Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Littenseradiel

Noodverordening Slachtemarathon gemeente Littenseradiel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Littenseradiel
Officiële naam regeling Noodverordening Slachtemarathon gemeente Littenseradiel 2012
CiteertitelNoodverordening Slachtemarathon gemeente Littenseradiel 2012
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is deze verordening per 1 januari 2020 vervallen, tenzij de hierna genoemde bestuursorganen de betreffende verordening al eerder vervallen hebben verklaard.

- De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 2 januari 2018 besloten deze verordening vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Súdwest-Fryslân zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 2017 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân, is ontstaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201201-01-2020Nieuwe regeling

11-06-2012

Leeuwarder Courant, 14-06-2012 en Friesch Dagblad, 14-06-2012

Burgemeestersbesluit, 11-06-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening Slachtemarathon gemeente Littenseradiel 2012

De burgemeester van de gemeente Littenseradiel;

overwegende dat op 16 juni 2012 de Slachtemarathon plaatsvindt, waarvan een deel van de route is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Littenseradiel;

overwegende dat ernstige vrees bestaat voor aantasting van de veiligheid van de deelnemers of publiek;

overwegende dat de gewone middelen voor het handhaven van de openbare orde ontoereikend zijn;

rekening houdend met de risicoanalyse van de regiopolitie Fryslân en de Hulpverleningsdienst Fryslân;

gelet op het bepaalde in artikel 176 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Noodverordening Slachtemarathon gemeente Littenseradiel 2012

Artikel 1

 • 1. Onder openbare weg wordt in deze verordening verstaan:

  • a.

   alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

  • b.

   de al dan niet met enige beperking – voor het publiek – toegankelijke pleinen en open plaatsen, paden, plantsoenen, speelweiden, en andere natuurgebieden en aanlegplaatsen voor vaartuigen;

  • c.

   de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages, en galerijen, die uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimten toegang geven en niet afsluitbaar zijn;

  • d.

   andere voor het publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen, de afsluitbare alleen gedurende de tijd dat zij niet door of vanwege degene die daartoe rechtmatig bevoegd is, zijn afgesloten.

 • 2. Onder de route van de Slachtemarathon wordt in deze verordening verstaan het in de bijlage aangegeven traject.

 • 3. Onder de toegangswegen van de Slachtemarathon worden in deze verordening verstaan de wegen van en naar de route van de Slachtemarathon.

Artikel 2

 • 1. Het is verboden in het deel van de gemeente Littenseradiel, dat is gelegen binnen een strook van 50 meter aan weerszijden van de openbare weg behorende tot de route alsmede de toegangswegen van de Slachtemarathon:

  • a.

   zich op of aan de openbare weg of voor het publiek toegankelijke plaatsen zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hierdoor de openbare orde of veiligheid wordt of kan worden verstoord of bedreigd;

  • b.

   op of aan de openbare weg of voor het publiek toegankelijke plaatsen voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te vervoeren die kennelijk bestemd zijn om de openbare orde of veiligheid te verstoren;

  • c.

   een terras of tent geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven of een tappunt te hebben aldaar;

  • d.

   activiteiten te ontplooien, die (kunnen) leiden tot een concentratie van publiek.

 • 2. Het in het eerste lid, onder c, bedoelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   locaties die de stichting Slachtemarathon heeft ingericht ter verzorging van de deelnemers;

  • b.

   terrassen van bestaande horecagelegenheden;

  • c.

   terrassen en tenten waarvoor het college een vergunning heeft verleend.

 • 3. Het in het eerste lid, onder d, bedoelde verbod geldt niet voor;

  • a.

   culturele activiteiten waarvan de organisator in het bezit is van een geldige accreditatie van de stichting Slachtemarathon;

  • b.

   activiteiten waarvoor het college een vergunning heeft verleend.

Artikel 3

Wanneer de zorg voor de naleving van enig voorschrift van deze verordening dit vereist, wordt hierbij aan hen, die met de handhaving van dat voorschrift zijn belast, of daaraan moeten meewerken, de last verstrekt alle al dan niet afgesloten terreinen en ruimten, woningen en gebouwen daaronder begrepen, desnoods tegen de wil van de eigenaar, bewoner of gebruiker, te allen tijde te betreden of binnen te treden, zulks voorzover het woningen betreft met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

 • 1. Binnen een strook van 50 meter aan weerszijden van de openbare wegen behorende tot de route van de Slachtemarathon, kunnen op of aan de openbare weg of voor het publiek toegankelijke plaatsen voertuigen - als bedoeld in artikel 1 en onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 - worden verwijderd en worden overgebracht en in bewaring worden gesteld in het belang van het vrijhouden van deze wegen of plaatsen.

 • 2. De kosten van het overbrengen van een voertuig komen voor rekening van de eigenaar van het betreffende weggesleepte voertuig danwel degene op wiens naam het kenteken van het voertuig staat.

Artikel 5

 • 1. De politie is belast met de zorg voor de naleving alsmede de handhaving van de bepalingen die in deze verordening zijn opgenomen.

 • 2. Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van het algemeen gevaar, dienen terstond en stipt te worden opgevolgd.

Artikel 6

Overtreding van één of meer voorschriften van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 16 juni 2012 om 03.00 uur.

Artikel 8

Deze verordening geldt tot 16 juni 2012 om 24.00 uur.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als Noodverordening Slachtemarathon gemeente Littenseradiel 2012.

Ondertekening

Wommels, 11 juni 2012

De burgemeester van Littenseradiel,

Dr. J. Liemburg