Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Bezoldigingsregeling gemeente Hoogezand- Sappemeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingBezoldigingsregeling gemeente Hoogezand- Sappemeer
CiteertitelBezoldigingsregeling gemeente Hoogezand- Sappemeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpPersoneel en Organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160, lid 1 aanhef en onder c Gemeentewet, Ambtenarenwet en Arbeidsvoorwaarden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201118-06-2014Nieuwe regeling

30-12-2011

andere geschikte wijze, intranet op 30 december 2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer,

gelet op arikel 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, op de Ambtenarenwet en op de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer;

Gelet op instemming met de besluitvorming door de commissie voor het Georganiseerd Overleg d.d 30 december 2011.

besluit vast te stellen de volgende

BEZOLDIGINGSREGELING GEMEENTE HOOGEZAND-SAPPEMEER

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.ambtenaar:

  • 1

   de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer

  • 2

   de werknemer als bedoeld in artikel 1:1 van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer;

 • b.salaris:

  het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 4a:3 van de bovengenoemde Arbeidsvoorwaardenregeling, in welk geval het salaris gelijk is aan het verlaagde bedrag;

 • c.uurloon:

  het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer;

 • d.schaal:

  de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer, opgenomen in bijlage I van deze regeling;

 • e.maximumsalaris:

  het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f.bezoldiging:

  de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer;

 • g.betrekking:

  de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer;

 • h.functiewaardering:

  het door burgemeester en wethouders vastgestelde methodiek ordenen van functies naar rang;

 • i.conversie:

  de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

 • j.volledige betrekking:

  de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Arbeidsvoorwaarden- Hoogezand-Sappemeer;

 • k.overwerk:

  het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder 1, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer;

 • l.normaal/goed functioneren:

  het volledig en voldoende vervullen van de functie, zoals deze in de functieomschrijving is vastgelegd.

2 Salaris

Artikel 2.1 recht op salaris

 • 1. Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2. Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

 • 3. Het salaris voor de lopende maand wordt uiterlijk uitbetaald voor de eerste van de volgende maand, zonder dat de verplichting daartoe bij beschikking is vastgesteld.

Artikel 2.2

Het functioneren van de ambtenaar wordt beoordeeld tijdens een beoordelingsgesprek als:

 • ·

  daar op basis van het functioneren aanleiding toe bestaat

 • ·

  er beslissingen van rechtspositionele aard moeten worden genomen

 • ·

  de medewerker daar om vraagt.

Dit artikel is van toepassing op de artikelen 2.8 t/m 2.10, artikel 2.12, artikel 3.1 t/m 3.5

Artikel 2.3 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 2.4 Onvolledige betrekking

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem/haar zou gelden bij een volledige betrekking.

Artikel 2.5 Salarisbedragen

De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage I van deze regeling.

Artikel 2.6 Salarisschalen

 • 1. De toepassing van bijlage I van deze regeling vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde tot en met vijfde lid, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer

 • 2. Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende salarisschaal, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 4. Anders dan bij het aanvaarden van gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoelt in de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

Artikel 2.7 Indeling

Voor de werknemer, ten aanzien van wie het Gemeentelijk Functiewaarderingssysteem wordt toegepast, is indeling mogelijk in een aanlooprang, een functierang of een uitlooprang.

Artikel 2.8 Aanlooprang

 • 1. Deze rang is bestemd voor werknemers, die ervaring in de functie moeten opdoen. Tijd, doorgebracht in een aanlooprang, wordt beschouwd als een leer- en inwerkperiode.

 • 2. De aanlooprang wordt gebruikt voor werknemers: a. die in dienst treden en niet elders een soortgelijke functie vervulden; b. die overgeplaatst zijn naar een zwaardere functie en nog moeten worden ingewerkt; c. die als gevolg van andere omstandigheden nog niet normaal/goed functioneren.

 • 3. De indeling in de aanloopschaal duurt 1 jaar. Indien blijkt, dat de functie na 1 jaar nog niet op normaal/goede wijze wordt vervuld, kan deze periode in het algemeen met maximaal 1 jaar worden verlengd. In uitzonderingsgevallen zullen hieromtrent speciale afspraken worden gemaakt.

