Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oostflakkee

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oostflakkee
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 2011
CiteertitelRegels voor de grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oostflakkee 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201328-12-2013vervallen van rechtswege

12-12-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 27-12-2013

Z-13-10000
01-01-201228-12-2013Nieuwe regeling

15-12-2011

2011-XIV-11

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente Oostflakkee,

gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oostflakkee 2011;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1 grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 2 gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3 grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de gemeente wordt aangebracht of éénjarige beplanting aangebracht door rechthebbende of gebruiker.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1 Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2 Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  c. de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  e. het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1 Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2 Op een particulier graf en op huurgraven, uitgegeven voor de inwerkingtreding van de verordening van 1988 is een staande en/of liggende steen, grafplaat, grafranden op betonplaat en marmer- of steenslag op betonplaat toegestaan. Voor een liggende steen met omlijsting is de maximale buitenwerkse afmeting 0.80 x 1.80 m. Voor een staande steen zijn de maximale maten: 1.00 m. boven maaiveld en 0.80 m. breed.

 • 3 Op een algemeen graf is voor de eerste begravene een staande steen toegestaan met een maximale hoogte van 1.00 m. boven het maaiveld en een maximale breedte van 0.80 m. Voor de laatst begravene is een staande steen toegestaan met een maximale hoogte van 0.60 m. boven het maaiveld en een maximale breedte van 0.80 m of een zerk met de maximale maten van 0.60 x 0.80 m. en 0.20 m boven het maaiveld. De onderlinge afstand tussen de staande steen van de eerste en laatst begravene of tussen de staande steen en zerk dient 1.00 m. te bedragen.

 • 4 Het is toegestaan op een algemeen graf voor de eerst begravene een sierrand c.q. plantenbakje aan te brengen met een maximale breedte van 0.80 m. en een maximale diepte van 0.60 m. en voor de laatst begravene een sierrand c.q. plantenbakje met een maximale breedte van 0.60 m en een maximale diepte van 0.60 m. Voor een sierrand c.q. plantenbakje mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Marmer- of steenslag op betonplaat is toegestaan.

 • 5 Op een algemeen kindergraf is voor de eerst begravene een staande steen toegestaan met de maximale maten van 0.60 x 0.80 m. en voor de laatst begravene een zerk met de maximale maten van 0.60 x 0.80 m. en 0.20 m boven het maaiveld.

 • 6 Op een particulier kindergraf is een staande en/of liggende steen, grafplaat, grafranden op betonplaat en marmer- of steenslag op betonplaat toegestaan. Voor een liggende steen met omlijsting is de maximale buitenwerkse afmeting 0.80 x 1.80 m. Voor een staande steen zijn de maximale maten: 1.00 m. boven maaiveld en 0.80 m. breed.

 • 7 Een staande steen dient te worden geplaatst op een paalfundering van tenminste drie palen met een lengte van 1.60 m. of twee liggende betonbalken met een lengte van 1.30 m. en aan beide zijden voorzien van een tegel van 0.30 m. x 0.30 m. Een liggende steen, grafplaat, grafranden op betonplaat of marmer c.q. steenslag met omlijsting op betonplaat dient te worden geplaatst op een paalfundering van tenminste vier palen met een lengte van 1.60 m. of een fundering van twee liggende betonbalken met een lengte van 1.60 m. en aan beide zijden voorzien van een tegel van 0.30 m. x 0.30 m.

   

 • 8 Het bepaalde in lid 7 is niet van toepassing op een algemeen graf voor de laatst begravene waarop zich een zerk bevindt.

 • 9 Op een urnentuin is een staande steen toegestaan met een maximale hoogte van 1.00 m. boven het maaiveld en een maximale breedte van 0.80 m of een zerk met de maximale maten van 0.60 x 0.80 m. en 0.20 m boven het maaiveld. Tevens is het toegestaan om een sierrand c.q. plantenbakje aan te brengen met een maximale breedte van 0.80 m. en een maximale diepte van 0.60 m. Voor een sierrand c.q. plantenbakje mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Marmer- of steenslag op betonplaat is toegestaan.

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen tevens planten in een pot worden geplaatst. De planten mogen de maximale hoogte van 0.30 m. en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 6 Eenjarige gewassen

De eenjarige gewassen die op de graven worden geplant mogen de maximale hoogte van 0.30 m. en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1 Deze nadere regels treden in werking op het moment dat de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Oostflakkee 2012 in werking treedt.

 • 2 Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de grafbedekkingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 15 december 2011,

 De voorzitter, J. Heijkoop

De griffier, J. van Eerten