Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bussum

Verordening tot het wijzigen van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bussum
Officiële naam regelingVerordening tot het wijzigen van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012
CiteertitelEerste wijzigingsverordening parkeerbelastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201215-01-2014Nieuwe regeling

24-05-2012

BussumsNieuws: 25-07-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Begripsomschrijvingen

De raad van de gemeente Bussum;

gelet op de artikel 225 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b)

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c)

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • d)

  centrumgebied: het gebied van de gemeente Bussum, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;

 • e)

  dag: een periode van vierentwintig uren, beginnend om 0.00 uur en eindigend om 24.00 uur;

 • f)

  vaste dag: een vooraf door de belastingplichtige te bepalen vaste dag in de week (bijvoorbeeld: de maandag of de dinsdag etc.).

 • j)

  algemene of gereserveerde invalidenparkeerplaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990.

Belastbaar feit

Artikel 2

Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:

 • a)

  een belasting voor het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b)

  een belasting voor een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Belastingplicht

Artikel 3
 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a)

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b)

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • º1

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • º2

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

  Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

  Artikel 5

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

  Wijze van heffing

  Artikel 6

  • 1.

   De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven door middel van voldoening op aangifte.

  • 3.

   In afwijking van artikel 234, negende lid van de Gemeentewet moet de naheffingsaanslag worden betaald binnen 2 weken na de dagtekening van het duplicaat van de naheffingsaanslag.

Teruggaaf parkeerbelastingen

Artikel 9
 • 1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid bestaat geen recht op teruggaaf van parkeerbelastingen.

 • 2. Indien een vergunning in de loop van het belastingtijdvak wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van de parkeerbelasting verleend over de nog niet ingetreden maanden van het belastingtijdvak, gerekend van de datum van inlevering van de parkeervergunning.

  Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

  Artikel 10

  De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

  Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

  Artikel 11

  • 1.

   Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden.

  • 2.

   Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

  • 3.

   Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Kosten

Artikel 12
 • 1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 54,--.

 • 2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen € 48,--.

 • 3. De kosten bedragen:

 • 1. € 190,-- per keer, voor het uitrijden en overbrengen van een voertuig en

 • 2. € 17,85 per dag, voor het bewaren van een voertuig.

 • 4. Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij beschikking vastgesteld.

  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Artikel 13

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

  de griffier, de voorzitter,

  I. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in

  artikel 2, onderdeel a, bedraagt zowel binnen als buiten het

  centrumgebied: € 0,10 per 6 minuten.

       
       
       
       
       

  Behoort bij raadsbesluit van 24 mei 2012

  De griffier,

  (mr. L.A. Wieringa)

  KAART CENTRUMGEBIED PARKEERBELASTINGEN

  Behoort bij raadsbesluit van 24 mei 2012.

  De griffier,

  (mr. L.A. Wieringa)