Artikel 2.9 Functierang

 • 1 Elke werknemer die zijn functie normaal/goed vervult, heeft recht op inschaling in de bij de functie behorende functierang.

 • 2 Werknemers die bij de gemeente in dienst zijn of in dienst treden en die op basis van hun vorige werkkring geacht worden het werk direct dan wel op korte termijn te kunnen beheersen, kunnen eveneens in de functierang worden geplaatst.

Artikel 2.10 Uitlooprang

 • 1. Inschaling in de uitlooprang vindt plaats als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   als 1 jaar het maximum van de functierang is genoten;

  • b.

   als er sprake is van normaal/goed functioneren.

 • 2. De periodieke verhogingen in de uitlooprang worden elk jaar toegekend, tenzij de wijze van functioneren niet (meer) voldoet aan de kwalificatie ‘normaal’

Artikel 2.11 Incorporeren van garanties

Eventueel eerder toegekende salarisgarantiesworden zoveel mogelijk bij de inschaling in de uitlooprang geïncorporeerd.

Artikel 2.12 Periodieke verhoging van het salaris

 • 1. Het salaris van de ambtenaar die normaal/goed functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag, tenzij zijn functioneren aanleiding geeft tot een andere beslissing.

 • 2. De periodieke verhogingen kunnen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem/haar geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn aanstelling een jaar is verstreken, en nadien telkens na een jaar.

 • 3. Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, of inschaling in de uitlooprang kan plaatsvinden, kan worden vervroegd ingeval daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat (zie ook artikel 2.9).

 • 4. Een verhindering wegens ziekte als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer zal niet van invloed zijn op het tijdstip van toekenning van periodieke salarisverhoging.

 • 5. In het geval van periodieke salarisverhoging in het kader van beloningsdifferentiatie kan van de in het tweede lid omschreven periodiekdatum worden afgeweken.

Artikel 2.13 Geen periodieke verhoging

 • 1. Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem/haar de in artikel 2.12 bedoelde salarisverhoging achterwege worden gelaten.

 • 2. Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

Artikel 2.14 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeen kwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

3 Instrumenten van flexibele beloning

Artikel 3.1 Gratificatie

 • 1 Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer worden toegekend.

 • 2 De hoogte van een gratificatie bedraagt maximaal, € 250,-- netto.

Artikel 3.2 Groepsgratificatie

 • 1 Aan een groep ambtenaren die een uitstekende collectieve prestatie hebben geleverd, kan groepsgratificatie worden toegekend.

 • 2 De hoogte van een groepsgratificatie bedraagt maximaal € 200, -- bruto per persoon.

Artikel 3.3 Extra periodieke verhoging van het salaris

 • 1

  Aan de ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem/haar geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan op basis van een beoordelingsgesprek een extra periodieke salarisverhoging worden verstrekt tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, dat niet uitgaat boven het maximumsalaris. Deze verhoging kan worden toegekend op grond het ten minste twee jaren achtereen zeer goed of uitstekend vervullen van de betrekking.

 • 2

  Bij toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip, waarop ingevolge artikel 2.11 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij het college van B & W anders bepaalt.

Artikel 3.4 Persoonlijke toelage na bereiken maximum uitlooprang

 • 1 Aan een ambtenaar die het maximum van de voor hem/haar geldende schaal heeft bereikt, kan een persoonlijke toelage als bedoeld in artikel 3:7:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer worden toegekend, indien betrokkene gedurende meerdere jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.

 • 2 De in het voorgaande lid bedoelde toelage is gelijk aan de eerstvolgende periodiek in de naasthogere rang.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn, tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven.

Artikel 3.5 Arbeidsmarkttoelage

 • 1 Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend.

 • 2 De in het voorgaande lid bedoelde toelage mag niet hoger zijn dan 10 procent van het maximum salaris van de betrokken ambtenaar met dien verstande dat het maximum van de naast hogere schaal niet mag worden overschreden.

Artikel 3.6 Nadere regels instrumenten flexibele beloning

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent de toepassing en de hoogte van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in de artikelen 3.1 t/m 3.3 en artikel 3.5.

