Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

Deelverordening Wonen en Leven 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingDeelverordening Wonen en Leven 2012
CiteertitelDeelverordening Wonen en Leven 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 3, artikel 4 lid 3, artikel 6 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Muiden 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2012Onbekend

13-03-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Deelverordening Wonen en Leven 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan:

 • 1.

  Het ondersteunen van de sociale infrastructuur van de gemeente Muiden;

 • 2.

  Het behouden en bevorderen van het woon- en leefklimaat alsmede het vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers.

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, derde lid van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Muiden 2012

besluiten de Deelverordening Wonen en Leven 2012”vast te stellen;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Gemeente Muiden 2012

 • 2.

  Subsidiebeleid: het Subsidiebeleid gemeente Muiden 2012: Beleidskader voor subsidiëring

 • 3.

  Gemeente: de gemeente Muiden

 • 4.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Muiden

 • 5.

  Activiteit: samenhangende werkzaamheden en handelingen gericht op het belang van de gemeente en/of haar inwoners en passend binnen het gemeentelijk beleid.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan:

  • a.

   Het bevorderen van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in wijk en buurt;

  • b.

   Het vergroten van de verkeersveiligheid en –bewustheid van jeugdigen.

 • 2. Subsidie kan tevens worden verstrekt voor:

  • a.

   Activiteiten op het gebied van natuur, milieu of dierenwelzijn;

  • b.

   Buurtactiviteiten.

 • 3. De activiteiten dienen bij te dragen aan de realisatie van een of beide van de relevante beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het gemeentelijk subsidiebeleid, te weten:

 • 1.Het ondersteunen van de sociale infrastructuur van de gemeente Muiden

 • 2.Het behouden en bevorderen van het woon- en leefklimaat alsmede het vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers.

 • 4. Ten aanzien van buurtactiviteiten geldt dat enkel subsidie wordt verstrekt indien er specifieke activiteiten georganiseerd worden waarbij het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang centraal staan. Enkel de organisatie van een buurtbarbecue of straatfeest is onvoldoende om voor subsidie in aanmerking te komen.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  De aanvrager hoofdzakelijk dienstbaar is aan politieke, levensbeschouwelijke, religieuze of commerciële organen, instellingen of doelstellingen;

 • b.

  De activiteit van politieke, levensbeschouwelijke, religieuze of commerciële aard is;

 • c.

  De aanvrager voor de activiteit reeds door de gemeente op een andere manier dan op grond van deze regeling gesubsidieerd wordt.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan verenigingen, stichtingen en (groepen van) natuurlijke personen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten.

 • 2. In ieder geval niet voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   de kosten van acties ter verwerving van inkomsten;

  • b.

   de kosten van traktaties, geschenken en attenties;

  • c.

   materiële en financiële ondersteuning van derden;

  • d.

   reis- en verblijfkosten;

  • e.

   de kosten van consumpties en barexploitatie.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

a. eenmalige subsidie

 • 1.

  In aanvulling op het subsidiebeleid bedraagt een eenmalige subsidie op grond van deze deelverordening maximaal € 2.500,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten zoals die onder artikel 5 nader bepaald zijn.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid, bedragen subsidies voor buurtactiviteiten maximaal 50% van de subsidiabele kosten zoals die onder artikel 5 nader bepaald zijn, met een maximum van € 250,-.

b. Jaarlijkse subsidie

 • 1.

  In aanvulling op het subsidiebeleid bedraagt een jaarlijkse subsidie op grond van deze deelverordening maximaal € 5.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten zoals die onder artikel 5 nader bepaald zijn.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald bij de aanvang van het tijdvak waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

a. eenmalige subsidie

 • 1.

  Aanvragen voor eenmalige subsidies worden in behandeling genomen en verstrekt op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

b. jaarlijkse subsidie

Van de jaarlijkse aanvragen die binnen de gestelde indieningstermijn zijn binnengekomen, worden de toe te kennen subsidiebedragen berekend. Indien het totaal van de berekende subsidies het subsidieplafond overschrijdt, dan worden de toe te kennen subsidies herberekend volgens een breukregeling, met in de teller het plafondbedrag en in de noemer het totaalbedrag van de berekende subsidies.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie onder deze deelverordening nadere verplichtingen opleggen met betrekking tot de toekenning van de subsidie.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Deelverordening Wonen en Leven 2012.