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van ouders (art 2 lid 1 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art 2 lid 3 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art 2 lid 5 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art 2 lid 4 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  6De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art 2 lid 7 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  7De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2 lid 9 Wkcz).

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  7.2 Klachtenregeling oudercommissie

  Wet kinderopvang (art 2.18)

       

  herstellende sanctie

  bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  bestuurlijke boete

  1De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid die voldoet aan de beschreven eisen (art 2.18 Wko)

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  1500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet

  2De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie (art 2.18 Wko)

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  3De houder zorgt voor naleving van de regeling (art 2.18 Wko)

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  4De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art 2.18 Wko)

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  5De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art 2.18 Wko)

  Laag

  maximaal 6 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  500

  8 Voorschoolse educatie

  8.1 Omvang voorschoolse educatie

  Wet kinderopvang (art 2.8)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 2)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling (art. 2.8 Wko en art 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Voor deze voorwaarde lijkt handhaving via de Wet kinderopvang niet voor de hand liggend. Deze voorwaarde zal dan ook via de subsidie worden gehandhaafd

  8.2 Aantal beroepskrachten en groepsgrootte

  Wet kinderopvang (art 2.8)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 3)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.

  (art. 2.8 Wko en art 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Hoog

  Maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  5000 per ontbrekende beroepskracht

  2De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.

  (art. 2.8 Wko en art 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Hoog

  Maximaal 14 dagen

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  2000 per kind teveel

  8.3 Kwaliteit van beroepskrachten

  Wet kinderopvang (art 2.8)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 4)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.

  (art. 2.8 Wko en art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per beroepskracht die niet voldoet

  2aOnderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.

  OF

  2b De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.

  (art. 2.8 Wko en art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  3000 per beroepskracht die niet voldoet

  3.De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.(art. 2.8 Wko en art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Gemiddeld

  Maximaal 2 maanden

  Aanwijzing

  Last onder dwangsom

  Exploitatieverbod

  Verwijdering uit landelijk register

  Geen beleid = 3000

  Te oud = 1500

  8.4 Voorschools educatieprogramma

  Wet kinderopvang (art. 2.8)

  Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (art 5)

       

  herstellende sanctie

  Bestraffende sanctie

   

  Prioriteit

  Herstelter-mijn

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Stap 4

  Bestuurlijke boete

  1Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. (art. 2.8 Wko en art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

  Voor deze voorwaarde lijkt handhaving via de Wet kinderopvang niet voor de hand liggend. Deze voorwaarde zal dan ook via de subsidie worden gehandhaafd

  6. Afwegingsmodel handhaving overige overtredingen

  Overige overtredingen

  Overtreding

  Boete

  art. 5:20 Awb, tegenwerken ambtenaar

  7500

  art. 1.45 Wko of 2.2 Wko starten zonder aanvraag (Wet economische delicten)

  19000

  art. 1.47 lid 1 WKo, wijzigingen niet onverwijld melden

  2000

  art. 1.65 WKo of 2.23 Wko, overtreding aanwijzing/bevel

  Zie de genoemde bedragen bij de desbetreffende bevelen/aanwijzingen in het afwegingsmodel handhaving kinderopvang

  art. 1.66 Wko of 2.24 Wko overtreden exploitatieverbod

  19000

  niet nakomen van een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs

  5.000