Artikel 3.7 Geen afbouwregeling

Bij het beëindigen van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in artikelen 3.1 t/m 3.3 enartikel 3.5 wordt geen afbouwregeling toegepast.

4 Overige toelagen en vergoedingen

Artikel 4.1 EHBO- toelage

De ambtenaar, die een geldig EHBO-diploma bezit en aan wie is opgedragen in voorkomende gevallen buiten zijn/haar normale functie vallende EHBO - diensten te verrichten, ontvangt een maandelijkse bruto toelage, berekend naar 60 % van het uurloon van maximum gemeenteschaal 6, van bijlage I .

Artikel 4.2 Vergoeding herhalingslessen EHBO

De ambtenaar, die een geldig EHBO-diploma bezit moet jaarlijks herhalingslessen volgen om de geldigheid te continueren. De ambtenaar die deze herhalingslessen in eigen tijd volgt ontvangt een bruto vergoeding per les, berekend naar 100% van het uurloon van maximum gemeenteschaal 6, van bijlage I.

Artikel 4.3 BHV Vergoeding

 • 1. Een ieder die bereid is zich bij te laten scholen en zijn/haar diensten in geval van nood beschikbaar stelt ontvangt na het behalen van het diploma BHV (bedrijfshulpverlening) een maandelijkse bruto vergoeding, berekend naar 100% van het uurloon van maximum gemeenteschaal 6, van bijlage I.

 • 2. Uren die gewerkt worden in het kader van BHV worden vergoed naar 100% van het uurloon van maximum gemeenteschaal 6, van bijlage I.

Artikel 4.4 Toelage onregelmatige dienst

 • 1 Aan de ambtenaar voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform in artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Hoogezand-Sappemeer, wordt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer.

 • 2 De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

  • a.

   20% voor de uren op maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b.

   40% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;

  • c.

   40% voor de uren op maandag t/m zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

  • d.

   65% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij maximum gemeenteschaal 6, van bijlage I.

 • 3 Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk is beëindigd na 19.00 uur.

Artikel 4.5 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

 • 1. Aan de ambtenaar die buiten de werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:1 en 4:2 van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer als gevolg van een schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden om bij oproep arbeid te gaan verrichten, ontvangt naast zijn/haar salaris een toelage in geld volgens het 2e lid van dit artikel, of een vergoeding in vrije tijd volgens het derde lid van dit artikel.

 • 2. De toelage bedraagt een percentage van het salaris per uur, behorende bij het maximum van schaal 6 van Bijlage I, te weten:

  50% van uurloon maximum schaal 6 bij door de weekse dagen:

  125% van uurloon maximum schaal6 bij zaterdag of zondag en feestdagen:

  500% van uurloon maximum schaal6 bij een volle week

 • 3. De vergoeding in tijd is:

  3 uur in totaal voor de 5 doordeweekse dagen bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst;

  1½ uur voor elke zaterdag of zondag bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst;

  6 uur vrije tijd bij een volle week bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst.

 • 4. Daadwerkelijk gewerkte uren als gevolg van de bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdienst worden vergoed op basis van het salaris van de ambtenaar en eventuele overwerktoeslagen conform artikel 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer

Artikel 4.6 Afbouwtoelage

 • 1. Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikelen 4.3 en 4.4, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend, indien:

  • a.

   die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelage, als bedoeld in artikel 3.6 en

  • b.

   de ambtenaar de toelage - als bedoeld in artikelen 4.3 en 4.4 - direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage - als bedoeld in artikelen 4.3 en 4.4 - een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage - als bedoeld in artikelen 4.3 en 4.4 - direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage - als bedoeld in artikelen 4.3 en 4.4 - heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid.

 • 4. Voor de aflopende toelage geldt als berekeningsbasis het bedrag dat wordt verkregen door het bedrag, dat de ambtenaar over de 12 kalendermaanden, voorafgaande aan de datum, waarop de in het eerste lid bedoelde blijvende verlaging van zijn/haar bezoldiging intreedt, gemiddeld per maand aan toelage onregelmatige dienst heeft genoten, te verminderen met het bedrag, dat hij/zij daarna in totaal per maand gaat genieten aan toelage onregelmatige dienst en aan verhogingen van de bezoldiging, anders dan die wegens algemene salarisverhogingen.

