Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Verordening op het correctief raadgevend referendum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingVerordening op het correctief raadgevend referendum
CiteertitelVerordening op het correctief raadgevend referendum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingbesluit 13-12-2001

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Tijdelijk referendum wet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200201-01-2018nieuwe regeling

13-12-2001

Geen.

2001/89

Tekst van de regeling

Nr. 2001/89

De raad van de gemeente Leeuwarderadeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2001; gelet op de Tijdelijke referendumwet;

BESLUIT:

vast te stellen de

"Verordening op het correctief raadgevend referendum".

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Tijdelijke referendumwet;
een referendum: een correctief raadgevend referendum als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet over de in artikel 8 van de wet genoemde besluiten van de gemeenteraad.

Artikel 2. Uitzonderingen.

Een referendum kan niet worden gehouden over:

 • a.

  een besluit van de gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de intrekking daarvan, dat uitsluitend betrekking heeft op:

  • 1.

   de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

  • 2.

   de gemeentelijke belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

 • b.

  een besluit van de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 155, eerste lid van de Gemeentewet;

 • c.

  een besluit van de gemeenteraad, als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, artikel 51, eerste en derde lid, artikel 61, eerste en derde lid, artikel 73, eerste en derde lid en artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3. Budget.

Na de vaststelling dat er een referendum zal worden gehouden als bedoeld in artikel 105 van de wet, stelt de raad een budget ter beschikking voor de voorlichting en de organisatie van een referendum.

Artikel 4. Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Artikel 5. Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening op het correctief raadgevend referendum".

Aldus besloten door de raad voornoemd

in zijn openbare vergadering van 13 december 2001,

de secretaris,voorzitter,
   
(J.J. Kingma)(mw W.Chr. Vroegindeweij)