Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen voor het parkeren in de parkeerschijfzone Oberonweg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van ontheffingen voor het parkeren in de parkeerschijfzone Oberonweg
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van ontheffingen voor het parkeren in de parkeerschijfzone Oberonweg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994, art. 149
 2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2012nieuwe regeling

24-01-2012

Weekblad Spijkenisse, 13-03-2012

SWS&BEMM

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.);

overwegende dat het verkeersbesluit tot instelling van de parkeerschijfzone aan de Oberonweg en het ontheffingenbeleid zijn afgelopen op 23 oktober 2011, en dat wij op 16 augustus 2011 hebben besloten om de werking van dit besluit en beleid te verlengen voor de duur van vijf jaar;

besluiten:

de beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen voor het parkeren in de parkeerschijfzone Oberonweg als volgt vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In de hierna genoemde artikelen wordt verstaan onder ontheffing de ontheffing van het verbod om op maandag tot en met vrijdag van 6.00 uur tot 15.00 uur zonder gebruik te maken van een parkeerschijf te parkeren bij de blauwe streep in de parkeerschijfzone Oberonweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening getiteld: parkeerschijfzone Oberonweg, hierna te noemen situatietekening A.

Het gebied waarin aanvragers moeten wonen of hun bedrijf uitoefenen is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening getiteld: ontheffingengebied parkeerschijfzone Oberonweg, hierna te noemen situatietekening B.

Artikel 2 Indiening aanvraag

De aanvraag van een ontheffing kan uitsluitend worden ingediend door gebruikmaking van het bij dit besluit vastgestelde aanvraagformulier (bijlage).

Artikel 3 Toetsingscriteria

De aanvraag wordt aan de volgende criteria getoetst:

 • a.

  aanvrager moet wonen c.q. gevestigd zijn binnen het gebied zoals aangegeven op de situatietekening B, tevens dient hij kentekenhouder en gebruiker van het motorvoertuig te zijn;

 • b.

  indien aanvrager geen kentekenhouder is dan dient een bewijs te worden overgelegd waaruit blijkt dat aanvrager het betreffende motorvoertuig mag gebruiken (kopie van bijvoorbeeld een leaseovereenkomst en/of verklaring van de werkgever, huurovereenkomst of andere overeenkomst);

 • c.

  ondernemers en maatschappelijke instellingen hebben recht op één ontheffing per adres waar de onderneming is gevestigd binnen het gebied zoals bedoeld in artikel 1. De ontheffing kan uitsluitend worden verleend aan de eigenaar/directeur/bedrijfsleider mits die aantoont dat zijn/haar aanwezigheid op dat adres noodzakelijk is om het bedrijf c.q. de maatschappelijke instelling te kunnen laten functioneren. Op ons verzoek dient een verklaring van de eigenaar van het bedrijf of het bestuur van het bedrijf of maatschappelijke instelling te worden overgelegd waaruit het voorgaande blijkt;

 • d.

  na de eerste registratie via het aanvraagformulier is het mogelijk om door middel van een melding kentekenwijzigingen e.a. door te geven.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

Van deze beleidsregels kunnen wij op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht afwijken indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.

Artikel 5 Geldigheidsduur ontheffing

De ontheffing wordt verleend voor vijf jaar vanaf 23 oktober 2011 tot 23 oktober 2016.

Aanvragen die na 23 oktober 2011 worden ingediend, worden verleend voor de periode vanaf de eerste dag na die waarop op de aanvraag wordt beslist, tot 23 oktober 2016.

Artikel 6 Voorwaarden ontheffing

 • 1. De ontheffing mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren bij/langs de blauwe streep in de parkeerschijfzone Oberonweg zonder gebruik van de parkeerschijf van maandag tot en met vrijdag van 6.00 uur tot 15.00 uur.

 • 2. De ontheffingskaart dient, zolang van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, achter de voorruit op een van buitenaf zichtbare plaats te zijn geplaatst.

 • 3. De houder van de ontheffing is verplicht eventuele schade, die hij door het gebruik van deze ontheffing veroorzaakt, te vergoeden en dient redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het ontheffing verlenende orgaan dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden.

 • 4. Bij niet nakoming van de voornoemde voorwaarden wordt de ontheffing ingetrokken.

 • 5. Aan deze ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend voor de periode het einde van het jaar als bedoeld in artikel 5, eerste zin [Red: Aan deze ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend voor de periode na 23 oktober 2016].

 • 6. De ontheffing garandeert niet dat er voor de ontheffinghouder langs de blauwe streep parkeerruimte beschikbaar is.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een ontheffing wordt geweigerd indien:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit besluit;

 • 2.

  de ontheffinghouder de voorschriften van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd;

 • 3.

  de aanvrager een personeelslid is van een bedrijf of instelling dat gevestigd is in het gebied zoals aangegeven op situatietekening B en deze aanvrager niet voldoet aan het criterium als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van dit besluit;

 • 4.

  indien aan een onderneming of een maatschappelijke instelling reeds een ontheffing is verleend.

Artikel 8 Gronden voor wijziging of intrekking

De ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  op verzoek van de houder van de ontheffing;

 • b.

  indien de houder van de ontheffing niet meer woont of niet meer werkt bij een onderneming of maatschappelijke instelling in het ontheffingengebied, zoals aangegeven op situatietekening B;

 • c.

  indien het motorvoertuig waarvoor de ontheffing is verleend geen eigendom meer is van of niet meer wordt gehouden door de ontheffinghouder;

 • d.

  indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • f.

  indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen, waaronder het aanbrengen van aantekeningen op de ontheffingskaart, niet zijn of worden nagekomen;

 • g.

  indien voor het gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • h.

  om reden van openbaar belang.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2012.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse,

de secretaris,
J. Pol
de burgemeester,
M. Salet