Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oostflakkee

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oostflakkee
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen
CiteertitelRegels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201328-12-2013vervallen van rechtswege

12-12-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 27-12-2013

Z-13-10000
01-01-201228-12-2013Nieuwe regeling

15-12-2011

2011-XIV-11

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente Oostflakkee,

gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oostflakkee 2011;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 Deze nadere regels verstaan onder:

  a.graf: een zandgraf of keldergraf;
  b.grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;
  c.asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
  d.urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;
  e.particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
  1.het doen begraven en begraven houden van lijken;
  2.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
  3.het doen verstrooien van as;
  f.algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
  g.particulier urnengraf/tuin: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
  1.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
  2.het doen verstrooien van as;
  h.particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, de urnenmuur is echter in beheer bij de gemeente;
  i.particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • 1 De algemene graven zijn graven waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van 20 jaren;

 • 2 De particuliere graven zijn graven uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1 De particuliere urnengraven/tuinen zijn uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van twee overledenen;

 • 2 De partiuliere urnennissen zijn urnennissen uitgegeven voor de tijd van 30 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

Artikel 4 Gedenkplaatsen

De eigen gedenkplaatsen zijn gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van 30 jaren.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1 Deze nadere regels treden in werking op het moment dat de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Oostflakkee 2012 in werking treedt.

 • 2 Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 15 december 2011 ,

De voorzitter, J. Heijkoop

 

De Griffier, M.C. de Jong