Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zeevang

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zeevang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zeevang
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zeevang
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zeevang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBW-2012-1325

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding wijkt af van artikel 9 van de regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Burgerlijk wetboek, boek 5, art. 5 tot en met art. 12
 3. Besluit gevonden voorwerpen
 4. Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-201201-09-201221-01-2014nieuwe regeling

14-08-2012

Polder Express, 22-08-2012

-1.759.33, BW-2012-1325

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zeevang

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang,

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zeevang.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van het KlantContactCentrum in het gemeentehuis van Zeevang te Oosthuizen;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Zeevang;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Deze beleidsregel is van toepassing op alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard.

 • 2. Deze beleidsregel is van toepassing op alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3. Aangifte en registratie

 • 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Oosthuizen tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2. Daarnaast kan via www.zeevang.nl aangifte van een gevonden voorwerp worden gedaan.

 • 3. Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

 • 4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren.

 • 7. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8. Registratie van een gevonden voorwerp geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4. In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt hiervan een bewijs.

 • 2. Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,-- wordt drie maanden bewaard.

 • 3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5. Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen. Indien nodig wordt de waarde van het betreffende gevonden voorwerp bepaald in het geval van:

 • a.

  een sieraad door een juwelier;

 • b.

  een bril door een opticien;

 • c.

  een fiets door een fietsenwinkel;

 • d.

  een mobiele telefoon e.d. door een telefoonwinkel;

 • e.

  elektronisch speelgoed door een speelgoedwinkel.

Artikel 6. Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1. De gevonden voorwerpen worden maandelijks gepubliceerd in de gemeentelijke publicatiepagina in De Polder Express.

 • 2. In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

Artikel 7. Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8. Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken.

 • 1. Als op gevonden voorwerpen, binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

 • 2. Het college bepaalt voor elk kalenderjaar aan welk goed doel de opbrengsten kan worden geschonken.

 • 3. Een bij de vinder in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, vervalt aan de vinder.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 september 2012.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zeevang.

Ondertekening

Oosthuizen,

het college van burgemeester en wethouders van Zeevang,

H.C.P. van Duivenvoorde, secretaris.

H.C. Heerschop, burgemeester.