 • 5. De uitkeringsperiode voor de aflopende toelage is gelijk aan het, naar boven op een maand afgeronde één vierde gedeelte van de tijd, gedurende welke de ambtenaar, onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van de in het eerste lid bedoelde blijvende verlaging van de bezoldiging, toelage onregelmatige dienst zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. Aan de uitkeringsperiode voor de aflopende toelage is een maximum verbonden van drie jaar.

 • 6. De uitkeringsperiode voor de aflopende toelage wordt in drie gelijke delen gesplitst, waarbij te beginnen met het eerste deel, afronding naar boven op een hele maand plaatsvindt, met dien verstande, dat hierdoor de, ingevolge het vorige lid, vastgestelde totale duur van de uitkeringsperiode van de toelage niet mag worden overschreden. Gedurende deze drie deel-perioden bedraagt de toelage achtereenvolgens 75%, 50% en 25% van de voor de desbetreffende maand(en) van toepassing zijnde berekeningsbasis.

 • 7. Indien de in het eerste lid bedoelde blijvende inkomstenvermindering intreedt op de eerste dag van een maand, vangt de aflopende toelage op die datum aan. Treedt deze vermindering in op een andere dag van de maand, dan gaat de toelage in op de eerste dag van de erop volgende maand. In het laatste geval wordt aan de ambtenaar over de maand, waarin de inkomstenvermindering intreedt, een aanvulling verleend op het door hem/haar over die maand genoten bedrag aan toelage onregelmatige dienst, tot het gemiddelde maandbedrag, dat hij/zij hieraan over de 12 maanden, voorafgaande aan vorenbedoelde inkomstenvermindering heeft genoten. Wijzigingen van de aflopende toelage, voortvloeiende uit mutaties, welke plaatsvinden op een andere dag dan de eerste van een maand, gaan in op de eerste dag van de daaropvolgende maand.

 • 8. Het bepaalde in het vijfde en achtste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de blijvende toelage

 • 9. De blijvende toelage bedraagt 100% van de berekeningsbasis welke voor de desbetreffende maand(en) van toepassing is.

  Bij overgang van de aflopende toelage in de blijvende toelage, als bedoeld in het achtste lid, blijft laatstgenoemde toelage echter bepaald op het percentage van de berekeningsbasis, dat voor de berekening van de aflopende toelage, ingevolge het bepaalde in het vierde lid, laatstelijk voor hem/haar van toepassing was.

 • 10. Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden, niet zijnde ziekte.

Artikel 4.7 Rijwielvergoeding

 • 1

  De ambtenaar, aan wie door burgemeester en wethouders de verplichting wordt opgelegd zijn/haar rijwiel regelmatig ten behoeve van de dienst te gebruiken ontvangt hiervoor een bruto vergoeding per maand, berekend naar 65% van het uurloon behorende bij maximum gemeenteschaal 6, van bijlage I danwel IIa.

 • 2

  Ingeval wegens ziekte of ongeval de functie niet kan worden uitgeoefend wordt de vaste vergoeding verminderd met een twaalfde gedeelte voor elke volle kalendermaand dat de functie niet is uitgeoefend na het einde van de derde maand volgende op die waarin het niet kunnen uitoefenen van de functie een aanvang heeft genomen.

Artikel 4.8 Vergoeding voor ICT beheer op afstand

De ICT beheerder, Applicatiebeheerder kantoorautomatisering en de Medewerker automatisering ontvangen maandelijks een vergoeding van € 30,-- (waarvan € 20,-- onbelast) voor het ADSL gebruik t.b.v. ICT beheer op afstand.

Artikel 4.9 Refertetijdvak in geval van ziekte

Voor de toepassing van het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Arbeidsvoorwaarden Hoogezand-Sappemeer, worden de vergoeding bedoeld in artikel 4.3, de toelage onregelmatige dienst, slechts geacht te behoren tot de bezoldiging tot een bedrag dat overeenkomt met hetgeen in de drie kalendermaanden of in de dertien kalenderweken voorafgaande aan de datum waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking is ontstaan gemiddeld per maand of per week is toegekend aan die vergoeding of die beloning, al naar gelang de bezoldiging van de ambtenaar op evenbedoelde datum minder dan drie kalendermaanden of dertien kalenderweken zijn betrekking heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand of per week is toegekend over het tijdvak waarin hij vóór het ontstaan van de verhindering in dienst is geweest.

Artikel 4.10 Vergoeding intern meldpunt Klokkenluiders Regeling Melden vermoeden misstand

De vergoeding voor de functionaris die optreedt als intern meldpunt klokkenluiders bestaat uit twee componenten:

 • a.

  een vaste jaarvergoeding gelijk aan het bedrag voor de voorzitter van de ombudscommissie overeenkomstig artikel 4, lid 3 van de ‘Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden’,

 • b.

  een vergoeding per zaak, overeenkomstig de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen door de voorzitters van de commissie voor bezwaar en beroepsschriften, de monumenten-commissie en de ombudscommissie, zoals verwoord artikel 4, lid 2. van de ‘Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden’.

5 Inhoudingen

Artikel 5.1 Dienstwoning

 • 1. Voor het genot van dienstwoning wordt op het salaris van de ambtenaar, vermeerderd met de toelagen, een korting van 12% toegepast, met dien verstande dat deze korting niet meer mag bedragen dan de huurwaarde van de woning voor de heffing van de inkomsten- en loonbelasting.

  Voor de toepassing van dit lid worden onder toelagen niet verstaan: de vakantietoelage en de vergoeding voor overwerk.

 • 2. De kosten van gas, elektra en/of andere voorzieningen dienen door de ambtenaar zelf te worden betaald.

Artikel 5.2 Inhouding koffie- en theevoorziening

Voor het van gemeentewege verstrekken van koffie en thee wordt op het salaris van de ambtenaar een korting toegepast. De hoogte van het bedrag wordt door het College in overleg met de OR vastgesteld.

6 Overige bepalingen

Artikel 6.1 Termijn uitbetaling bruto vergoedingen

 • 1. Dit artikel is van toepassing op de incidentele vergoedingen in het kader van de volgende regelingen:

  • a.

   Bezoldigingsregeling;

  • b.

   Uitvoeringsregeling Overwerk;

  • c.

   Regeling Reiskostenvergoeding;

  • d.

   Vergoeding intern meldpunt Klokkenluider/ Regeling Melden vermoeden missstand

  die worden betaald zonder dat de verplichting daartoe bij beschikking is vastgesteld.

 • 2.a. Declaraties op basis van de onder het eerste lid van dit artikel genoemde regelingen worden ingediend uiterlijk tot 3 maanden volgend op de maand waarin de kosten gemaakt zijn, dan wel de maand waarin het recht op de vergoeding is ontstaan en worden uiterlijk uitbetaald in de maand nadat de declaraties zijn ingediend bij de Salarisadministratie.

 • 2.b Declaraties die worden ingediend na de in lid 2a genoemde termijn van drie maanden komen niet tot uitbetaling.

 • 3 Lid 2 a. van dit artikel is niet van toepassing op vergoedingen met betrekking tot:

  • ·

   de vrijwillige brandweer, die halfjaarlijks worden uitbetaald in de maanden juni en december;

  • ·

   de Buitengewoon ambtenaren Burgerlijke stand, die worden uitbetaald in de maand direct na afloop van ieder kwartaal,

 • 4 Lid 2.b. van dit artikel is niet van toepassing indien het degene ten behoeve van wie een declaratie moet worden ingediend niet verweten kan worden dat de declaratie niet tijdig wordt ingediend.

Artikel 6.2 onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders met instemming van het G.O.de nodige voorzieningen.

Artikel 6.3 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 30 december 2011 en kan worden aangehaald als de ”Bezoldigingsregeling gemeente Hoogezand-Sappemeer”.

 • 2. De ”Bezoldigingsverordening gemeente Hoogezand-Sappemeer”, zoals vastgesteld op 31maart 2009 en zoals sindsdien gewijzigd; wordt met ingang van 30 december 2011 ingetrokken, maar blijft van kracht voor de periode waarvoor zij heeft gegolden.